Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 9.februāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem par koku zāģēšanu un apzāģēšanu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 9.februārī
Nr.3

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par kokiem Bārtas ielā 20.
2.Par kokiem Klaipēdas ielas iekškvartālā.
3.Par koka apzāģēšanu Rojas un Vaiņodes ielu krustojumā.
4.Par koku apzāģēšanu Siena ielā 3.
5.Par vītola apzāģēšanu Rīgas ielā 6.
6.Par koku kopšanu Kroņu ielā.
7.Par liepu nozāģēšanu Tirgus ielā 18.
8.Par kokiem Krūmu ielā 34.
9.Par koku apzāģēšanu Kūrmājas prospektā 23.
10.Par bērza nozāģēšanu Noliktavas ielā 1A.
11.Par publiskās apspriešanas rezultātiem.

1.#
Par kokiem Bārtas ielā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt kokus, kas aug Bārtas ielā 20, jo koku zari bojā saimniecības ēkas, kas atrodas Bārtas ielā 18, jumtu.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Bārtas ielā 20 aug 3 lieli vītoli. Nozāģējams vītols, kas aug tuvāk saimniecības ēkai, koks ir slīps uz būves pusi. Pārējiem diviem vītoliem sakopjami vainagi, izzāģējot kalstošos zarus. Ieteicama vainaga redukcija (samazināšana), darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopi.
Atļaut organizēt slīpi, uz īpašumu Bārtas ielā 18, augošā vītola nozāģēšanu un divu vītolu, kas aug zemesgabalā Bārtas ielā 20, vainagu profesionālu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

2.#
Par kokiem Klaipēdas ielas iekškvartālā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt kokus, kas aug teritorijā starp namiem Klaipēdas ielā 110; 116; 118; 118A un 120, jo paredzēta teritorijas labiekārtošana. Iesniegumam pievienota labiekārtojuma skice, kurā paredzēts izbūvēt auto stāvvietas apkārtējo namu auto transportam, bērnu rotaļu laukumu un mierīgās atpūtas zonu.
Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka labiekārtot paredzēts pašvaldībai piederošo zemesgabalu Projektētā iela 18, kadastra Nr.17000430130. Zemesgabalā aug 6 balzāma papeles, 2 Kanādas papeles, 3 bērzi, 2 sudrabvītoli, 4 pīlādži, 2 kļavas un zirgkastaņa, kā arī vilkābeles un ceriņi. Apstādījumos stādīti arī dažādi košumkrūmi, kas novecojuši. Izstrādājot labiekārtojuma projektu likvidējamas visas sešas balzāma papeles, jo šīs sugas koki nav piemēroti mūsdienu apstādījumiem. Papeles ir novecojušas, ar kalstošiem un vēža inficētiem zariem. Ieteicams likvidēt arī 3 novecojušos bērzus un laukuma centrā slīpi augošo Kanādas papeli. Kanādas papele, kas aug zemesgabala dienvidrietumu stūrī, saglabājama ar nosacījumu, ja saņemts arborista atzinums par šī koka augstuma reducēšanas iespējām un vainaga nostiprināšanu, kā arī nosacījumi koka aizsardzībai būvniecības procesā. Jāizņem novecojušos un bojātos krūmus, kas rada nesakoptības sajūtu, to vietā paredzot jaunus apstādījumus.
1.Atļaut, organizējot labiekārtošanas projekta izstrādi zemesgabalam Projektētā iela 18, kadastra Nr.17000430130, kā likvidējamus paredzēt 3 bērzus, 6 balzāma papeles un slīpo Kanādas papeli.
Kanādas papele, kas aug zemesgabala DR stūrī, saglabājama, ja saņemts arborista atzinums par koka noturību un drošību.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par 6 balzāma papeļu, 3 bērzu un Kanādas papeles ciršanu.
3.Informējam, ka Būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju.

