Piedāvājam Apstādījumu uzraudzības komisijas 5.decembrī pieņemtos lēmumus. Informācija bija aizkavējusies, jo notika izmaiņas komisijas sastāvā.

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par komisijas priekšsēdētaja vietnieka ievēlēšanu.
2. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Kurzemes ielā 7.
3. Par koku nozāģēšanu Peldu ielā 26.
4. Par koku nozāģēšanu Republikas ielā 2, 6 un K.Valdemāra ielā 6.
5. Atkārtoti par 2 papelēm Muitas ielā 3.
6. Par bojātu liepu Zvejnieku alejā.
7. Par bojātiem kokiem Jūrmalas parkā.
8. Par liepu vainagu kopšanu Liepu ielā 29.
9. Par vītola sakopšanu Klaipēdas ielā 94A.
10. Par liepām Gaujas prospektā 4C.
11. Par koku nozāģēšanu Gaujas prospektā 26.
12. Par bērza nozāģēšanu Cieceres ielā 36B.
13. Par bērza apzāģēšanu Pļavu ielā 30C.
14. Par bīstamām liepām Pļavu ielā.
15. Atkāroti par kokiem ganību ielā 39.
16. Par koku nozāģēšanu Fēniksa ielā.
17. Par koku nozāģēšanu Rīgas ielā 54A.
18. Par koku apzāģēšanu Brīvības ielā 146.
19. Par liepas apzāģēšu Spīdolas ielā 4.
20. Par koku nozāģēšanu un sakopšanu Roņu ielā 2, Atmodas bulvārī 1 un Atmodas bulvārī 9.
21. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Krūmu ielā 24.
22. Par koku nozāģēšanu un sakopšanu Skuju ielā.

1.Par komisijas priekšsēdētajā vietnieka ievēlēšanu
Liepājas pilsētas dome 2017.gada 9.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.429 "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem" ar kuru izveidota Apstādījumu uzraudzības komisija. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra nolikuma Nr.17 "Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības komisijas nolikums" 3.1.punktu komisijai nepieciešams ievēlēt komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

Ierosinu par Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Aldu Dambergu. Uzskatu, ka Aldai Dambergai ir pietiekama pieredze un zināšanas, lai ieņemtu šo amatu.Ja citu priekšlikumu un iebildumu nav, aicinu balsot par Aldas Dambergas ievēlēšanu par Liepājas pilsētas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

Komisija nolemj: Ievēlēt komisijas locekli Aldu Dambergu par Liepājas pilsētas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieci.

2.Atkārtoti par koku nozāģēšanu Kurzemes ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas atrodas zemesgabalā Kurzemes ielā 7, Liepājā, jo tie nodara kaitējumu nekustamajam īpašumam. Īpašums atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (Valsts aizsardzības Nr.7436) un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība šo koku ciršanas atļauju izsniedz pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas.

Saskaņā ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 2017.gada 6.novembra lēmumu tika nosūtīta vēstule Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai ar lūgumu izskatīt iespēju nozāģēt kokus Kurzemes ielā 7.

Saņemta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2017.gada 15.novembra vēstule, kurā norādīts, ka nav iebildumu trīs liepu nozāģēšanai.

Komisija nolemj:
1.Atļaut organizēt 3 liepu, kuras atrodas nekustamajā īpašumā Kurzemes ielā 7, Liepājā, nozāģēšanu.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par 3 liepu likvidāciju.

3.Par koku nozāģēšanu Peldu ielā 26.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut nozāģēt nekustamajā īpašumā Peldu ielā 26, Liepājā, esošo nokaltušo bērzu.

Apskatot koku dabā, konstatēts, ka koks no galotnes ir sācis kalst un rada draudus īpašumā esošajām būvēm.

Komisija nolemj:
1.Atļaut organizēt nokaltuša bērza, kas atrodas nekustamajā īpašumā Peldu ielā 26, Liepājā, nozāģēšanu.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par bērza likvidāciju.

