Biedrība „Izglītības centrs”, ko atsevišķi pārstāvēt tiesības ir uzņēmējam un politiķim Jurim Aizezeram, strauji uzsākusi vēsturiskās ēkas nojaukšanu Dīķa ielā 6.

Ēkas demontāžas būvprojekta pasūtītājs ir biedrība „Izglītības centrs” un tās pārstāve Kristīne Veinberga. Demontāžas būvprojekts akceptēts 12.septembrī, savukārt būvatļauja izdota 25.septembrī, liecina Būvvaldes ziņas.

Kā novēroja portāls, jau divas dienas pēc būvatļaujas saņemšanas ēka bija daļēji nojaukta.

Sazinoties ar īpašnieku – Juri Aizezeru, saņēmām paskaidrojumu, ka „ēka bija tādā stadijā, ka apdraudēja apkārtējos”. Tas arī esot iemesls, kāpēc to nojauc.

Jautāts par iecerēm šās vietas tālākā izmantošanā, Aizezera kungs bija vārdos skops: „Tie ir nākotnes projekti, atbilstoši tirgus situācijai. Tukša vieta nekad nepaliek.”

Dzīvojamā māja Dīķa ielā 6 ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas vēsturiskā centra – sastāvdaļa, portāls uzzināja pilsētas Būvvaldē.

Kā portālu informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, ēkas montāžas projekts saskaņots Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
Pirms demontāžas projekta izstrādes veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un ēkas tehniskā stāvokļa apsekošana, kurā secināts, ka 80% nesošo sienu bojājuši kokgrauži. Īpašniekam uzdots pārvietot un saglabāt mākslinieciski un kultūrvēsturiski vērtīgus galdniecības izstrādājumus.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš stājies spēkā šā gada. 1. martā, zemesgabals Dīķa ielā 6, Liepājā atrodas Centra apbūves teritorijā (C), kas paredzēta jauktai apbūvei ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām.

Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.1.apakšnodaļā noteikta zemesgabala plānotā (atļautā) izmantošana. Primārā atļautā izmantošana:
• savrupmāja;
• mazstāvu daudzdzīvokļu māja;
• daudzstāvu daudzdzīvokļu māja;
• pārvaldes iestāde;
• izglītības iestāde;
• kultūras iestāde;
• ārstniecības un sociālās aprūpes iestāde;
• sporta būve;
• darījumu objekts;
• viesnīca;
• tirdzniecības un pakalpojumu objekts;
• dzīvoklis publiskā ēkā.

Zemesgabalā pieļaujama apbūve, kas nepārsniedz četrus (četrus) stāvus.

Ņemot vērā to, ka zemesgabals Dīķa ielā 6, Liepājā atrodas Aizsargājamās apbūves I zonā un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, veicot zemesgabala apbūvi, jāievēro Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.nodaļas „Aizsargājamās apbūves teritorijas” prasības.