3.#
Par koka apzāģēšanu Rojas un Vaiņodes ielu krustojumā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi telefona zvanu ar lūgumu apzāģēt koku, kas aug Rojas un Vaiņodes ielu krustojumā, jo koks ir izaudzis ļoti liels, deviņstāvu ēkas augstumā.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki (2 papeles) atrodas uz daudzdzīvokļu namam Rojas ielā 1 piekrītošās zemes un koku kopšana jāorganizē nama apsaimniekotājam. Komisijai nav informācijas par šā nama apsaimniekotāju, kā arī zvanītājs nav norādījis savu adresi vai tālruņa numuru informācijas precizēšanai.
Koki nav kvalificējami kā bīstami.
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz zemesgabala īpašnieka vai apsaimniekotāja iesnieguma saņemšanai.

4.#
Par koku apzāģēšanu Siena ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Siena ielā 3, jo koki noēno dzīvokļus. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ielas pusē aug 2 liepas, bet pagalmā 3 liepas. Ielas pusē augošie koki bijuši galotņoti, pagalmā augošajiem – saglabāti dabiskie vainagi. Kokiem nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana. Galotņotiem kokiem vainagu kopšana veicama regulāri ik pēc 3 – 5 gadiem.
Atļaut organizēt 5 liepu, kas aug Siena ielā 3, apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

5.#
Par vītola apzāģēšanu Rīgas ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagu vītolam, kas aug uz namam piesaistītā zemesgabala Rīgas ielā 6.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nokarenajam zeltzaru vītolam nepieciešama profesionāla vainaga kopšana.
Atļaut organizēt vītola, kas aug zemesgabalā Rīgas ielā 6, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

6.#
Par koku kopšanu Kroņu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu paskaidrot, kāpēc liepas, kas aug Kroņu ielā, ir apzāģētas tikai posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai, bet netiek zāģētas visā ielas garumā. Lūgts apzāģēt divas liepas, kas aug pie nama Kroņu ielā 19 un bojā ēkas jumtu, kā arī traucē veikt jumta remontdarbus un strādāt ar pacēlāju.
Novērtējot situāciju, konstatēts, ka Kroņu ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai ir stādītas Holandes liepas, kas ir galotņotas un to vainagu apzāģēšana veicama regulāri. Savukārt Kroņu ielā, posmā no Raiņa ielas līdz Kaiju ielai aug parastās liepas, ozoli, bērzs un no jauna stādītas platlapu liepas. Visiem kokiem saglabāti dabiskie vainagi, kuru kopšana tiek veikta pēc vajadzības, nozāģējot traucējošos zarus.
Apsekojot Kroņu ielas 19 namu, konstatēts, ka 2 liepām ir pacelti vainagi un zari neskar jumtu. Šobrīd nav objektīva iemesla šo koku zaru apzāģēšanai.
Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” apsekot 2 liepas, kas aug pie nama Kroņu ielā 19 veģetācijas sezonas beigās (septembrī), lai konstatētu vai zari nav izauguši un nebojā jumtu.

7.#
Par liepu nozāģēšanu Tirgus ielā 18
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 liepas, kas aug Tirgus ielas 18 pagalmā, jo koki bojā ēku un komunikācijas.
Novērtējot situāciju atkārtoti, konstatēts, ka viena liepa atbilst Ministru kabineta 2010. gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktajiem aizsargājama koka parametriem. Liepas stumbra apkārtmērs pārsniedz 3,5 m. Precīzu apkārtmēru grūti noteikt, jo uz stumbra atrodas dažādi izaugumi. Atļauju šī liepas nozāģēšanai var izsniegt tikai Dabas aizsardzības pārvalde.
Otra liepa aug nepiemērotā vietā nelielā pagalmā un ļoti tuvu ēkai, netāli no kanalizācijas akas. Šī koka nozāģēšana saskaņojama ar dzīvokļu īpašniekiem.
1.Atļaut organizēt liepas, kas aug Tirgus ielas 18 pagalmā, tuvāk iebrauktuvei, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koku ciršanu. Pirms atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt Tirgus ielas 18 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par liepas nozāģēšanu.
2.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par liepas (aizsargājams koks, jo stumbra apkārtmērs pārsniedz 3,5 m), kas aug Tirgus ielas 18 pagalmā, likvidēšanas iespējām.

