Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes pastāvīgajā Finanšu komitejā un pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā 18.oktobrī pieņemtajiem lēmumiem, kā arī debatēm.

PASTĀVĪGĀ FINANŠU KOMITEJA
SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
18.10.2012.    Nr. 11
 
Sēde sasaukta 2012.gada 18.oktobrī pulksten 14.00.
Sēde atklāta 2012.gada 18.oktobrī pulksten 13.59.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
Sēdē piedalās 8 komitejas locekļi:
Gunārs ANSIŅŠ
Sergejs DIKTERJOVS
Silva GOLDE
Ivars KESENFELDS
Guntars KRIEVIŅŠ
Valdis SKUJIŅŠ
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
 
Klātesošie:
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks finanšu jautājumos
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Gints LŪSIS, Pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" vadītājs
Edgars RĀTS, Pašvaldības izpilddirektors
Mārtiņš TĪDENS
Sēdi protokolē Indra JOTIKA
 
DARBA KĀRTĪBA
1. Par pašvaldības 2012.gada budžeta 3.ceturkšņu izpildi.
2. Par galvojumu SIA "Liepājas tramvajs".
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
4. Par projekta idejas "Liepājas daudzfunkcionālā centra "LIELAIS DZINTARS" infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai" iekļaušanu LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2008.–2014.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ.
5. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Teodora Breikša ielā 16/20, pirmpirkuma tiesībām.
6. Par nekustamā īpašuma, ēkas Jāņa ielā 8, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma izsoli.
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"".
11. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu.
12. Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā.
13. Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā.
 
1.#
Par pašvaldības 2012.gada budžeta 3.ceturkšņu izpildi
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldības 2012.gada budžeta 3 ceturkšņu izpildi".
(Prezentē budžeta izpildi). Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.20 "Par pašvaldības 2012.gada budžeta 3.ceturkšņu izpildi".
 
