Piektdien, 15. septembrī, notikusi kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēde, vēstīts SEZ mājaslapā.


Sēdē pieņemti četri lēmumi – veikti grozījumus līgumā par Karostas kanāla sanācijas darbu veikšanu, pagarināts līgumu par ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbu veikšanu, slēgts pāratjaunojuma līgums un atbalstīta SEZ uzņēmuma "Terrabalt" ieguldījumu līguma slēgšana."Aquatex" turpinās uzturēt kuģu kanālu un ostas akvatorija dziļumu
SEZ valde izskatīja un nolēma slēgt ar SIA "Aquatex" vienošanos par grozījumiem pērn 11. oktobrī noslēgtajā līgumā "Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorija dziļumu uzturēšanas darbi", izmantojot līgumā paredzēto iespēju līgumu pagarināt uz laiku līdz vienam gadam.Aviācijas bumbas dēļ pagarina Karosta kanāla sanācijas darbu termiņu
SEZ valde iepazinās ar Karostas kanāla sanācijas projekta īstenošanas gaitu un apstākļiem un nolēma pagarināt līguma termiņu par 31 kalendāro dienu.


18. jūlijā, veicot kanāla piesārņoto nogulumu sanācijas darbus, kanāla akvatorijā tika atrasta 1952. gada ražojuma aviācijas bumba FAB-500, kā rezultātā tika pārtraukti jebkādi piesārņoto nogulumu sanācijas darbi uz vairākām dienām. Sanācijas darbu veikšana šobrīd norit ievērojot maksimālus drošības pasākumus, kas ievērojami palēnina darbu izpildi – nogulumu izņemšanas un transportēšanas uz deponēšanas vietu iepriekš plānoto dienas apjoms.
 


"Terrabalt" iegādāsies jaudīgu traktoru
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SEZ uzņēmumu "Terrabalt" līgumu par ieguldījumu projektu "Jauna termināltraktora MAFI R 332 iegāde", ko plānots īstenot no šā gada 21.septembra līdz 2025.gada 30.jūnijam par kopējo summu 192 000 eiro.
 


Turpmāk Atslēdznieku 41 nomās "Baltic System Transport"
SEZ valde arī nolēma slēgt nomas tiesību pārjaunojuma līgumu, saskaņā ar kuru tiek atceltas saistību tiesības, kas izriet no 2004. gada 1. aprīlī starp Liepājas SEZ pārvaldi un SIA LSEZ "Liepaja Bulk Terminal LTD" noslēgtā līguma par nekustamā īpašuma Atslēdznieku iela 41 nomu, pārvēršot tās jaunās saistībās tā, ka "Liepaja Bulk Terminal LTD" saistības pāriet SIA "Baltic System Transport".


Pamatojums – šā gada 11. aprīļa pirkuma līgums, kurš nosaka ka nekustamā īpašuma jaunais īpašnieks ir SIA "Baltic System Transport", kuru Kurzemes rajona tiesas reģistrējusi zemesgrāmatā.