Būvvaldes komisija ekspluatācijā pieņēmusi paplašināto Garnizona kapsētu – būvniecības četras kārtas. Līdzšinējā kapsētas teritorija no 0,7 hektāriem ir paplašināta  līdz 3,9 hektāriem.

Komisija iepazinās ar objektu Ģenerāļa Baloža ielā 37, 37A, 37B, būvdarbu izpildes dokumentāciju, veikto darbu aktiem un atzina, ka paveikts kvalitatīvs darbs, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ir izveidotas jaunas zaļās teritorijas ar 200 jaunām apbedījumu vietām, ceļi, laukumi un radīti priekšnoteikumi, lai tuvākajos gados paplašinātajā kapulaukā pie Ģenerāļa Baloža, Spīdolas un Laboratorijas ielas būtu iespējams uzbūvēt jaunus ieejas vārtus, auto stāvvietas, atkritumu savākšanas laukumu, ūdens ņemšanas urbumus, mazos celiņus un citus infrastruktūras objektus. Nākotnē Garnizona kapos ir paredzēts būvēt arī kapliču un administrācijas ēku.

Apbedīšana jaunajā teritorijā varētu sākties nākošajā gadā, kad būs pietiekami nosēdusies jaunpievestā un izlīdzinātā grunts kārta.

Kapu vecajā daļā pēdējos gados vairs nebija brīvu vietu. To kā lielu neērtību savu tuvinieku bēru gadījumā izjuta Zaļās birzs, Tosmares, Karostas un Laumas rajona iedzīvotāji, jo bija spiesti ceremoniju organizēt pilsētas otrajā galā, Dienvidu kapsētā.  

2011. gada 15.decembrī Dome pieņēma lēmumu par pilsētas kapsētu attīstības variantiem, izvēloties Garnizona kapu paplašināšanu. Tā īstenošanai tika atsavināti/pievienoti blakus esošie zemesgabali un pasūtīts rekonstrukcijas tehniskais projekts. Projekts paredz izmaiņas veikt pavisam 11 būvdarbu kārtās sešu gadu laikā, radot ne tikai jaunas apbedījumu vietas, bet izveidojot mūsdienīgu kapsētas labiekārtojumu. Saskaņā ar projektētāju aprēķiniem darbu kopējā summa ir 1,9 miljoni eiro.

2014.gada sākumā pašvaldība piešķīra nepieciešamo finansējumu pirmajām trīs kārtām. Tā kā iepirkuma rezultātā darbu izmaksas samazinājās, šogad papildus izdevās finansēt arī ceturtās kārtas būvdarbus.

No šā gada jūnijā līdz oktobrim četrās būvdarbu kārtās ir nojauktas uz pievienotajiem zemesgabaliem esošās caurlaides punkta, kazarmas, štāba, darbnīcas ēkas un dažādas palīgbūves, aizbērtas tukšās būvbedres; pārcelti augstsprieguma kabeļi; demontēts neizmantojamais mūra žogs, inženierkomunikācijas un neizmantojamo ceļu segums; nozāģēti slimie un likvidējamo koki, krūmi, izvākta to sakņu sistēma; pēc celmu un sakņu izņemšanas aizbērtas stādbedres; ierīkoti zālieni un apzāģēti augošo koku zari, veidojot to vainagus.

Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA "A Land"; tehniskā projekta autors SIA "BM – projekts" un Gints Zvejnieks; pasūtītājs – pašvaldības iestāde Liepājas kapsētu pārvalde.

Būvniecības kopējās izmaksas: (1. – 3. kārta) 165 939,66 eiro + (4. kārta) 100 427,93 eiro ar PVN.

Veikto būvdarbu garantija – trīs gadi. Būvuzraugs bija SIA "Komunālā pārvalde" un Rihards Dzenis.