Deputāti pastāvīgajā Finanšu komitejā piektdien, 22.janvārī, akceptēja izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas noteikumos.

Izmaiņas vēl jāapstiprina domes sēdē 28.februārī.

Likums paredz, ka pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% apmērā.

Tāpat ar likumu noteikts, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas tiem, kuriem tā piešķirts trūcīgās personas statuss. Maznodrošinātajiem likums atļauj noteikt atvieglojumus līdz 90%, Liepājas domes saistošo noteikumu projekts paredz, ka 2016.gadā maznodrošinātajām personām tiks piešķirts nodokļu atvieglojums 70% apmērā.

Nodokļa atvieglojumus 50% apmērā piemēros personām, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā. Tādā pašā apmērā nodokļa atvieglojumus piemēros politiski represētajai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam.

Nodokļa atvieglojumus 90% apmērā saņems kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas un kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta vai kultūras jomā, kā arī pašvaldības izglītības iestāžu telpām, kuras tiek izmantotas audzēkņu kompleksajai ēdināšanai. Tāpat atvieglojumus 90% apmērā saņems sabiedriskā labuma organizācijas, kuras nomā pašvaldībai piederošas ēkas telpas.

Nodokļa atvieglojumus 70% apmērā šogad nolemts piešķirt Liepājā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra ēku īpašniekiem, ja ir veikta ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve.  

Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem 2016.gadā prognozēti nodokļa atvieglojumus 4278,39 eiro apmērā.

2016.gadā piešķirtie atvieglojumi maznodrošinātām personām samazinās prognozētos budžeta ieņēmumus ne vairāk kā par 56 000 eiro (2015.gadā piešķirti atvieglojumi 3330 personām 55 061,55 eiro apmērā).

Pērn piešķirti atvieglojumi 480 daudzbērnu ģimenēm 11 852 eiro apmērā, un 2016.gadā atvieglojumu summu prognozējam tajā pašā apmērā.

185 politiski represētām personām pērn atvieglojumi piešķirti 8367 eiro apmērā,tādu pašu summu prognozē arī  2016.gadā.

2016.gadā atvieglojumus paredz iepriekšējā gada līmenī  arī kapitālsabiedrībām, kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta (13 491 eiro) un kultūras jomā (34 120,35 eiro), kā arī par pašvaldības izglītības iestāžu telpām, kuras tiek izmantotas audzēkņu kompleksajai ēdināšanai (1878,99 eiro).

2016.gadā prognozēti nodokļa atvieglojumus 6782 eiro apmērā 20 sabiedriskā labuma organizācijām.