2.#
Par galvojumu SIA "Liepājas tramvajs"
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par galvojumu SIA "Liepājas tramvajs"".
Lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu ERAF projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” īstenošanu. SIA „Liepājas tramvajs” ir nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 3000000 apmērā projekta priekšfinansējumam un neattiecināmām izmaksām. Pašvaldība nodrošina galvojumu šim kredītam.
Aizņēmums tiks izņemts latos, procentu likme – mainīgā ar fiksēšanas periodu ik pēc gada. 2012.gadā būs jāveic procentu maksājumi Ls 1353. Kopējās kredīta izmaksas 10 gadu ilgā periodā Ls 3076527, t.sk. % maksājumi Ls 76527, ja % likme saglabājas 1,139% apmērā un pēc projekta realizācijas atgūtais ERAF finansējums tiek novirzīts kredīta dzēšanai.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par galvojumu SIA "Liepājas tramvajs"" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam G.ANSIŅAM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
3.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu".
2012.gada 21.septembrī ir izbeigta 2011.gada 6.septembrī mirušās Valentinas Baranovas (p.k. 020651-xxxx) mantojuma lieta, par ko zvērināta notāre Baiba Spirģe ir izdevusi aktu Nr.1140 par mantojuma lietas izbeigšanu, jo noteiktajā laikā nepieteicās neviens mantinieks un manta piekrīt valstij (Civillikuma 416.pants).
Lēmuma projekts paredz, ka tiks dzēsts Valentinas Baranovas nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 42,03 par īpašumiem, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 92-47, Liepājā, kadastra Nr. 1700 901 6391 un Šķēdes ielā 17-83, Liepājā, kadastra Nr. 1700 900 2665.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam G.ANSIŅAM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
4.#
Par projekta idejas "Liepājas daudzfunkcionālā centra "LIELAIS DZINTARS" infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai" iekļaušanu LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2008.–2014.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ
ZIŅO Didzis JĒRIŅŠ: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par projekta idejas "Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības sekmēšana" iekļaušanu LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2008.–2014.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ".
ES struktūrfondu apguve Liepājā notiek saskaņā ar 2008.gada 10.aprīlī apstiprināto Liepājas pilsētas sociāli ekonomisko attīstības programmu 2008.-2014.gadam un „Investīciju plānu”. Lēmums nepieciešams, lai sagatavotu un iesniegtu Liepājas pilsētas pašvaldības projektu "Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības sekmēšana" virssaistību finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātē "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai". Projekta ideja ir izskatīta un akceptēta Koordinācijas padomē. Projekta mērķis ir nodrošināt Liepājas kā reģionāli nozīmīgas pilsētas izaugsmi, paplašinot daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” piedāvāto pakalpojumu daudzveidību, sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, atbalstot radoša un organizēta brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību. Projekts ir saistīts 3.4.3.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide” ietvaros īstenojamo projektu „Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” izveide” (vienošanās Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/03/003). Tehniskā projekta „Liepājas daudzfunkcionālais centrs “Lielais dzintars” Radio ielā Nr.8” izstrādes gaitā projektētājiem nācās veikt būtiskas funkcionālas izmaiņas, lai saskaņotu topošā daudzfunkcionālā centra telpu mūsdienīgā plānojuma ieceres ar būves iespējamiem tehniskajiem risinājumiem, kā rezultātā ēkas apjomi ir pieauguši par 2108,20 kv.m. Radušos telpu paplašinājumu iespējams izbūvēt Projekta ietvaros. Projekta īstenošana sekmēs pašvaldības funkciju izpildi - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību un sniegt atbalstu ārpusskolas mācību, audzināšanas un izglītības atbalsta iestādēm. Saskaņā ar būvprojektu projekta aktivitātēs ietilpst:
- eksperimentālās skatuves izbūve - 151,90 kv.m;
- deju studijas „Civita Nova” izbūve - 278,40 kv.m;
- literārās akadēmijas „Mūzikas klubs” izbūve 79,90; kv.m;
- Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas fonotēkas izbūve - 104,60;
- ierakstu studijas „Black box” izbūve - 48,10 kv.m;
- ekspozīciju un izstāžu telpu izbūve 1000,10 kv.m;
- funkcionāli saistītās telpas t.i., ģērbtuves, dušas, tualetes u.c. 404,60 kv.m;
- ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtošana – 1783 kv.m.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 32 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas Ls 3 744 031,74 no kurām:
- attiecināmās izmaksās Ls 3 529 411,77;
- neattiecināmās izmaksas Ls 214 619,97.
Finansējuma sadalījums pa finansējuma avotiem:
- ERAF Ls 3 000 000;
- pašvaldība Ls 744 031,74.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - 2, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par projekta idejas "Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars"sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības sekmēšana" iekļaušanu LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2008.–2014.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam G.ANSIŅAM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
5.#
Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Teodora Breikša ielā 16/20, pirmpirkuma tiesībām
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Teodora Breikša ielā 16/20, pirmpirkuma tiesībām".
Lēmums nepieciešams, lai lemtu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu - zemesgabalu Teodora Breikša ielā 16/20.
Lēmuma izpilde nodrošina pašvaldības ēkai nepieciešamā zemesgabala pirkumu. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 2907 kv.m. Sociālais dienests nomā zemesgabalu 1013 kv.m platībā par Ls 351 gadā un nekustamā īpašuma nodokli. Nekustamā īpašuma atsavināšanas atlīdzībai 2012.gadā nepieciešams paredzēt pirkšanas cenu Ls 17 100 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts).
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Teodora Breikša ielā 16/20, pirmpirkuma tiesībām" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam J.VILNĪTIM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
6.#
Par nekustamā īpašuma, ēkas Jāņa ielā 8, izsoles noteikumu apstiprināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma ēkas Jāņa ielā 8 izsoles noteikumu apstiprināšanu".
Nekustamā īpašuma ēkas Jāņa ielā 8, Liepājā, 2012.gada 6.augusta izsole beidzās bez rezultāta, jo nepieteicās neviens pretendents. Liepājas pilsētas Domei ir tiesības noteikt otrās izsoles nosacīto cenu, pazeminot to par 20 procentiem no nosacītās cenas, un nosakot, ka nosacītā cena ir Ls 7760. Pārdošanas metode - izsole bez pretendentu atlasi. Liepājas pilsētas Domei nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus, lai varētu organizēt Nekustamā īpašuma ēkas Jāņa ielā 8 izsoli.
