Pēc trīs nedēļu ilgas publiskās apspriešanas par azartspēļu zāles atvēršanu Lielā ielā 7, apkopoti iegūtie rezultāti. Kopā saņemtas 932 anketas. Vairums ir pret.

Kā vēsta Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde, atbalstu spēļu zāles atvēršanai izteikuši 7 iedzīvotāji, spēļu zāles atvēršanu neatbalsta 915 iedzīvotāji, savukārt 10 publiskās apspriešanas anketas atzītas par nederīgām.

Kā galvenais iemesls atbalstam azartspēļu zāles atvēršanai Lielā ielā 7 minēti ienākumi pilsētas budžetā.

Savukārt to iedzīvotāju, kuri neatbalsta azartspēļu zāles atvēršanu Lielajā ielā, galvenie argumenti bija sekojoši: pārāk tuva atrašanās Sv. Trīsvienības katedrālei, pilsētas centram nepiemērota vieta, pilsētā ir jau pietiekoši daudz spēļu zāles, izraisa lielu atkarību u.c.
Pašvaldībai saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu ir pienākums izvērtēt to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu un ir tiesības atteikt atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai.

Izvērtējot Azartspēļu un izložu likumā noteiktos nosacījumus, konstatēts, ka dome nav tiesīga izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai konkrētajā vietā, jo tas rada Liepājas iedzīvotāju interešu aizskārumu – blakus atrodas baznīca, kultūras iestāde, banka, biroji, kur ikdienā strādā, darbojas un uzturas gan pilngadīgas, gan nepilngadīgas personas. Papildus tam publiskās apspriešanas rezultātā 99% no saņemtajām anketām izteikts noraidījums iecerei Lielā ielā 7 atvērt spēļu zāli.

Lēmuma projekts, kas paredz atteikt SIA "Garkalns” izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēšanai Lielā ielā 7, Liepājā, tiks izskatīts Liepājas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas 12. septembra sēdē. Pēc tam tas tiks virzīts uz 19. septembra Liepājas domes sēdi lēmuma apstiprināšanai.

Kā ziņojām, Liepājas pilsētas dome 2013. gada 13. jūnijā saņēma SIA "Garkalns” iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Lielajā ielā 7. Ar Liepājas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas 2013. gada 15. augusta lēmumu tika uzsākta publiskā apspriešana laika posmā no 2013.gada 19. augusta līdz 8. septembrim.