4.Par koku nozāģēšanu Republikas ielā 2, 6 un K.Valdemāra ielā 6.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "A.R.T. Projekts" vēstuli, kurā lūgta atļauja likvidēt 12 kokus. Koku likvidēšana saistīta ar būvprojektu "Skvēra labiekārtojums Republikas un K.Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā".

Apskatot teritoriju dabā, konstatēts, ka kļavas, kura atrodas pie īpašuma Republikas ielā 6, Liepājā, apkārtmērs pārsniedz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteikto izmēru, līdz ar to, par šī koka likvidēšanu nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Papildus, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi", pirms koku likvidēšanas veicama publiskā apspriešana.

Komisija nolemj:
1.Atlikt lēmuma pieņemšanu par 12 koku likvidēšanu teritorijā Republikas ielā 2, 6 un K.Valdemāra ielā 6, Liepājā.
2.Pirms lēmumu pieņemšanas par 12 koku likvidēšanu teritorijā Republikas ielā 2, 6 un K.Valdemāra ielā 6, Liepājā, rīkojama publiskā apspriešana.
3.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par kļavas, kuras stumbra apkārtmērs pārsniedz 2,10m, likvidēšanu.
4.Lūgt SIA "A.R.T. Projekts" publiskās apspriešanas rīkošanai iesniegt Apstādījumu uzraudzības komisijā:
4.1.teritorijas ģenplānu PDF formātā,
4.2.skaidrojošu aprastu par būvniecības ieceri,
4.3.likvidējamo koku eksplikāciju,
4.4.likvidējamo koku novērtējumu (izvērtējumu).

5.Atkārtoti par 2 papelēm Muitas ielā 3.
Apstādījumu uzraudzības komisija 2017.gada 25.oktobrī atkārtoti saņēma Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 papeles, kas aug Muitas ielā 3, Liepājā. Vēstulei pievienots SIA "Arbo Pro" 2017.gada 18.oktobra atzinums par koku stāvokli, kurā norādīts, ka abi koki ir labā stāvoklī.

Saskaņā ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 2017.gada 6.novembra lēmumu tika lūgts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums par šo papeļu likvidēšanu.

Saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes 2017.gada 27.novembra atzinums, kurā norādīts, ka Dabas aizsardzības pārvalde neiebilst papeļu likvidēšanai.

Komisija nolemj:
1.Atļaut Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" organizēt divu papeļu, kuras atrodas nekustamajā īpašumā Muitas ielā 3, Liepājā, nozāģēšanu.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par papeļu likvidāciju.

6.Par bojātu liepu Zvejnieku alejā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt bojātu liepu Zvejnieku alejā.

Apskatot liepu dabā, konstatēts, ka tā atrodas ielas sarkanajās līnijās pie īpašuma Zvejnieku alejā 11, Liepājā. Liepa ir iztrupējusi un draud izgāzties.

Komisija nolemj:
Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt liepas, kura atrodas Zvejnieku alejas sarkanajās līnijās, pie īpašuma Zvejnieku alejā 11, Liepājā, likvidēšanu.

7.Par bojātiem kokiem Jūrmalas parkā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt izgāzties draudošu pelēko apsi un nokaltušu osi.

Izgāzties draudošo apsi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nedēļas nogalē ir nozāģējis.

Apsekojot parka teritoriju, konstatēts, ka ir viena bīstama zirgkastaņa, kura būtu nozāģējama.

Komisija nolemj:
Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt 1 nokaltuša oša un 1 bīstamas zirgkastaņas, kuri atrodas Jūrmalas parkā pie bērnu rotaļu laukuma, Liepājā, likvidēšanu.

8.Par liepu vainagu kopšanu Liepu ielā 29.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vēstuli, kurā lūgts, pamatojoties uz iedzīvotāju lūguma, atļaut sakopt vainagus divām liepām, kuru zari bīstami nosvērušies uz Liepu ielas braucamo daļu.

Komisija nolemj:
Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt 2 liepu, kuras atrodas Liepu ielas sarkanajās līnijās, pretī īpašumam Liepu ielā 29, vainagu sakopšanu.
 
9.Par vītola sakopšanu Klaipēdas ielā 94A.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vēstuli, kurā lūgts, pamatojoties uz iedzīvotāju lūguma, atļaut sakopt vainagu pašvaldības īpašumā augošajam vītolam, jo tas apdraud pagalmā novietotās automašīnas un nomāc blakus augošo ozolu.

Komisija nolemj:
Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt vītola, kas atrodas Klaipēdas ielā 94A, vainaga sakopšanu.

10.Par liepām Gaujas prospektā 4C.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt 1 liepu un 1 liepai apzāģēt zarus, kuras aug Gaujas prospektā, pie īpašuma Gaujas prospektā 4C, Liepājā. Liepas aizsedz un aptumšo dzīvojamo ēku, un viena liepa apdraud novietotās automašīnas.

Abas liepas atrodas Gaujas prospekta ielas sarkanajās līnijās. Vienai liepai ir caurs vidus, tādēļ tā būtu likvidējama. Ielu sarkanajās līnijās esošie koki ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" pārraudzībā.

Komisija nolemj:
Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt vienas liepas likvidēšanu un vienas liepas vainaga apzāģēšanu Gaujas prospekta ielas sarkanajās līnijās, pie īpašuma Gaujas prospektā 4C.

11.Par koku nozāģēšanu Gaujas prospektā 26.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut īpašumā Gaujas prospektā 26, Liepājā, nozāģēt 3 egles, 3 augļu kokus un vienu dekoratīvo koku.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi koku ciršanai ārpus meža" koku ciršanas atļauja nav nepieciešama augļu kokiem.

Komisija nolemj:
1.Atļaut organizēt 3 egļu likvidēšanu un ošlapu kļavas vainaga sakopšanu, kuras atrodas nekustamajā īpašumā Gaujas prospektā 26, Liepājā.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par egļu likvidāciju.

12.Par bērza nozāģēšanu Cieceres ielā 36B.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut nozāģēt bērzu Cieceres ielā 36B.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka koks aug nepiemērotā un šaurā vietā. Vainags vāji attīstīts, ar dažiem dzīviem zariem galotnē.

Komisija nolemj:
1.Atļaut organizēt bērza, kurš atrodas nekustamajā īpašumā Cieceres ielā 36B, Liepājā, nozāģēšanu.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par bērza likvidāciju.

13.Par bērza apzāģēšanu Pļavu ielā 30C.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut sakopt bērza, kurš atrodas nekustamajā īpašumā Pļavu ielā 30C, Liepājā, zarus.

Apsekojot bērzu dabā, konstatēts, ka nelielā pagalmā un tuvu dzīvojamai mājai aug kupls bērzs. Apzāģējot šo koku, ņemt vērā, ka bērzi slikti pacieš vainagu apzāģēšanu un censties nozāģēt pēc iespējas mazākus zarus, ne lielākus par 3-5 cm diametrā. Lielas rētas koks nespēj aizaudzēt, un tajās viegli iemitinās trupe. Atsevišķus zarus ieteicams īsināt, nevis nozāģēt pie stumbra, kur ir liels to diametrs.

Komisija nolemj:
Atļaut organizēt bērza, kas atrodas Pļavu ielā 30C, Liepājā, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

14.Par bīstamām liepām Pļavu ielā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vēstuli, kurā lūgts atļaut nozāģēt 3 iztrupējušas un bojātas liepas Pļavu ielas sarkanajās līnijās, pie nekustamā īpašuma Pļavu ielā 9 un pie krustojuma ar K.Ukstiņa ielu, Liepājā. Bojātie koki apdraud satiksmes drošību.

Komisija nolemj:
Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt 3 liepu likvidēšanu Pļavu ielas sarkanajās līnijās, pie nekustamā īpašuma Pļavu ielā 9 un pie krustojuma ar K.Ukstiņa ielu.