Pēc nekustamo īpašumu pārdošanas izsolē, līdzekļi tiks ieskaitīti pašvaldības budžetā (2013.gadā). Izsolāmās mantas nosacītā cena (otrās izsoles sākumcena) Ls 7760 (septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit latu). Sertificēta vērtētāja Riharda Dzeņa vērtējums ir Ls 9700.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma ēkas Jāņa ielā 8 izsoles noteikumu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam J.VILNĪTIM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
7.#
Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 izsoles noteikumu apstiprināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 izsoles noteikumu apstiprināšanu".
Nekustamā īpašuma Kūrmājas prospekts 20, Liepājā, 2012.gada 6.augusta izsole beidzās bez rezultāta, jo nepieteicās neviens pretendents. Liepājas pilsētas Domei ir tiesības noteikt otrās izsoles nosacīto cenu, pazeminot to par 20 procentiem no nosacītās cenas, un nosakot, ka nosacītā cena ir Ls 61600. Pārdošanas metode - izsole bez pretendentu atlasi. Liepājas pilsētas Domei nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus, lai varētu organizēt Nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 izsoli.
Pēc nekustamo īpašumu pārdošanas izsolē, līdzekļi tiks ieskaitīti pašvaldības budžetā (2013.gadā). Izsolāmās mantas nosacītā cena (otrās izsoles sākumcena) ir LVL 61600 (sešdesmit viens tūkstotis seši simti latu).
Sertificētas vērtētājas Anitas Vēdīķes vērtējums Ls77000, sertificēta vērtētāja Riharda Dzeņa vērtējums Ls73600.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Sergejs DIKTERJOVS: - Ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" debatēs un balsošanā nepiedalīšos.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - 1,     
NOLEMJ: 1.Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 izsoles noteikumu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam J.VILNĪTIM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
8.#
Par nekustamā īpašuma izsoli
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma izsoli".
Liepājas pilsētas Domei jāpieņem lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Jūrmalas ielā 12-9, Liepājā, atkārtotas izsoles rīkošanu un nosacīto cenu - Ls 360.
2011.gada 14.aprīlī Liepājas pilsētas Dome pieņēma lēmumu Nr.141 „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu”, ar kuru tika nolemts nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokli Liepājā, Jūrmalas ielā 12-9.Ar 2011.gada 29.septembra Liepājas pilsētas Domes lēmumu Nr.318 „Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu” minētajam nekustamajam īpašumam tika noteikta nosacītā cena – Ls 600,00 un apstiprināti 2011.gada 29.novembra izsoles noteikumi.Uz izsoli neviens pretendents nepieteicās, tādēļ 2011.gada 15.decembrī Liepājas pilsētas Dome pieņēma lēmumu Nr.397 „Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu”, ar kuru tika pazemināta nosacītā cena par 20 procentiem un noteikta cena Ls 480,00, kā arī apstiprināti 2012.gada 22.februāra izsoles noteikumi otrajai izsolei. Uz 2012.gada 22.februāra izsoli pieteicās viens izsoles pretendents. Izsoles objekts tika nosolīts par Ls 520,00. Saskaņā ar izsoles noteikumiem samaksa par atsavināmo objektu bija jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā. Pirkuma maksa netika samaksāta. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta otro daļu, nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet mantas atsavināšana turpināma minētā likuma noteiktajā kārtībā. Uz trešo izsoli 2012.gada 3.oktobrī neviens izsoles pretendents nepieteicās. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, izsoles sākumcenu var pazemināt ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas. Uz nākamo izsoli cena pazemināta par 40 procentiem no nosacītās cenas.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - 1,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma izsoli" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam J.VILNĪTIM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
9.#
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu".
Izpildot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumus, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Liepājā, Studentu rotas ielā 3, nav iznomāts un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai minētās telpas nav nepieciešamas, nekustamais īpašums Liepājā, Studentu rotas ielā 3, tiks nodots atsavināšanai.
Nekustamais īpašums Liepājā, Studentu rotas ielā 3, tika piedāvāts 2009.gada 9.septembrī rīkotajā privatizācijas izsolē ar sākuma cenu Ls 26000. Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos neviens pretendents uz minēto izsoli nepieteicās un izsole tika atlikta. Lai atkārtoti izsolītu minēto nekustamo īpašumu, nepieciešams Domes lēmums par īpašuma nodošanu atsavināšanai un jauns īpašuma novērtējums, atbilstoši 2012. gada nekustamā īpašuma tirgus cenām.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam J.VILNĪTIM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
10.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE""
ZIŅO Māris EGMANIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"".
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmo daļu, dome lemj par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu.
Nekustamais īpašums 14.novembra bulvārī sastāv no zemesgabala ar platību 5452 kv.m un 6 ēkām. Nekustamie īpašumi Katedrāles ielā 2, Atmodas bulvārī 15, Pulkveža Brieža ielā 14 un neapdzīvojamās telpas Rīgas ielā 3 pārdoti izsolēs. Nepabeigtā jaunbūve Slimnīcas ielā 11 ir nojaukta.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam J.VILNĪTIM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
11.#
Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu
ZIŅO Uldis SESKS: - Domē ir saņemta Latvijas Vieglatlētikas savienības Vieglatlētikas izlases galvenā trenera E.Krūma 2012.gada 24.septembra vēstule Nr.1-37/276 "Par finansiālu atbalstu P.Jeļizarovai", kurā lūgts sniegt finansiālu atbalstu Ls 3000 apmērā Liepājas sportistei latvijas izlases dalībniecei 2012.gada Londonas Olimpiādes spēļu dalībniecei P.Jeļizarovai sakarā ar mācību treniņu nometni ASV, Floridā laikā no 2012.gada 15.novembra līdz 2013.gada 15.janvārim. Mācību treniņa nometne nepieciešama, lai sekmīgi sagatavotos 2012.gada Eiropas čempionātam telpās Gēteborgā, Vācijā un Pasaules čempionātam Maskavā, Krievijā.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz no budžeta rezerves fonda līdzekļiem piešķirt/ nepiešķirt Ls 2000 (divi tūkstoši latu) LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDEI sportistes Poļinas Jeļizarovas atbalstam dalībai mācību - treniņu nometnē ASV Floridā laikā no š.g. 15.novembrim līdz 2013.gada 15.janvārim.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu piešķirt Ls 2000
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.21 "Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu".
 
