Liepājas speciālās ekonomiskas zonas valde 17. jūnija sēdē, izvērtējot Liepājas SEZ pārvaldnieka amata pretendentu atlases komisijas ziņojumu, nolēma par Liepājas SEZ pārvaldnieku apstiprināt Uldi Hmieļevski, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ar 2022.gada 4.marta lēmumu nolēma veikt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka amata pretendentu atlasi divās kārtās, izveidot Komisiju pārvaldnieka amata pretendentu atlasei (turpmāk Komisija), uzdot Komisijai izstrādāt un apstiprināt sludinājumu uz vakanto pārvaldnieka amatu, noteikt Komisijai konkursa nolikumā(turpmāk Nolikums) paredzētos kritērijus pārvaldnieka amata pretendentu atlasei, kā arī uzdot Komisijai pēc pretendentu novērtēšanas, motivējot savu izvēli, izvirzīt valdei iecelšanai pārvaldnieka amatā vienu vai vairākus pretendentus, kuri visvairāk atbilst pārvaldnieka amata prasībām.

2022.gada 21.aprīlī atbilstoši Komisijas apstiprinātajam Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka amata pretendentu atlases nolikumam tika izsludināts konkurss, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2022. gada 6. maijs. Noteiktajā termiņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemti 10 (desmit) pārvaldnieka amata pretendentu pieteikumi.

Liepājas SEZ pārvaldnieka atlases komisija konkursa pirmajā kārtā, atbilstoši nolikumam novērtēja pretendentus atbilstoši to iesniegtajiem dokumentiem, atbilstoši Komisijas noteiktajiem Pretendentu atlases kritērijiem un nolēma virzīt 6 (sešus) pretendentus konkursa otrajai kārtai.

Konkursa otrajā kārtā Komisija klātienē uzklausīja pretendentu redzējumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības prioritātēm, attīstību un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka kompetencē esošajiem primārajiem darbiem tuvāko četru gadu laikā. Atbilstoši Nolikumam konkursa otrajā kārtā Komisija veic vadības kompetenču novērtējumu intervijas veidā, vērtējot šādas pretendenta vadības kompetences: komandas vadīšana; pārmaiņu vadīšana; orientācija uz attīstību; spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; zināšanas un izpratne par labu korporatīvo pārvaldību (OECD); zināšanas risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā; zināšanas par ostu darbību un reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Komisija 2022. gada 7. jūnija sēdē konkursa otrajā kārtā nolēma ieteikt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei iecelšanai pārvaldnieka amatā pretendentu Uldi Hmieļevski, kurš bija ieguvis pārliecinoši augstāko novērtējumu. Liepājas SEZ valde izvērtēja Komisijas ziņojumu un Liepājas SEZ pārvaldnieka amatā apstiprināja Uldi Hmieļevski.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka amata pretendentu atlases komisija: Uldis Sesks, Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs; Laima Rituma, Satiksmes ministrijas Jūrlietu departamenta direktore; Līga Meņģelsone, Latvijas darba devēju konfederācijas direktore; Gunārs Ansiņš, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs; Jānis Vilnītis, Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāja vietnieks;
Māris Kleinbergs, VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs; Ainars Kreics, Liepājas ostas nomnieku asociācijas pilnvarotā persona.