15.Atkāroti par kokiem Ganību ielā 39.
Apstādījumu uzraudzības komisijā tika saņemts SIA "RV-Brīvība" iesniegumu, kurā lūgts atļaut nozāģēt 2 kokus, kas aug Kungu ielā, Liepājā. Koku likvidācija saistīta ar pašapkalpošanās auto mazgātavas būvniecību Ganību ielā 39.

Apsekojot teritoriju, tika konstatēts, ka likvidējamas Kungu ielas zaļajā zonā augošas divas liepas, kuru stumbru diametrs ir 20 cm.

Saskaņā ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 2017.gada 23.oktobra sēdes lēmumu tika noteikta zaudējumu atlīdzība par koku likvidēšanu.

Ir saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" 2017.gada 8.novembra lēmums Nr.BIS-BV-5.1-2017-213 (309) "Par būvniecības ieceri Ganību ielā 39, Liepājā" ar kuru atteikts izdot būvatļauju pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūvei.

Lēmuma pieņemšana par koku ciršanas atļaujas izdošanu Ganību ielā 39, Liepājā, jāatliek līdz pozitīva Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" lēmuma par būvatļaujas izsniegšanu saņemšanai.

Komisija nolemj:
Atlikt lēmuma par koku ciršanas atļaujas izdošanu Ganību ielā 39, Liepājā, pieņemšanu līdz pozitīva Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" lēmuma par būvatļaujas izsniegšanu pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūvei saņemšanai.

16.Par koku nozāģēšanu Fēniksa ielā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vēstuli, kurā lūgts atļaut nozāģēt zirgkastaņu un kļavu Fēniksa ielā, Liepājā. Koku likvidēšana nepieciešama, lai varētu izbūvēt pagaidu brauktuvi Fēniksa ielā, kas mazinātu sastrēgumus Tramvaja tilta rekonstrukcijas laikā. Koku likvidēšanu paredz SIA "Projekts 3" izstrādātais būvprojekts "Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā".

Komisija nolemj:
Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt 1 zirgkastaņas un 1 kļavas likvidēšanu Fēniksa ielas sarkanajās līnijās.

17.Par koku nozāģēšanu Rīgas ielā 54A.
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas būvvalde" saņemts SIA "Liepājas tramvajs" iesniegums, kurā lūgts akceptēt 10 koku, kas aug zemesgabalā Rīgas ielā 54A, likvidāciju sakarā ar tramvaja depo jaunbūvi un esošās ēkas pārbūvi.

Iesniegumam pievienota skice ar likvidējamiem kokiem.

Komisija nolemj:
1.Konceptuāli atbalstīt SIA "Liepājas tramvajs" būvniecības iesniegumā tramvaja depo jaunbūvei un esošā tramvaja depo ēkas daļas pārbūvei Rīgas ielā 54A, paredzēto 10 lapu koku likvidēšanu.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par koku likvidāciju.

18.Par koku apzāģēšanu Brīvības ielā 146.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi AS "Latvijas gāze" Liepājas iecirkņa vēstuli ar lūgumu atļaut veikt uzņēmuma teritorijā Brīvības ielā 146, Liepājā, esošo koku vainagu sakopšanu. Koku vainagu sakopšana nepieciešama, jo tiem stiprā vēja dēļ ir nolauzti zari.

Komisija nolemj:
Atļaut AS "Latvijas gāze" Liepājas iecirknim organizēt uzņēmuma teritorijā Brīvības ielā 146, Liepājā, esošo koku vainagu sakopšanu.

19.Par liepas apzāģēšanu Spīdolas ielā 4.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja liepas vainaga sakopšanai Spīdolas ielā 4, Liepājā. Šobrīd liepas zari aizēno dzīvojamās mājas logus.

Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 23.punkts nosaka, ka, lai saņemtu atļauju apstādījumu kopšanai daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piesaistītajā zemesgabalā, Liepājas pilsētas domes Apstādījumu uzraudzības komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums par apstādījumu kopšanu.

Komisija nolemj:
1.Atlikt lēmuma pieņemšanu par liepas vainaga sakopšanu Spīdolas ielā 4, Liepājā.
2.Aicināt Liepājas pilsētas domes Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par apstādījumu kopšanu Spīdolas ielā 4, Liepājā.

20.Par koku nozāģēšanu un sakopšanu Roņu ielā 2, Atmodas bulvārī 1 un Atmodas bulvārī 9.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vēstuli, kurā lūgts atļaut nozāģēt 1 bojātu bērzu Roņu ielā 2, 2 kļavas, 1 nokaltušu osi, 1 bojātu zirgkastaņu, 1 bojātu priedi Atmodas bulvārī 9 un sakopt vainagus esošajiem kokiem Atmodas bulvārī 1, Liepājā.

Apskatot dabā bērzus Roņu ielā 2, secināms, ka bojāts un bīstams ir ne tikai viens bērzs, bet vēl 3 pie ēkas augošie bērzi.

Ierosinu atļaut visu šo 4 bērzu likvidēšanu un aicinu īpašnieku šajā vietā izvēlēties iestādīt zemāka izmēra apstādījumus.

Apskatot teritorijā Atmodas bulvārī 9 augošos kokus, secināms, ka vienai no nozāģēšanai paredzētajām kļavām apkārtmērs pārsniedz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteikto izmēru, līdz ar to, par šī koka likvidēšanu nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Komisija nolemj:
Atļaut Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram organizēt šādu koku nozāģēšanu:
1.1. 4 bojāti bērzi, kuri atrodas teritorijā Roņu ielā 2,
1.2. 1 nokaltis osis, 1 bojāta zirgkastaņa, 1 bojāta priede un 1 kļava (stumbra apkārtmērs 2,02m), kuri atrodas teritorijā Atmodas bulvārī 9, Liepājā.
2.Sagatavot vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei par atzinuma saņemšanu par kļavas, kuras apkārtmērs pārsniedz noteiktos 2,10 m, Atmodas bulvārī 9, Liepājā, likvidēšanu.
3.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par 1.punktā uzskaitīto koku likvidāciju.
4.Atļaut Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram organizēt teritorijā Atmodas bulvārī 1, Liepājā, esošo koku vainagu sakopšanu.

21.Atkārtoti par koku nozāģēšanu Krūmu ielā 24.
Apstādījumu uzraudzības komisijā tika saņemta SIA "Namu serviss APSE" vēstule, kurā lūgts izvērtēt iespēju nozāģēt 2 kokus, kas aug Krūmu ielā 24, Liepājā, jo bērza saknes bojā kanalizācijas aku un ēkas pamatus, bet liepai ir iztrupējis stumbrs.

Saskaņā ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 2017.gada 6.novembra lēmumu tika atļauts organizēt divu koku likvidēšanu, bet, lai saņemtu atļauju, komisijā bija jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums par 2 koku likvidēšanu.

Dzīvokļu īpašnieku lēmums ir iesniegts. Lēmumā vienbalsīgi ir atbalstīta 2 koku likvidēšana Krūmu ielā 24, Liepājā.

Komisija nolemj:
1.Atļaut SIA "Namu serviss APSE" organizēt 1 liepas un 1 bērza, kuri atrodas Krūmu ielas 24, Liepājā, pagalmā, nozāģēšanu.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par liepas un bērza likvidāciju.

22.Par koku nozāģēšanu un sakopšanu Skuju ielā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Autoamatieris-2"  iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju 5 bīstamu vītolu nozāģēšanai, kuri atrodas Skuju ielā pie garāžu kooperatīva teritorijas.

Apskatot dabā, pārējos Skuju ielas sarkanajās līnijās esošos kokus, secināms, ka būtu nepieciešama šo koku stāvokļa izvērtēšana.

Komisija nolemj:
1.Atļaut Garāžu īpašnieku biedrībai "Autoamatieris-2" organizēt 5 bīstamu vītolu, kuri atrodas Skuju ielā, Liepājā, pie garāžu kooperatīva teritorijas, nozāģēšanu.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par vītolu likvidāciju.
3.Lūgt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde" veikt pārējo Skuju ielas sarkanajās līnijās esošos koku stāvokļa izvērtēšanu.