12.#
Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā
ZIŅO Gints LŪSIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā".
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktā ir noteikts, ka tikai pašvaldības dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par licenču (atļauju) izsniegšanu.Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 1.panta 18.1 punktu kā apliecinājums tam, ka pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai, katram pārvadātāja transportlīdzeklim tiek izsniegta licences kartīte. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 1999.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.8 „Noteikumi par pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētā”, pašlaik Liepājā maksa par licences kartīti noteikta 10 LVL (ieskaitot PVN) gadā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.826 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu”, pašlaik Liepājā maksa par licences izsniegšanu noteikta 15 LVL (ieskaitot PVN).
Saistošie noteikumi nosaka maksas par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Liepājā apmēru, kā arī maksāšanas kārtību. Maksa par licenci no 2013. gada 1. janvāra tiek noteikta 15 LVL (ieskaitot PVN) gadā. Maksa par licences kartīti no 2013. gada 1. janvāra tiek noteikta 5 LVL (ieskaitot PVN) mēnesī. Maksu par licenci un licences kartīti saņem Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports”.
Ieņēmumi no maksas par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem tiek plānoti tādā apmērā, lai segtu ar vieglo taksometru licencēšanu saistītās izmaksas – tajā skaitā datubāzes uzturēšana, dokumentu (licenču un licences kartīšu) sagatavošana un izsniegšana, sadarbība ar iesaistītajām valsts institūcijām, arhīva uzturēšana, licencētās darbības tiesiskuma uzraudzība un kontrole u.c.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam J.VILNĪTIM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.
 
13.#
Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā
ZIŅO Gints LŪSIS: - Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā".
2012.gada 3.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, kuros noteikta arī jauna norēķinu kārtība vieglajos taksometros, nosakot, ka pasažieris norēķinās arī par ceļā pavadīto laiku, ne tikai par nobraukto attālumu. Autopārvadājumu likuma 39. panta piektajā daļā noteikts, ka maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka pašvaldība, kura izsniedz speciālās atļaujas (licences) šiem pārvadājumiem. Pašlaik Liepājā maksimālie tarifi noteikti ar Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 20.oktobra lēmumu Nr.519 „Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem”.
Saistošie noteikumi nosaka maksimālos tarifus pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, atsevišķi nosakot nolīgšanas tarifu, attāluma tarifu dienā un naktī un laika tarifu, kā paredz spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi. Ir izstrādāta veidlapa pieteikumam braukšanas maksas (tarifa) pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru apstiprināšanai. Noteikumu projekta pārejas noteikumos paredzēts, ka esošie pārvadātāji viena mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā iesniedz apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes Licencēšanas komisijai savus maksimālos tarifus, kas nedrīkst pārsniegt Domes noteiktos maksimālos tarifus.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē. Domes sēdē par lēmuma projektu lūdzu ziņot
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 25.oktobra sēdē.
2. Uzdot deputātam J.VILNĪTIM ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē par šo jautājumu.

Sēde slēgta 2012.gada 18.oktobrī pulksten 14.41.
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Gunārs ANSIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Sergejs DIKTERJOVS
KOMITEJAS LOCEKLE Silva GOLDE
KOMITEJAS LOCEKLIS Ivars KESENFELDS
KOMITEJAS LOCEKLIS Guntars KRIEVIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Valdis SKUJIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Helvijs VALCIS
KOMITEJAS LOCEKLIS Jānis VILNĪTIS
 
Protokolēja Indra JOTIKA

PASTĀVĪGĀ PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS KOMITEJA
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404774, fakss 63423391
SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
18.10.2012.    Nr. 11
Sēde sasaukta 2012.gada 18.oktobrī pulksten 09.30.
Sēde atklāta 2012.gada 18.oktobrī pulksten 09.27.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Guntars KRIEVIŅŠ
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi:
Gunārs ANSIŅŠ
Sergejs DIKTERJOVS
Ivars KESENFELDS
Irēna OPŠTEINE
Uldis SESKS
Jānis VILNĪTIS
 
Klātesošie:
Uldis AKSELRODS, SIA "Summer Sound Liepāja" direktors
Nora DRIĶE, Žurnāliste
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Gints LŪSIS, Aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktors
Edgars RĀTS, Pašvaldības izpilddirektors
Valdis SKUJIŅŠ, Liepājas pilsētas Domes deputāts
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
 
Sēdi protokolē Gita LUKATE
 
DARBA KĀRTĪBA
1. Par festivālu "Summer Sound Liepāja".
2. Par Mežu ielas daļas iznomāšanu.
3. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11 daļas iznomāšanu.
4. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11 daļas iznomāšanu.
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Teodora Breikša ielā 16/20, pirmpirkuma tiesībām.
7. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"".
9. Par projekta idejas "Liepājas daudzfunkcionālā centra "LIELAIS DZINTARS" infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai" iekļaušanu LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2008.–2014.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ.
10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" nolikuma apstiprināšanu.
11. Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Liepājas pilsētā.
12. Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā.
13. Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā.
 
1.#
Par festivālu "Summer Sound Liepāja"
ZIŅO Guntars KRIEVIŅŠ: - Aicinu festivāla SIA „Summer Sound Liepāja” direktoru Uldi Akselrodu iepazīstināt deputātus ar sagatavoto prezentāciju.
RUNĀ Uldis AKSELRODS: - Īsumā kas paveikts divos gados. Pagājušajā gadā festivāla laikā uzstājās ap 80 māksliniekiem, festivālu apmeklēja ap 20000 cilvēku. Šogad festivālā piedalījās vēl plašāks loks mākslinieku un festivālu apmeklēja 25000 cilvēku. Bija plaša reklāmas kampaņa, kuras budžets bija Ls 269000.
Kopsavilkums – vairāk apmeklētāju, vairāk mēdiju, mazāk problēmu ar sabiedrisko kartību. Festivāls notika sakoptā vidē, netika aizturēts neviens narkotiku lietotājs, kas, manuprāt, arī labs radītājs.
Par nākošo gadu – plāns ir kļūt par lielāko un kvalitatīvāko festivālu Baltijas valstīs, piesaistīt vairāk mākslinieku. Festivāla teritorija varētu būt tāda pati. Reklāmas kampaņa tāda pati un biļešu cenas arī līdzīgas. Lai kļūtu par labāko festivālu un nestu Liepājas vārdu, festivālam ir jāaug un jāattīstās. Festivālam nepieciešamais papildus finansējums ir Ls 100000, ko plānojam iegūt no sponsoriem, bet ir zināma summa, kas pietrūks, lai festivāls notiktu „pa nullēm”.
Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums varētu būt Ls 50000, kurus izlietotu mārketinga izdevumu segšanai un daļējai viena mākslinieka honorāra apmaksai.
Pilsētas ieguvumi no festivāla – atpazīstamības veicināšana, tūrismu piesaiste, finansiāls ieguvums pilsētas uzņēmējiem.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Vai bija veikta kāda uzskaite cik ir Baltijas valstu tūristi un cik Eiropas Savienības tūristi?
RUNĀ Uldis AKSELRODS: - Konkrēti statistikas dati man nav, bet provizoriski daudzi apmeklētāji bija no Lietuvas, telšu pilsētiņā bija daudz ārzemju jauniešu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja mērķis ir popularizēt festivālu, tad kādu apjomu cilvēku Liepāja var „paņemt pretī”?
RUNĀ Uldis AKSELRODS: - Baltijā mēs jau esam viens no lielākajiem festivāliem. Lietuvas un Igaunijas populārajos festivālos apmeklētāju skaits ir bijis mazāks, nekā Liepājā.
Domāju, ja Salacgrīva, kur nav atbilstošas infrastruktūras, var uzņemt 25000 cilvēku, tad Liepāja arī var.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Es no šī biznesa daudz nesaprotu, bet masu medijos bija intervijas, kurās norādījāt, ka ir daži mīnusiņi no naudas plūsmas viedokļa. Ja ir mīnusi, kā var „savilkt galus kopā”?
Mani kā deputātu tas interesē, jo prasiet atbalstu Ls 50000. Vai nebūs konsekvence ar to, ka Mediņi aizgāja no pilsētas, tikai tā iemesla dēļ, ka Liepājas pilsētas Dome nepiešķīra prasīto finansējumu?
Man nav nekas pret festivālu, bet Jūs prasiet lielāku summu nekā Mediņi, vai tas ir korekti no ētikas viedokļa, jo cilvēki, kas iedibināja šādu tradīciju, bija spiesti pārtraukt festivāla rīkošanu, jo nebija finansējums.
Atbalstu Ls 50000 piešķiršanu festivāla rīkošanai, bet būtu nepieciešami paskaidrojumi.
RUNĀ Uldis SESKS: - Nezinu kurš varētu precīzi nokomentēt, bet mēģināšu paskaidrot. Pareizi, ka Mediņi iesāka šo tradīciju. Sākotnējais finansējums bija lielāks par Ls 20000, tad nāca krīzes gadi, kad pilsēta samazināja finansējumu par 30-40% visās jomās, tajā skaitā arī festivālam.
Par nākotni – gribētu, lai visi izsaka viedokli vai šādu festivālu vajag vai nevajag atbalstīt. Šodien būtu jāpieņem konceptuāls lēmums par atbalstu, nevis par atbalsta apmēru.
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Paldies par sagatavoto prezentāciju. Mans subjektīvais viedoklis – manuprāt festivāls ir audzis, man būtu prieks, ja tas turpinātu augt. Par finansējumu būtu labāk lemt, ja Kultūras pārvaldes vadība varētu paust savu viedokli, jo viņi ir tie, kas to var izvērtēt. Piešķirot finansējumu ir būtiski, kas spēlēs un kas uzstāsies.
RUNĀ Ivars KESENFELDS: - Šis ir privāts bizness, arī daudzi citi Liepājas uzņēmēji, varbūt ne tik lielā apmērā, būtu atbalstāmi, jāskatās kontekstā.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Promenāde, parks, tirgus – viss ir saistīts ar pilsētas attīstību.
RUNĀ Valdis SKUJIŅŠ: - Visa informācija mums nav – attiecībā uz „Baltic Beatch Party”, tas bija jauks laiks. Pirms krīzes atbalsts bija labs – vēl tagad stāv prātā Mediņa komentāri, ka ar pašvaldību bija laba sadarbība.
Par šo festivālu – tas ir tikai divus gadus, lai festivāls iedzīvoties, nepieciešams laiks.
Par šādu pasākumu izmaksām – tad ar mākslinieku var sarunāt, beta ar tehniku tas nav iespējams.
Nākošgad arī Jūras svētki būs šī festivāla ietvaros.
Tas nav tikai privāts pasākums, tas ir izaudzis Liepājā. Ja mēs to pazaudēsim, tad pazaudēsim daudz arī no pilsētas attīstības nākotnē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Pašvaldībai ir jāsaprot to, ka ir jānodrošina dažādi pasākumi visādām vajadzībām. Domāju, ka šis festivāls ir kā laba tradīcija un cilvēki brauc un skatās, bet būtu svarīgi paņemt arī vēsturiskās vērtības, piemēram, no „Liepājas Dzintars”, kura misija bija parādīt Liepājas mūziķus. Manuprāt, tas būtu nozīmīgs solis, ja varētu sekmēt Liepājas grupu uzstāšanos uz lielās skatuves.
RUNĀ Uldis SESKS: - Protams, ka tas ir lielākais festivāls un dod atpazīstamību Liepājai. Man arī daži ieteikumi – es būtu priecīgs, ja būtu mūzika ne tikai 20 gadniekiem, bet arī mūzika citai publikai – maksātspējīgākai. Ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju un Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu būtu jāapspriež kāda ir Liepājas reklāma, ka labāk reklamēt citas Liepājas vērtības – pludmale utt.
Kopumā būtu vērts stiprināt šo festivālu.
Pilsētas attīstības komiteja nevar pieņemt lēmumu par konkrēta finansējuma piešķiršanu, bet var konceptuāli izlemt par festivāla rīkošanu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Aicinu balsot par lēmuma projektu, kurš paredz arī konceptuāli atbalstīt festivāla rīkošanu 2013.gadā.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par festivālu „Summer Sound Liepāja”.
 
