Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde 11.decembrī pieņēmusi lēmumu atbalstīt SIA "Easy Building" ieceri par nenoņemamo veidņu paneļu jeb VST sistēmu ražotnes būvniecību.

SEZ pārvaldē saņemts SIA "Easy Building" iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līgumu zemesgabalu apvienošanai, lai varētu izstrādāt  nenoņemamo veidņu paneļu jeb VST sistēmu ražotnes būvprojektu minimālā sastāvā. Nepieciešamā zemesgabala platība Zemgales iela 11 ir 3210 m2, Zemgales iela 13 – 3157 m2 un Virssardzes iela 8 – 4272 m2.

2014.gada 24.septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanu. Projekts paredzēja veikt Meldru, Zemgales un Virssardzes ielu un ar to saistītās publiskās infrastruktūras rekonstrukciju, kā arī industriālo teritoriju rekultivāciju starp Zemgales un Virssardzes ielu. Projekts ir pabeigts un nodots ekspluatācijai. Komersanta SIA "Easy Building" attīstības iecerei – nenoņemamo veidņu paneļu jeb VST sistēmu ražotnes būvniecība – izvēlētā teritorija atrodas šī projekta teritorijā.

SEZ valde, izvērtējot SIA "Easy Building" ieceri būvēt jaunu ražotni,  nolēma rezervēt nekustamo īpašumu Zemgales ielā 11, nekustamo īpašumu Zemgales ielā 13 un nekustamo īpašumu Virssardzes iela 8 (precīzas platības un adreses tiks noteiktas pēc zemesgabalu apvienošanas) nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līgumu uz vienu gadu nenoņemamo veidņu paneļu jeb VST sistēmu ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.