Ceturtdien, 20.jūlijā, SEZ pārvalde žurnālistus klātienē iepazīstināja ar ostā iecerētajiem vērienīgajiem projektiem, ko plānots īstenot par Eiropas struktūrfondu un pārvaldes līdzekļiem.

Visu iecerēto projektu kopīgās izmaksas ir vairāk nekā 40 miljoni eiro, un tos plānots pabeigt līdz 2019.gada beigām

Lai parādītu ostas ārējā un iekšējā akvatorijā, kā arī sauszemes teritorijā jau uzsāktos un iecerētos projektus, žurnālisti kopā ar SEZ pārvaldnieku Jāni Lapiņu, viņa vietniekiem Uldi Hmieļevski un Arni Mazali devās nelielā izbraucienā ar jauno loču kuģi "Ausma", ko stūrēja maiņas kapteinis Dzintars Jēkabsons.

"Ausmas" galvenais uzdevums gan bija nogādāt loci uz reidā esošo kuģi "Haithabu", kurš gaidīja ienākšanu Liepājas ostā. Kuģis uz Liepāju bija atpeldējis no Dānijas, lai "Baltic Transhipment Center" piestātnē iekrautu graudu kravu.

Izbraukusi pa ostas Dienvidu vārtiem un nogādājusi uz kuģa loci, "Ausma" pa Vidus vārtiem atgriezās ostas iekšējā akvatorijā, kur apmeta loku, izsēdinot žurnālistus SIA "Mols L" piestātnē. Tur žurnālisti apskatīja topošās ostas uzņēmumu "Dan Store", "Mols L", kā arī "Duna" noliktavas un ostas dzelzceļa Rietumu parku, kur plānots izbūvēt vēl vienu – ceturto – sliežu ceļu, kā arī autoceļus.

Kā pastāstīja SEZ amatpersonas, plānošanas periodā līdz 2020. gadam SEZ pārvaldei ir pieejams Kohēzijas fonda finansējums 32 304 208 eiro, lai uzlabotu drošības līmeni ostās un novērstu problemātisko punktu radītos ierobežojumus infrastruktūras darbībā.

Visi iecerētie projekti izstrādāti, konsultējoties ar Liepājas ostas uzņēmējiem, uzsvēra Hmieļevskis. Ir identificētas trīs problēmas, kas ierobežo Liepājas ostas darbību un attīstības perspektīvas: pirmā – ostas hidrotehnisko aizsargbūvju sliktais tehniskais stāvoklis, otrā – ostas kuģu ceļa nepietiekamais dziļums, kas liek kuģu piekraušanu daļēji veikt atklātā jūrā, tas savukārt paaugstina kravu pārvadājumu izmaksas un ir arī riskantāk, nekā to darīt ostā; trešā – nav pietiekamas ostas auto un dzelzceļa pievadceļu kravu caurlaides spējas.

Secīgi Liepājas SEZ pārvalde uzsākusi darbu pie trīs Kohēzijas fonda projektu īstenošanas.

Projekts "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība"
Kopš 2010.gada, kad tika pabeigta ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas pievadceļi" realizācija Liepājas ostas uzņēmumi ir kāpinājuši kravu apgrozījumu no 4,4 līdz 5,7 miljoniem tonnu. Pieaugošais kravu apjoms ir norādījis uz ostas pievadceļu infrastruktūras nepilnībām, kas kavē kravu apmaiņu starp valsts dzelzceļa un autoceļa infrastruktūru un Liepājas ostu. Liepājas ostas aktīvāko daļu, kurā tiek pārkrauti ap 80% no ostas kopējā kravu apgrozījuma ar Liepājas dzelzceļa staciju savieno viens sliežu ceļš, kas šķērso pilsētas maģistrālo Raiņa ielu. Savukārt auto pievadceļa izmantošanu kavē ierobežotais kustības joslu skaits un ceļa seguma stāvoklis.

Projekts paredz šādu ostas autoceļa posmu sakārtošanu:
Posms Nr.1 – no O.Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei Brīvostas ielā, LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal" un LSEZ SIA "Terrabalt" teritorijām. Papildus brauktuves joslas izbūve posmā pirms iebraukšanas LSEZ SIA "Terrabalt" teritorijā, izveidojot četras braukšanas joslas, brauktuves pārbūve, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve.