2.#
Par Mežu ielas daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Mežu 43”, kā apsaimniekotājam, tiesības iznomāt uz 5 gadiem Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, daļu 18/4,05 kv.m platībā, teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai mājas iedzīvotājiem, sagatavots lēmuma projekts „Par Mežu ielas daļas iznomāšanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par Mežu ielas daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
 
3.#
Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11 daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts nepieciešams, lai pašvaldība lemtu jautājumu par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11, daļas ar kopējo platību 1603 kv.m, iznomāšanu lēmuma projektā minētai personai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 30 uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 5 gadiem.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11 daļas iznomāšanu”.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11 daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
 
4.#
Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11 daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts nepieciešams, lai pašvaldība lemtu jautājumu par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11, daļas ar kopējo platību 576 kv.m, iznomāšanu lēmuma projektā minētai personai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 28 1/2 domājamās daļas uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 5 gadiem.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11 daļas iznomāšanu”.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7-11 daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
 
5.#
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – viendzīvokļa dzīvojamās mājas Liepājā, Studentu rotas ielā 3 (kopējā platība 100,3 kv.m) un funkcionāli saistītā zemesgabala 2555 kv.m, atsavināšanu - pārdošanu izsolē.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2012.gada 18.oktobra sēdē.
 
6.#
Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Teodora Breikša ielā 16/20, pirmpirkuma tiesībām
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Teodora Breikša ielā 16/20, pirmpirkuma tiesībām” nepieciešams, lai lemtu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu - zemesgabalu Teodora Breikša ielā 16/20.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas atlīdzībai 2012.gadā nepieciešams paredzēt pirkšanas cenu Ls 17100.
Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 2907 kv.m platībā. Šobrīd Sociālais dienests nomā zemesgabalu 1013.kv.m platībā, kurš atrodas zem Sociālā dienesta ēkas.
Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienests informē, ka Sprediķotāju Ordeņa Liepājas svētā Dominika klosteris jau šobrīd palīdz izveidotajam dienas centram un tāds ir arī viņu turpmākais mērķis – sakārtot teritoriju, izveidot bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu jauniešiem. Nekustamā īpašuma pārvaldes viedoklis ir – neizmantot pirmpirkuma tiesības.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, svītrojot tajā vārdu „izmantot”.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Teodora Breikša ielā 16/20, pirmpirkuma tiesībām”, svītrojot tajā vārdu „izmantot” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2012.gada 18.oktobra sēdē.
 
7.#
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: - Liepājas pilsētas pašvaldība ar Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.445 „Par pilnvarojumu” ir pilnvarojusi Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku (nekustamā īpašuma jautājumos) Mārtiņu Tīdenu Liepājas pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), izpilddirektora vietniekam M.Tīdenam jāsniedz informācija par izskatītajiem pirkuma – pārdevuma līgumiem attiecībā uz pirmpirkuma tiesība neizmantošanu.
Liepājas pilsētas pašvaldībā, laika posmā no 2012.gada no 20.jūlija līdz 10.oktobrim reģistrēti šādi nekustamā īpašumu pirkuma –pārdevuma līgumi:
- Saldus iela 5, sastāvoša no zemesgabala 606 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 30000;
- Miežu iela 1, sastāvoša no zemesgabala 726 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 6500;
- Strazdu iela 7, sastāvoša no zemesgabala 8748 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošās četras ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 52710,30;
- Siļķu iela 1C, sastāvoša no zemesgabala 983 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 9000;
- Rendas iela 15, sastāvoša no zemesgabala 996 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 24000;
- Ganību iela 121, sastāvoša no zemesgabala 631 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 17400;
- Kūrmājas prospekts 15, sastāvoša no zemesgabala 2228 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošajām 3 ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 228411,30;
- Bernātu iela 20, sastāvoša no zemesgabala 653 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 135000;
- Vaiņodes iela 20A, sastāvoša no zemesgabala 863 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 83000.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.21 „Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
 
8.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE""
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts paredz izdarīt Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE” grozījumus un papildināt lēmuma 3.pielikumu „Pašvaldības iestādei „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE” apsaimniekošanā nodotie īpašumi” ar ierakstu par nekustamo īpašumu 14.novembra bulvārī 31/33, kā arī svītrot ierakstus:
- 73. Rīgas ielā 3 neapdzīvojamās telpas;
- 81. jaunbūve Slimnīcas ielā 11;
- 85. Katedrāles iela 2;
- 87. Atmodas bulvāris 15;
- 100. Pulkveža Brieža iela 14.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE””.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2012.gada 18.oktobra sēdē.
 
9.#
Par projekta idejas "Liepājas daudzfunkcionālā centra "LIELAIS DZINTARS" infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai" iekļaušanu LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2008.–2014.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ
ZIŅO Didzis JĒRIŅŠ: - ES struktūrfondu apguve Liepājā notiek saskaņā ar 2008.gada 10.aprīlī apstiprināto Liepājas pilsētas sociāli ekonomisko attīstības programmu 2008.-2014.gadam un „Investīciju plānu”.
Lēmuma projekts nepieciešams, lai sagatavotu un iesniegtu Liepājas pilsētas pašvaldības projektu „Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības sekmēšana" virssaistību finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.
Projekta ideja ir izskatīta un akceptēta Koordinācijas padomē.
Projekta mērķis ir nodrošināt Liepājas kā reģionāli nozīmīgas pilsētas izaugsmi, paplašinot daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” piedāvāto pakalpojumu daudzveidību, sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, atbalstot radoša un organizēta brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību.
Projekta īstenošana sekmēs pašvaldības funkciju izpildi - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību un sniegt atbalstu ārpusskolas mācību, audzināšanas un izglītības atbalsta iestādēm.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 3744031,74 no kurām ERAF finansējums ir Ls 3000000 un pašvaldības finansējums ir Ls 744031,74.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par projekta idejas „Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības sekmēšana” iekļaušanu LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2008.–2014.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ”.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - nav, atturas - 2, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par projekta idejas „Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības sekmēšana” iekļaušanu LIEPĀJAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2008.–2014.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS 2012.gada 18.oktobra sēdē.
 
