Ņemot vērā plānoto novada reformu, kā arī saistībā ar aktuālajām likuma izmaiņām, 20. augusta Liepājas pilsētas domes sēdē nolemts Liepājas pilsēta attīstības programmu 2021.–2027. gadam veidot kopā ar jaunveidojamo Dienvidkurzemes novadu un šajā izstrādes procesā nodrošināt arī sabiedrības līdzdalību.

Liepājas pilsēta jau pērn uzsāka darbu pie attīstības programmas jaunā posma izstrādes, domes lēmums nosaka to, ka turpmākais darbs jāveic kopā ar topošo novadu, kas aptvers teritoriju ap Liepāju. Tāpat lēmums paredz aktualizēt Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam – tajā esošo ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas, par pamatu ņemot aktuālās ministriju nozaru pamatnostādnes, Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos dokumentus, Baltijas jūras reģiona stratēģiju, kā arī Latvijas Nacionālā attīstības plāna aktuālo redakciju.

"Mums jau vēsturiski vienmēr veidojusies laba sadarbība ar apkārtesošajiem novadiem, tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka ilgtermiņa stratēģisko attīstību plānojam kopā ar saviem tuvākajiem kaimiņiem, tādējādi stiprinot ne tikai Kurzemes, bet visas Latvijas kopīgo attīstību. Ir svarīgi šo procesu veikt pārdomāti un komandā, ievērojot pēctecību un Liepājai apvienojot spēkus ar novada speciālistu un iedzīvotāju zināšanām un pieredzi, ticu, ka rezultāts būs ilgtermiņā noderīgāks un ļaus mums daudz veiksmīgāk palielināt kopējo konkurētspēju un labklājību plašākā reģionā," sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētaja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

Plānots, ka detalizēti darba un sabiedrības līdzdalības plāni, kā arī attīstības programmas izstrādes darba grupas sastāvs ir jāizveido līdz šī gada beigām.

Attīstības programmas izstrādes process sadalīts četros posmos:

sagatavošanās attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādei;

attīstības programmas 1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas izstrāde;

publiskā apspriešana un saskaņošana;

attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde.

Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas, vides pārskata gala redakcijas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrāde jāpabeidz līdz 2022. gada pavasarim.