8.#
Par kokiem Krūmu ielā 34
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Krūmu ielas 34 pagalmā, jo paredzēts izbūvēt auto stāvlaukumu.
Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka pagalmā uz namam Krūmu iela 34 piekrītošās zemes aug pīlādzis un 3 kļavas. Kā likvidējami atzīti novecojušas pīlādzis un blakus augošā kļava ar bojātu stumbru. Atlikušās divas kļavas ir veselas un nav objektīva iemesla to likvidēšanai. Ierosinu, izstrādājot pagalma labiekārtojuma projektu, izskatīt iespēju šīs divas kļavas saglabāt. Ja projektējot pagalma labiekārtojumu šāda iespēja nepastāv, skici ar likvidējamiem kokiem iesniegt komisijā, atkārtotai izskatīšanai un zaudējumu atlīdzības noteikšanai par bioloģiskās daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu galīgo lēmumu par koku ciršanu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piesaistītajā zemesgabalā pieņem šā nama dzīvokļu īpašnieki.
1.Atļaut, organizējot zemesgabala Krūmu ielā 34 labiekārtojuma projekta izstrādi, kā likvidējamus paredzēt novecojušu pīlādzi un kļavu ar bojātu stumbru, ja šo koku likvidēšanai piekrīt vairākums dzīvokļu īpašnieku. Nepiemērot zaudējumu atlīdzību par novecojušā pīlādža un bojātās kļavas likvidēšanu.
2.Rekomendēt saglabāt 2 kļavas, kas aug zemesgabala Krūmu ielā 34 ziemeļrietumu stūrī. Ja šie 2 koki netiek saglabāti, skici ar likvidējamiem kokiem iesniegt Apstādījumu uzraudzības komisijā, jautājuma atkārtotai izskatīšanai.

9.#
Par koku apzāģēšanu Kūrmājas prospektā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Kūrmājas prospekta 23 pagalmā.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug 3 liepas, 2 vītoli un zirgkastaņa. Visi koki ir galotņoti, šobrīd ataugušas atvases un nepieciešama vainagu profesionāla kopšana. Liepas apzāģējamas līdzīgi, kā tas darīts Kūrmājas prospektā. Vītoli ļoti labi atjaunojas pēc apzāģēšanas, tiem var ataugušās atvases nozāģēt pilnībā. Zirgkastaņa ir vissliktākā stāvoklī, jo slikti pacieš galotņošanu. Šobrīd šis koks izveidojis alternatīvo vainagu no jauniem ūdenszariem, tai skaitā uz stumbra. Kokam ir bojāts stumbrs, kur attīstās trupe, bet koks nav kvalificējams kā bīstams. Nākotnē jāizvērtē iespēja zirgkastaņu nomainīt pret jauniem stādījumiem, izvēloties neliela auguma koku sugu ar kompaktu vainagu.
Atļaut organizēt koku (3 liepas, 2 vītoli un zirgkastaņa), kas aug Kūrmājas prospekta 23 pagalmā, vainagu apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

10.#
Par bērza nozāģēšanu Noliktavas ielā 1A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt bērzu, kas aug Noliktavas ielā 1A un bojā ēkas pamatus.
Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka bērzs iestādīts ļoti tuvu ēkai. Kokam ir liela brūce stumbrā, kurā attīstījusies trupe.
Atļaut organizēt bērza, kas aug pie nama Noliktavas ielā 1A un nepiemērot zaudējuma atlīdzību par šī koka ciršanu.

11.#
Par publiskās apspriešanas rezultātiem
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri saistībā ar vieglatlētikas manēžas būvniecību Rīgas ielā 50, Liepājā.
Komisija konceptuāli atbalsta izstrādāto projektu “Liepājas vieglatlētikas manēža (izmaiņas saskaņotā skiču projektā) Rīgas ielā 50, Liepājā”, saskaņā ar kuru paredzēta 62 koku ciršana un nepiemērot zaudējumu atlīdzību saistībā ar koku ciršanu.