Trešdien, 18.oktobrī, notika Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Attīstības plāna 2018.–2035.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma publiskā apspriešana.

Tajā piedalījās 43 iedzīvotāji, sevišķi aktīvi diskusijā piedalījās Jaunās konservatīvās partijas Liepājas nodaļas biedri, kā arī ostas tuvumā dzīvojošie liepājnieki.

Tika iesniegti konstruktīvi priekšlikumi un ierosinājumi. Sabiedriskās apspriešanas laikā Liepājas SEZ pārvaldes, Liepājas domes un ostas uzņēmēji vienojās ar iedzīvotājiem rīkot atsevišķu sanāksmi par pašreizējā vides piesārņojama kontroli, kā arī kopīgi meklēt risinājumu vidi piesārņojošo darbību ierobežošanai ostā, jo smakas un ogļu putekļi ietekmē iedzīvotājus, kuri dzīvo līdzās ostai.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sabiedriskajai apspriešanai nodevusi stratēģisko ietekmi uz vidi novērtējumu, kas ir vides pārskats  un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018.–2035.gadam sastāvdaļa. Dokumentā analizēts vides stāvoklis Liepājas SEZ teritorijā un plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz vides kvalitāti, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Sabiedrības pārstāvju, valsts un pašvaldības institūciju speciālistu komentāri, kas tiks saņemti sabiedriskās apspriešanas laikā, tiks integrēti Vides pārskatā. Vides pārskata gala redakcijā tiks iestrādāti Vides pārraudzības valsts biroja ieteikumi un rekomendācijas. Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu saņemšanai ir nosūtīts atsauksmju saņemšanai no šādām institūcijām:
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
• Satiksmes ministrijai;
• Ekonomikas ministrijai;
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
• Kurzemes plānošanas reģionam
• Valsts vides dienestam;
• Dabas aizsardzības pārvaldei;
• Vides konsultatīvajai padomei.

No institūcijām saņemto priekšlikumu un komentāru detalizēts izklāsts, publikāciju un sanāksmju protokolu kopijas tiks pievienotas Vides pārskatam pielikumā. Attīstības plānā ir ievērotas starptautisko un valsts vides politikas dokumentu pamatnostādnes, izvērtēta esošā situācija un izvirzīti nosacījumi plānotajiem pasākumiem, iesaistīti iedzīvotāji, uzņēmēji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, Attīstības plāna īstenošana kopumā atstās pozitīvu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti. Attīstības plāns kalpos par pamatu videi draudzīgu risinājumu un saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai.
 
Ar vērtējamā Attīstības plāna sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties šeit.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2017.gada 27.oktobrim (pasta zīmogs), sūtot pa pastu SIA "Eiroprojekts", Elizabetes iela 2-413, Rīga LV 1010 vai Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV 3401. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.