Kopējais autoceļa garums apmēram 1 265 metri. Autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamo māju rajons, tiks izbūvēta trokšņu siena apmēram 200 metru garumā.

Posma Nr.1 būvniecības, būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas sastāda 1 453 240 eiro.

Posms Nr.2 – ostas teritorijas iekšējais koplietošanas ceļš no ostas caurlaides Brīvostas ielā līdz ostas caurlaidei Atslēdznieku ielā. Brauktuves seguma pārbūve, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, seguma nomaiņa četrām dzelzceļa pārbrauktuvēm.

Kopējais autoceļa garums apmēram 1 260 metri.

Posma Nr.2 būvniecības, būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas sastāda 1 017 500 eiro.

Posms Nr.3 – no ostas caurlaides Atslēdznieku ielā līdz Raiņa ielai. B seguma pārbūve, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, dzelzceļa pārbrauktuves seguma nomaiņa.

Kopējais autoceļa garums apmēram 145 metri.

Posma Nr.3 būvniecības, būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas sastāda 113 260 eiro.

Projekts paredz arī viena Rietumu parka dzelzceļa savienojuma izveidi ar Liepājas staciju. Paralēli esošajiem trim tiks izbūvēts ceturtais sliežu ceļš un pārbūvēta sliežu ceļu pārmija pie iebrauktuves ostas teritorijā.

Sliežu ceļa plānotais garums 2 632 metri, tai skaitā 1 815 metri jaunbūvējamo sliežu ceļu un 817 metri pārbūvējami. Sliežu ceļu pieslēgumiem paredzētas 10 jaunas pārmijas, divas mazas pārbrauktuves un viena liela pārbrauktuve (O.Kalpaka – J.Raiņa ielas pārbrauktuve) ar luksoforiem un automatizēto barjeru.

Dzelzceļa infrastruktūras būvniecības, būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas sastāda 3 716 000 eiro.

Plānotais projekta ieviešanas laiks: 2017. – 2019. gads

Projekta kopējās izmaksas novērtētas 6,3 milj. eiro apmērā.

Projekts "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana"
Projekta mērķis ir uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus.

Projekts paredz navigācijas drošības uzlabošanu Karostas kanālā, demontējot ostas piestātni Nr.1 un izbūvējot krasta nostiprinājumu, tā iztaisnojot Karostas kanālu posmā no Karostas vārtiem līdz izgriežamajam tiltam.

Tāpat paredzētas Karostas kanāla molu atjaunošana un divu jaunu navigācijas zīmju uzstādīšana un ostas Ziemeļu vārtu (platums 220 m) atvēršana regulārai kuģu kustībai, divu navigācijas zīmju uzstādīšana ostas Ziemeļu vārtos, kā arī vadlīnijas gaismas zīmes uzstādīšana uz ostas Dienvidu mola.

Plānotais projekta ieviešanas laiks: 2018. – 2020. gads.

Projekta kopējās izmaksas – 3 milj. eiro.

Projekts "Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana"
Projekta mērķis ir navigācijas drošības līmeņa paaugstināšana, nodrošinot lieltonnāžas kuģu piekraušanu ostas iekšējā reidā. Tas nozīmē. Ka tiks padziļināts ostas pienākošais kanāls (līdz ostas Vidus vārtiem) no 12,5 metriem līdz 14,5 metriem. Kanāla garums apmēram 6 km (patlaban 5 km).

Tāpat tiks pārbūvētas un stiprinātas molu galvu zemūdens daļas ostas Vidus vārtos, lai nodrošinātu kuģu ceļa padziļināšanu.

Priekšostas akvatorija un kanāls tiks padziļināts līdz 14 metriem, tiks pārbūvēti Brīvostas viļņlauži un Sadalošais mols, atjaunots Brīvostas mols, uzstādītas un atjaunotas 11 ostas navigācijas zīmes (kopā 11 zīmes), izbūvēta kuģu enkurošanas un tauvošanas vieta pie Brīvostas Sadalošā mola.

