Liepājas iedzīvotājiem līdz 30. maijam publiskajai apspriešanai nodota saistošo noteikumu projekta "Pabalsta mājokļa ārējās vides pielāgošanai saņemšanas kārtība" jaunā redakcija, par kuru ikviens interesents var izteikt viedokli un komentārus, informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ņemot vērā to, ka likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku, spēku zaudē arī Liepājas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra saistošo noteikumu "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā" izdošanas tiesiskais pamatojums un ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

Saistošo noteikumu jaunā redakcija kopā ar skaidrojumu un anketu publicēta Liepājas valstspilsētas pašvaldības mājas lapā.

Saistošie noteikumi "Pabalsta mājokļa ārējās vides pielāgošanai saņemšanas kārtība" izstrādāti ar mērķi sniegt atbalstu personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi un ierobežotas pārvietošanās iespējas, lai veicinātu cilvēka iekļaušanos sabiedrībā, iespējas realizēt savas tiesības un mazinātu sociālo atstumtību.

Saistošie noteikumi nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības pabalsta mājokļa ārējās un ja nepieciešamas, arī iekšējās vides pielāgošanai pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Pabalsta apmērs viena mājokļa vides pielāgošanai kopumā nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro, tajā skaitā: līdz 5000 eiro mājokļa iekšējās vides pielāgošanai un līdz 15 000 eiro  ārējās vides pielāgošanai. Tas tiek  izmaksāts mantiskā veidā, apmaksājot  komersanta veiktos mājokļa vides pielāgošanas darbus, kas nepieciešami būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādei.

Par mājokļa ārējo vidi uzskatāmas koplietošanas telpas (piemēram, daudzdzīvokļu nama pirmā stāva koplietošanas telpas) un zemesgabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja līdz ieejai dzīvojamā mājā. Personas mājoklis šo noteikumu izpratnē ir personas vai tās ģimenes locekļu īpašumā vai lietošanā esoša dzīvojamā māja vai tās daļa, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, jābūt noslēgtam īres līgumam, kā arī jāsaņem īrētā mājokļa īpašnieka piekrišana mājokļa vides pielāgošanai.

Persona var pieteikties pabalsta saņemšanai arī tad, ja dzīvo pašvaldībai piederošā mājoklī. Ja mājoklis atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, dzīvokļa īpašniekam jāinformē dzīvokļu īpašnieku kopība par plānotajiem ārējās vides pieejamības uzlabošanas pasākumiem.

Nepieciešamo pielāgojumu personas mājokļa ārējai videi plānots noteikt, balstoties uz personas vajadzību izvērtējumu, salāgojot personas vajadzības, ko nosaka ergoterapeits un būvspeciālists un tehniskās iespējas veikt konkrētos pielāgojumus.

Pabalsts tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un tā apmērs atkarīgs no pašvaldības finansiālajām iespējām attiecīgajā finanšu gadā. Plānots, ka 2024.gadā pašvaldības finansējums šim pabalstam nebūs nepieciešams, jo liepājniekiem bija iespēja pieteikties Eiropas Savienības projektā mājokļa vides pielāgošanai. Šobrīd tiek prognozēts, ka 11 personām, kuras pieteicās, būs iespēja uzlabot mājokļa vides pielāgošanu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros otrās kārtas projektā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai".

Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā, un jāiesniedz dokumentus, kuri saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem nepieciešami pabalsta piešķiršanai. Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests tos izvērtē, pieprasot Būvvaldei sniegt atzinumu par mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu vai par personas uzņemšanu rindā, ja noteikta mājokļa atbilstība noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai.