Aizvadītajā, 19. augusta, domes sēdē, apspriežot darba kārtības pirmo jautājumu par "Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes politisko vadlīniju 2021.–2025. gadam apstiprināšanu", ārpus koalīcijas esošā deputāte Dace Bluķe, triju partiju apvienības "Kustība Par!/Jaunā Vienotība/ Progresīvie" pārstāve domē, kolēģiem norādīja uz virkni gramatisku un faktu kļūdu, ko atradusi šajā koalīcijas partiju izstrādātājā dokumentā, kā arī ierosināja papildināt "vadlīnijas" ar dažām tēzēm.


Bluķes aicinājumu izskatīt kļūdu labojumu un nobalsot par dokumenta labošanu vairums kolēģu tomēr noraidīja. Acīmredzot tāpēc, ka tad domes sēde varētu ievilkties vēl par kādu stundu.  Tāpēc deputāti draudzīgi deleģēja papildinājumu un kļūdu izskatīšanu un labošanu Attīstības pārvaldei, vadlīniju tehniskajai sagatavotājai.


Piedāvājam iepazīties ar deputātes priekšlikumiem un saskatītajām kļūdām.


Priekšlikumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes politiskajām vadlīnijām 2021. –2025. gadam.


Labojumi

1.nodaļa "Sabiedrība"
Esošā redakcija: "1.8.Atbalstīsim pasākumus jauniešu organizāciju atbalstam un pašrealizācijai."


Piedāvātā redakcija: "1.8.Atbalstīsim pasākumus jauniešu organizāciju atbalstam un jauniešu pašrealizācijai."


Pamatojums – termins "pašrealizācija" attiecas uz indivīdu, nevis organizāciju. Ja tas tā ir domāts, tad tekstā pirms lietotā termina pietrūkst vārds "jauniešu".

Esošā redakcija: "1.13.Atbalstīsim pasākumus, kas vērsti uz nacionālās un lokālās identitātes nostiprināšanos un patriotismu, sadarbojoties ar Jaunsardzi, Zemessardzi, kā arī citām nacionālpatriotiskām organizācijām."


Piedāvātā redakcija: "1.13.Atbalstīsim pasākumus, kas vērsti uz izglītošanu valsts aizsardzības jomā, pilsoniskās apziņas un patriotisma sekmēšanu, sadarbojoties ar Jaunsardzi, Zemessardzi un nacionālpatriotiskām organizācijām."


Pamatojums – 1.tekstā ir sajauktas militārās un nacionālpatriotiskās organizācijas. Jaunsardze un Zemessardze nav nacionālpatriotiskas organizācijas. Tās abas atrodas Aizsardzības ministrijas pārraudzībā. Zemessardzes mērķis ir iesaistīt Latvijas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā un piedalīties valsts aizsardzības uzdevumu plānošanā un izpildē atbilstoši tai noteiktajiem uzdevumiem. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.


Savukārt nacionālpatriotiskās organizācijas visbiežāk ir iedzīvotāju veidotas biedrības, kuru mērķi var būt arī nacionālās identitātes veidošana. Ņemot vērā, ka tās ir atšķirīgu tipu organizācijas, tekstā saikļa "kā arī" vietā pareizi būtu lietot palīgvārdu "un", kas ir labots piedāvātajā redakcijā.


2.To, kas veido nacionālo identitāti, formulē Latvijas pamatlikums – Satversme. Būtu labi pie tā turēties. Ņemot vērā Satversmes preambulā teikto par Latvijas identitāti, kā arī Jaunsardzes darbības mērķus, piedāvājam no minēto organizāciju darbības mērķiem izrietošu redakciju.


Piedāvājam nacionālās identitātes jautājumus skatīt izglītības un kultūras nodaļās, kur tas būtu atbilstošāk.

2.nodaļa "Ekonomika"
Esošā redakcija: "1.6. Nodrošināsim brīvo amatu vakanču aizpildīšanu vadošos amatos atklātos konkursos, vērtējot potenciālo darbinieku profesionalitāti."


Piedāvātā redakcija: "1.6. Pašvaldības iestādēs un uzņēmumos darbā vadošos amatos pieņemsim neatkarīgos un atklātos konkursos, vērtējot potenciālo darbinieku profesionalitāti."


Pamatojums – 1.No esošās redakcijas izriet, ka jebkuru organizācijas, tajā skaitā privāto, darbinieku atlases principos, kas nav likumīgi. Tāpēc iesakām precizēt, ka tās ir pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.


2. Piedāvājam papildināt tekstu "atklātos konkursos" ar vārdu "neatkarīgos". Tas nozīmētu piesaistīt ārēju darbinieku atlases pakalpojumu sniedzēju, tā izvairoties no amatu konkursiem tikai "skata pēc".

4.nodaļa "Izglītība"
Esošā redakcija: "4.2.Radīsim jaunas vietas bērnudārzos, atklājot jaunus bērnudārzus un atjaunojot esošos rotaļlaukumus."


Piedāvātā redakcija: "4.2.Radīsim jaunas vietas bērnudārzos, uzbūvējot jaunus bērnudārzus. Esošajos bērnudārzos atjaunosim rotaļlaukumus."

Pamatojums – formulējumā ir stilistikas un loģikas kļūdas. 1. Termins "atklāt" šajā kontekstā nav piemērots, tāpēc piedāvājam lietot vārdu "uzbūvēt". 2. No teikuma uzbūves var secināt, ka rotaļlaukuma atjaunošana radīs jaunas vietas bērnudārzos, kas ir aplami pēc būtības.

Esošā redakcija: "4.9.Atbalstīsim Liepājas universitātes programmu pilnveidi, lai nodrošinātu jaunu talantu piesaisti Liepājas mūzikas un mākslas iestādēm, kā arī veicināsim zinātnisko pētniecību."


Piedāvātā redakcija: "4.9. Atbalstīsim Liepājas Universitātes studiju programmu pilnveidi, realizēšanu vai izveidi, kā arī veicināsim zinātnisko pētniecību pilsētai un reģionam nozīmīgās jomās."


Pamatojums – 1. Nosaukumā "Liepājas Universitāte" otrais vārds rakstāms ar lielo burtu. 2.Ar terminu "iestāde" apzīmē valsts pārvaldes institūcijas. Liepājā nav nevienas pašvaldības vai valsts mākslas iestādes. Līdz ar to nav saprotams, uz ko teksts attiecas. 3. Studiju programmu atbalstīšana nenozīmē automātisku talantu pieplūdumu pašvaldības iestādēs. Tas būtu jārisina ar citām metodēm.

5.nodaļa "Veselība"
Esošā redakcija: "5.4.Turpināsim mērķtiecīgi piesaistīt jaunos mediķus, kuri justos motivēti strādāt un dzīvot Liepājā."


Piedāvātā redakcija: "5.4.Turpināsim mērķtiecīgi piesaistīt jaunos mediķus, veicinot viņu motivāciju strādāt un dzīvot Liepājā."


Pamatojums – loģikas kļūdas. 1. Pieņemu, ka teksta autori nav paredzējuši, ka strādās tikai ar tiem jaunajiem mediķiem, kas varētu justies motivēti. Tāpēc piedāvāju, ka pašvaldība veiks darbības, kas motivēs mediķus strādāt Liepājā.

Esošā redakcija: "5.5.Atbalstīsim aktivitātes pilsētnieku fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai."


Piedāvātā redakcija: "5.5.Atbalstīsim aktivitātes pilsētnieku fiziskās un psihiskās veselības saglabāšanai."


Pamatojums – Termins "garīgā veselība" tiešā veidā attiecas uz vienu diagnozi – garīgās attīstības traucējumi. Veselības nozares vadošie speciālisti rekomendē tā vietā lietot "psihiskā veselība", jo cilvēkam ir fiziskās, psihiskās/psiholoģiskās un garīgās vajadzības. Visas vienlīdz svarīgas, bet garīgajām ir sava industrija – skolotāji, līderi, reliģiskās un citas organizācijas.


6.nodaļa "Kultūra un sports"
Esošā redakcija: "6.1. Atbalstīsim Liepājas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un konservāciju."


Piedāvātā redakcija nr.1: "6.1. Atbalstīsim Liepājas kultūras mantojuma saglabāšanu tajā skaitā konservāciju."


Pamatojums – formulējumā ir terminu kļūdas, tajā skaitā tādas, kas saistītas ar likumdošanu. 1. Konservācija ir viens no saglabāšanas veidiem un attiecas tikai uz pieminekļiem un būvēm nevis visu mantojumu. Ja formulējuma autori ar kultūrvēsturisko mantojumu ir domājuši kultūras mantojumu – tikai pieminekļus un būves, tad pareizāka būtu redakcija, kurā ir precīzi minēts – kultūras mantojums un konservācija kā darbību kopums ir norādīta kā īpaši atbalstāms saglabāšanas mehānisms.


Piedāvātā redakcija nr.2: "6.1. Atbalstīsim Liepājas kultūras mantojuma saglabāšanu."


Pamatojums – ja autori ar kultūrvēsturisko mantojumu saprot visu, ko šis termins ietver, tajā skaitā arī nemateriālo mantojumu, tad uz šo nav attiecināms tāds darbību kopums kā konservācija. Šajā gadījumā vārds "konservācija" ir lieks.

Papildināt ar jauniem apakšpunktiem:

1.nodaļu "Sabiedrība" ar 1.13. Pilnveidosim sadarbību ar Dienvidkurzemes novadu; 2.nodaļu "Ekonomika" ar 2.10. Sekmēsim aprites ekonomikas iniciatīvas; 4. nodaļu "Izglītība" ar 4.10. Nodrošināsim visu pašvaldības izglītības iestāžu pieejamību bērniem ar kustību traucējumiem; 4.11. Nodrošināsim ērti brīvi pieejamu dzeramo ūdeni izglītības iestādēs; 4.12. Vispārizglītojošo skolu programmās iekļausim peldētapmācību bērniem; 6. nodaļu "Kultūra un sports" ar apakšpunktiem 6.11.Veidosim Liepājas četrsimtgades programmu par nozīmīgu notikumu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nacionālā un starptautiskā mērogā; 6.12.Atbalstīsim laikmetīgās kultūras un mākslas iniciatīvas, meklēsim piemērotus risinājumus laikmetīgās mākslas mājvietai; 6.13.Nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu kultūras nozarē nodarbinātajiem.

Papildināt esošos apakšpunktus:

1.nodaļa "Sabiedrība"
Esošā redakcija "1.4.Izveidosim elektroniskās uzskaites un norēķinu sistēmu pilsētas sabiedriskajā transportā, paplašināsim maksas atvieglojumu saņēmēju loku, t.sk. nodrošināsim bērniem un jauniešiem bezmaksas transportu nokļūšanai uz ārpusskolas nodarbībām vasaras mēnešos."

Piedāvātā redakcija: "1.4. Strādāsim pie ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes un cietušo skaita satiksmē mazināšanas. Paplašināsim sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu saņēmēju loku, t.sk. nodrošināsim bērniem un jauniešiem bezmaksas transportu nokļūšanai uz ārpusskolas nodarbībām vasaras mēnešos."

Pamatojums – Sabiedriskais transports jāskata pilsētas kopējās satiksmes kontekstā. Piedāvātais formulējum iekļauj gan tramvaju kā pilsētas sabiedriskā transporta mugurkaulu, sabiedriskā transporta izmantošanas veicināšanu, tajā skaitā arī elektroniskos norēķinus.

Esošā redakcija: "1.10.Stiprināsim NVO efektivitāti un sadarbību ar pašvaldību."

Piedāvātā redakcija: "1.10.Stiprināsim NVO efektivitāti un sadarbību ar pašvaldību, pakāpeniski ieviešot līdzdalības budžetu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai."
Pamatojums – jaunajā pašvaldību likumā paredzēts pašvaldībām ieviest līdzdalības budžetu 1 procenta apmērā no pilsētas budžeta. Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta. Vairākas Latvijas pašvaldības to jau īsteno. Arī Liepājai piedāvājam sākt ar nelielu summu, par kuras izlietojumu varētu tiešā viedā lemt paši iedzīvotāji.

3.nodaļa "Vide"
Esošā redakcija: "3.1.Turpināsim sniegt atbalstu namu pagalmu sakārtošanai, pievēršot uzmanību zaļo zonu veidošanai un paplašināšanai, kā arī attīstīt plašu veloinfrastruktūras attīstību Liepājā."


Piedāvātā redakcija: "3.1.Turpināsim sniegt atbalstu namu pagalmu sakārtošanai, pievēršot uzmanību zaļo zonu veidošanai un paplašināšanai, kā arī attīstīt plašu veloinfrastruktūras attīstību, savienojot mikrorajonus ar pilsētas centru. Paplašināsim velosipēdu novietnes pie sabiedriskajām iestādēm."


Pamatojums – ir svarīgi iezīmēt, ka veloinfrastruktūra tiek paplašināta tajos posmos, kur ikdienas lietošanā tas visvairāk nepieciešams. Lai veicinātu pilsētas iedzīvotāju velokustību, ir svarīgi, ka pie sabiedriskām iestādēm iespējams droši savu velosipēdu atstāt. Pirmkārt, tās ir izglītības iestādes, sporta un kultūras iestādes, pie kurām novietņu skaits ir nepietiekošs.

4.nodaļa "Izglītība"
Esošā redakcija: "4.5. Palielināsim līdzfinansējumu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem."


Piedāvātā redakcija: "4.5. Palielināsim līdzfinansējumu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, lai tas būtu līdzvērtīgs finansējumam, kādu par katru bērnu saņem pašvaldības bērnu dārzi."


Pamatojums – Pašvaldību likums paredz, ka viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt savā teritorijā dzīvojošos bērnus ar pirmsskolas izglītību. Liepājai ar to gadiem nevedas. Tāpēc daļa vecāku izmanto privātos bērnu uzraudzības un izglītības pakalpojumus jeb aukļu dienestu un privātos bērnu dārzus. Pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnu dārziem un auklēm ir būtiski zemāks nekā tas, ko pašvaldība maksā par katru bērnu pilsētas bērnu dārzos. Uzskatām, ka tā ir nevienlīdzīga attieksme pret savas pilsētas bērniem un tas ir jāmaina.

5.nodaļa "Veselība"
Esošā redakcija: "5.3.Stiprināsim primārās veselības aprūpes centrus, nodrošinot mūsdienīgus un pieejamus medicīnas pakalpojumus."


Piedāvātā redakcija: "5.3. Stiprināsim primārās veselības aprūpi, piesaistot jaunus ģimenes ārstus un citus speciālistus, tā nodrošinot mūsdienīgus un pieejamus medicīnas pakalpojumus."


Pamatojums – primārā veselības aprūpe, pirmkārt, ir ģimenes ārstu pieejamība. Šobrīd vairākiem tūkstošiem liepājnieku nav ģimenes ārsta vispār, vai ir lielas problēmas savā pilsētā pie tāda tikt. Tāpēc ir svarīgi stiprināt primāro veselības aprūpi ne tikai ar infrastruktūru, bet arī ar cilvēkresursiem.

6.nodaļa "Kultūra un sports"
Esošā redakcija: "6.8. Atbalstīsim daudzveidīgu amatieru un profesionālo sporta dzīvi Liepājā."


Piedāvātā redakcija: "6.8.Atbalstīsim daudzveidīgas ģimeņu sporta aktivitātes, amatieru un profesionālo sporta dzīvi Liepājā. Pilnveidosim sporta iespējas pilsētas parkos un laukumos visās Liepājas apkaimēs."


Pamatojums – teju visi politiskie spēki priekšvēlēšanu laikā solīja vairāk domāt par iedzīvotāju sportošanas iespējām,  ģimeņu kopābūšanu sportojot, jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām sportojot, par sportu veselības uzlabošanai u.tml. Vadlīnijās tas ir pazudis. Svarīgi ir atbalstīt ne tikai profesionālo un amatiersportu, bet arī ikviena iedzīvotāja iespējas savas dzīvesvietas tuvumā visā Liepājā nodarboties ar sportiskām aktivitātēm katram pēc savām spējām un varēšanas.