Plānotais projekta ieviešanas laiks: 2018. – 2020. gads.

Projekta kopējās izmaksas novērtētas 31,7 milj. eiro apmērā.

Kopumā projektu finansēšanai nepieciešamā  summa  ir  41 miljons  eiro,  no  kuras  32 304 208 eiro plānots piesaistīt kā Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

17.maijā SEZ pārvalde iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" pieteikumu ar kopējām projekta izmaksām 6,3 milj. eiro, un plāno šā gada augustā uzsākt projektā paredzēto aktivitāšu ieviešanu.

Tiek plānots, ka projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pieteikums tiks sagatavots un iesniegts CFLA šā gada augusta sākumā, savukārt projekta "Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana" pieteikums tiks iesniegts CFLA līdz šā gada septembra beigām.

Projekts "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā"
Projekta ieviešanu 2016.gada 20.oktobrī ir atbalstījis Lauku atbalsta dienests.

Projekta 1.kārtā paredzēts atjaunot un pilnveidot SEZ teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, esošo zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru – brauktuves segumu, inženiertīklus. Tāpat plānots nojaukt morāli un fiziski novecojušās būves.

Būvdarbi uzsākti šā gada 10. Jūlijā, un tie jāpabeidz līdz 2017.gada 6.novembrim.

Projekta izmaksas 774 tūkst. eiro, no kuriem 645 tūkst. eiro ir Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums.

Projekta 2.kārtā paredzēta zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošana. Liepājas ostā ir vairākas piestātnes un teritorijas, kuras ir reģistrētās kā zivju izkraušanas vietas un tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai:

Piestātne Nr. 71 Atslēdznieku ielā 47; piestātne Nr. 72 Atslēdznieku iela 49; piestātne Nr. 83 Vecā ostmalā 45; piestātne Nr. 85, Vecā ostmalā 51A; piestātne Nr. 86 Vecā ostmalā 53A; piestātne Nr. 87 Vecā ostmalā 55A; autoceļš Atslēdznieku ielā; piestātnei Nr. 85 un Nr. 86 pieguļošā teritorija, Vecā ostmalā 53.

Uzskaitīto piestātņu un teritoriju tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs vai tuvu tam un ir nepieciešama šīs infrastruktūras atjaunošana. Piestātņu konstrukcijas, aprīkojums un segums ir nolietojies, piestātņu pieguļošo ceļu stāvoklis apgrūtina autotransporta kustību.

2017.gada 19.maijā projekts apstiprināts. Projekta realizācija jāveic līdz 2019.gada 19.maijam, būvdarbus plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir noteiktas 2 070 000 eiro, no kurām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums ir 1 809 000 eiro.

Projekts "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā"
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt peldošās piestātnes dažāda izmēra jahtām un kuteriem. Kopskaitā 40 peldlīdzekļu stāvvietas, kas aprīkotas ar elektrības un ūdens pieslēgumiem, kā arī apgaismojumu un drošības aprīkojumu. Tāpat paredzēta ostas 80. piestātnes rekonstrukcija un pielāgošana jahtu ostas vajadzībām: plānots rekonstruēt piestātnes koka un betona konstrukcijas, kā arī elektroapgādes un ūdensapgādes tīklus. Plānots uzstādīt divus papildus drošības posteņus uz stacionārās piestātnes.

Plānots izbūvēt arī jaunu Jahtu ostas ofisa ēku. Ēkā paredzētas četras sanitārās telpas ar dušām un WC, veļas mazgāšanas aprīkojums, telpa viesu uzņemšanai un personāla vajadzībām. Viesu uzņemšanas telpā plānots izveidot arī tūrisma informācijas punktu. Plānots uzstādīt nožogojumus noejai uz peldošajām piestātnēm un videonovērošanas sistēmu.

Plānotais projekta ieviešanas laiks – līdz 2018.gada beigām

Kopējās projekta izmaksas plānotas 447 321,40 EUR, tajā skaitā 80% starptautiskais līdzfinansējums.