10.#
Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" nolikuma apstiprināšanu
ZIŅO Gints LŪSIS: - Lai nodrošinātu vieglo taksometru darbības uzraudzību un vieglo taksometru licenču kartīšu izsniegšanu Liepājas pilsētā, no 2013.gada 1.janvāra šī funkcija tiek nodota Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” pārziņā.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” nolikuma apstiprināšanu” un nolikuma projektu „LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS” NOLIKUMS”.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma un nolikuma projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” nolikuma apstiprināšanu” un nolikuma projektu „LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS” NOLIKUMS” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma un nolikuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
 
11.#
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Liepājas pilsētā
ZIŅO Gints LŪSIS: - 2012.gada 3.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”.
Autopārvadājuma likuma 35.pants nosaka, ka pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves.
Noteikumi nosaka licences un licences kartītes piešķiršanas, izsniegšanas un pagarināšanas kārtību, kā arī licences un licences kartītes darbības apturēšanas uz laiku un anulēšanas gadījumus un kārtību. Saistošajos noteikumos atrunāta pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem un šo noteikumu ievērošanas kontroles kārtība.
Izstrādātas noteikta parauga veidlapas licences un licences kartītes saņemšanai, pagarināšanai vai anulēšanai.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Liepājas pilsētā” un saistošo noteikumu projektu „PAR PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LICENCĒŠANU LIEPĀJAS PILSĒTĀ”.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma un saistošo noteikumu projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Liepājas pilsētā” un saistošo noteikumu projektu „PAR PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LICENCĒŠANU LIEPĀJAS PILSĒTĀ” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2012.gada 25.oktobra sēdē.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Lūdzu deputāti Irēnu Opšteini par lēmuma un saistošo noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
 
12.#
Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā
ZIŅO Gints LŪSIS: - Saistošie noteikumi nosaka maksas par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Liepājā apmēru, kā arī maksāšanas kārtību.
Maksa par licenci no 2013. gada 1. janvāra tiek noteikta 15 LVL (ieskaitot PVN) gadā.
Maksa par licences kartīti no 2013. gada 1. janvāra tiek noteikta 5 LVL (ieskaitot PVN) mēnesī.
Maksu par licenci un licences kartīti saņem Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports”.
Ieņēmumi no maksas par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem tiek plānoti tādā apmērā, lai segtu ar vieglo taksometru licencēšanu saistītās izmaksas – tajā skaitā datubāzes uzturēšana, dokumentu (licenču un licences kartīšu) sagatavošana un izsniegšana, sadarbība ar iesaistītajām valsts institūcijām, arhīva uzturēšana, licencētās darbības tiesiskuma uzraudzība un kontrole u.c.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā” un saistošo noteikumu projektu „PAR LICENCĒŠANAS MAKSU PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LIEPĀJAS PILSĒTĀ”.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma un saistošo noteikumu projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā” un saistošo noteikumu projektu „PAR LICENCĒŠANAS MAKSU PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LIEPĀJAS PILSĒTĀ” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2012.gada 18.oktobra sēdē.
 
13.#
Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā
ZIŅO Gints LŪSIS: - 2012.gada 3.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, kuros noteikta arī jauna norēķinu kārtība vieglajos taksometros.
Autopārvadājumu likuma 39. panta piektajā daļā noteikts, ka maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka pašvaldība, kura izsniedz speciālās atļaujas (licences) šiem pārvadājumiem.
Pašlaik Liepājā maksimālie tarifi noteikti ar Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 20.oktobra lēmumu Nr.519 „Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem”.
Saistošie noteikumi nosaka maksimālos tarifus pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, atsevišķi nosakot nolīgšanas tarifu, attāluma tarifu dienā un naktī un laika tarifu, kā paredz spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi.
Ir izstrādāta veidlapa pieteikumam braukšanas maksas (tarifa) pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru apstiprināšanai.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā” un saistošo noteikumu projektu „PAR MAKSIMĀLAJIEM TARIFIEM PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LIEPĀJAS PILSĒTĀ”.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma un saistošo noteikumu projektu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā” un saistošo noteikumu projektu „PAR MAKSIMĀLAJIEM TARIFIEM PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LIEPĀJAS PILSĒTĀ” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2012.gada 18.oktobra sēdē.
 
Sēde slēgta 2012.gada 18.oktobrī pulksten 10.25.
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Guntars KRIEVIŅŠ
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Gunārs ANSIŅŠ
KOMITEJAS LOCEKLIS Sergejs DIKTERJOVS
KOMITEJAS LOCEKLIS Ivars KESENFELDS
KOMITEJAS LOCEKLE Irēna OPŠTEINE
KOMITEJAS LOCEKLIS Uldis SESKS
KOMITEJAS LOCEKLIS Jānis  VILNĪTIS
 
Protokolēja Gita LUKATE