Noslēgušies iepirkuma konkursi par tiesībām veikt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pārbūvi, un par būvuzraudzības pakalpojumiem būvdarbu veikšanas laikā.

Iepirkumā par tiesībām veikt būvdarbus Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vajadzībām, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma principus, būvniecības  norises vietas apsekošanas sanāksmē piedalījās trīs būvuzņēmēji, no kuriem diviem ir konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstoša kvalifikācija. Konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilda un startēt atklātā konkursā bija iespējams arī diviem no trim būvuzņēmējiem. Konkursam savu pieteikumu iesniedz SIA firma "UPTK", kura arī ieguva līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu 605 909,78 eiro. Līguma ietvaros "UPTK" plāno piesaistīt divus apakšuzņēmējus – SIA "Dan San" un "A-Land".

Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā" ietvaros.

Būvdarbi būs jāveic atbilstoši SIA "Wonderfull" izstrādātajam tehniskajam projektam "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācija Ausekļa ielā 9" (6., 8., 29. un 30. kārta), arhitektes Ilzes Mekšas SIA "ARDIKO" izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Plānoteis līguma izpildes termiņš ir 140 dienas.

Šā iepirkuma ietvaros plānots renovēt nojumi - āra klasi, izbūvēt kāpnes, renovēt saimniecības ēkas fasādi, pārbūvēt žoga posmu, kā arī ūdensvada un kanalizācijas sistēmu.

Pašvaldības rīkotajā konkursā par pirmo trīs kārtu būvdarbu veikšanu 2014.gadā uzvarēja SIA "UPTK". Līguma summa bija 449 985 lati jeb 618 077 eiro.

Savukārt, iepirkumā par būvuzraudzības pakalpojumiem objektā "Būvdarbi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vajadzībām, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma principus" savu pieteikumu bija iesniedzis tikai viens pretendents – SIA "Fabrum", kurš arī ieguva līguma slēgšanas tiesības par 5895 eiro.

Kopumā 1.ģimnāzijas renovācija bijusi sadalīta 32 kārtās, no kurām īstenotas 28.

Ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis iepriekš portālam stāstīja, ka renovācijas pēdējās kārtās plānots atjaunot foajē un bibliotēku, padarot to ergonomiskāku, 3.stāva klašu telpas, gaiteņus, kur izvietos arī mīkstās mēbeļu grupas atpūtai starpbrīžos, nomainīt komunikācijas, pabeigt cokola stāva atjaunošanu un ēkas pagalma puses fasādi, izbūvēt sporta laukumu un labiekārtot pagalmu ap to, ierīkojot atpūtas zonas.

Jau ziņots, ka renovācijas darbi sākās 2013. gada vasaras beigās, bet pirms tam tika veikta ēkas vēsturiski arhitektoniskā izpēte. Renovācijas uzsākšanai 2013.gadā tika piešķirti Ls 501 801,48. Savukārt 2014.gada maijā tika nolemts Valsts kasē ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 1 413 315,61 eiro apmērā uz laiku līdz 15 gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi. Saskaņā ar lēmumu, 2014.gadā tika plānots izņemt 987 360 eiro, 2015.gadā – 425 955,61 eiro. Atdošana plānota no Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2017.gadu.

Izmantojot 1,7 miljonus eiro no ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds), paredzēts izveidot ģimnāziju par metodisko centru.