Potenciālais SPA kūrorta būvnieks gan izvirza “vēlamus un nepieciešamus” nosacījumus pašvaldībai, gan vēlīgi piedāvā mēram iegādāties kādu akciju.

Tā domes sēdē ceturtdien, 11.jūnijā, izteicās AS "AmberStone Group”, kas iesniegusi domē SPA kūrorta būvniecības pieteikumu, pārstāvis. Pēc viņa teiktā "AmberStone Group” lielākais akcionārs ir "ABLV Bank" (pieder vairāk nekā 24%), bet pavisam ir vairāk nekā simts akcionāru, un par tādu var kļūt ikviens, tostarp arī Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks varot iegādāties akcijas.

Saistībā ar iesniegto būvniecības pieteikumu "AmberStone Group” vēlas nomāt zemesgabalu Zvejnieku alejā 11A, un deputāti lēma par to, vai un kādu līgumu slēgt ar akciju sabiedrību. Uzklausot un iztaujājot firmas pārstāvi, kurš iepazīstināja ar Andra Kokina birojā "K Idea" izstrādāto kompleksa skici (pēc pasūtītāja pārstāvja teiktā, līdzšinējā sadarbība ar arhitektu viņus apmierinot, taču nav teikts, ka kūrorts izskatīsies tieši tā, kā redzams skicē, un ka tehnisko projektu izstrādās tas pats arhitekts), gan koalīcijas, gan opozīcijas deputāti nolēma atbalstīt lēmumumu, līgumā iekļaujot arī dažādus nosacījumus, kas jāizpilda nomniekam.

Taču arī "AmberStone Group" izvirza nosacījumus pašvaldībai – sakārtot un labiekārtot iecerētā SPA kūrorta piegulošās teritorijas, ieskaitot Zvejnieku alejas segumu, promenādes izbūvi līdz molam, stadionu utt. Tāpat "AmberStone Group" prasība ir iekļaut līgumā nosacījumu, ka nomnieks varēs iegādāties tam nomā nodoto zemes gabalu, ja uz tā ir uzceltas un nodotas ekpluatācijā visas nomas līgumā paredzētās būves un īpašuma tiesības uz tām nostiprinātas zemesgrāmatā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš izteicās, ka pastāv iespēja apvienot vienā projektā teritorijas ap potenciālo SPA kūrortu, kā arī Peldu ielu un, iespējams, "Pūt, vējiņi!” koncertdārzu un tenisa kortus, un piesaistīt tam Eiropas fondu naudu.

Katrā ziņā koalīcija pauda gatavību iesaistīties un gādāt par infrastruktūras sakārtošanu potenciālajā "tūristu magnēta” projektā.

Ar domes lēmumu zemesgabals 43 933.kv.m platībā Zvejnieku alejā 11A "AmberStone Group" tiks iznomāts uz 30 gadiem.

Nomniekam 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz Būvvaldē būvprojekts "minimālā sastāvā” un jāsaņem būvatļauja, bet 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz tehniskais projekts.

Trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas "AmberStone Group" jāuzbūvē un jānodod ekspluatācijā projekta pirmā kārta, kurā jāietver autonomi darboties spējīga akvaparka daļa ar ūdens atrakcijām. Septiņu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas būvniecība jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā.

Līdz tam nomnieks pašvaldībai maksās zemes nomas maksu 1136,73 eiro mēnesī (1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības), kā arī nekustamā īpašuma nodokli.