Ar domes lēmumu plānots nodot publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu, kas groza pilsētas teritorijas plānojumu vairākiem zemes gabaliem Zemnieku ielā.

Runa ir par zemes gabaliem līdzās veikalam "Depo" – Zemnieku iela 24, Zemnieku iela 26, Zemnieku iela 28, Zemnieku iela 30 un Zemnieku iela 60, kuru īpašnieki vēlas pilsētas teritorijas plānojumā atļauto izmantošanu no "Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas" mainīt uz "Jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju".

Publiskās apspriešanas termiņš būs četras nedēļas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājam Arvīdam Vitālam uzdots lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv.

Martā pašvaldība jau pieņēma lēmumu par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabaliem Zemnieku ielā 24, Zemnieku ielā 26, Zemnieku ielā 28, Zemnieku ielā 30, Zemnieku ielā 60, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. Lēmuma anotācijā bija teikts, ka "ar šo lēmumu tiks sabalansētas nekustamo īpašumu īpašnieku intereses un paplašinātas uzņēmējdarbības teritorijas, kurās varēs būvēt gan tirdzniecības un pakalpojumu, gan vieglās ražošanas objektus".

Lokālplānojuma izstrādi finansēja tā ierosinātāji Andrejam Džeriņam un SIA "Īpašumu nomas serviss" piederošā SIA "Rameka", kā arī Anita un Aloizs Norkus.