Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 26.oktobra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ
2015. gada 26. oktobrī Nr.24

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par gobas apzāģēšanu Toma ielā 53.
2.Par 2 koku nozāģēšanu un pārējo apzāģēšanu Peldu ielā 66.
3.Par koku apzāģēšanu pie Dzintaru ielas 8.
4.Par izgāzušos bērzu Uliha ielā 131.
5.Par koku Klaipēdas ielā pie krustojuma ar Uliha ielu.
6.Par koku apzāģēšanu Cieceres ielā 49.
7.Par kokiem Dunikas ielā 17.
8.Par papeles nozāģēšanu Daugavas ielā 7.
9.Par koka nozāģēšanu pie Rojas ielas 2.
10.Par nokaltušu koku pie Rucavas ielas 8.
11.Par vītola apzāģēšanu Kungu ielā 24.
12.Par koka apzāģēšanu Bāriņu ielā 11 (Jaunā iela 4).
13.Pretenzijas pret koka ciršanu Ziemeļu ielā 19B.
14.Par 2 bīstamiem kokiem Pulkveža Brieža ielā 10A.
15.Par krūmu izzāģēšanu pie celiņa starp Ģenerāļa Baloža 39 un 41.
16.Par koku nozāģēšanu Brīvības ielā 105.
17.Par kalstoša bērza nozāģēšanu Kūrmājas prospektā 22.
18. Par komisijas lēmuma atsaukšanu, par papeles nozāģēšanu Jūras ielā 5.

1.Par gobas apzāģēšanu Toma ielā 53
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt gobas zarus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka goba aug tuvu mājas sienai un tās zari skar logus.

Atļaut organizēt gobas, kas aug Toma ielā 53, apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

2.Par 2 koku nozāģēšanu un pārējo apzāģēšanu Peldu ielā 66
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt divus kokus, kas aug Peldu ielā 66, Liepājā, pie "Dzintara boulings", jo koku saknes bojā ēkas pamatus, kā arī apdraud ēku. Tāpat tiek lūgts apzāģēt zarus kokiem, kas traucē uz objekta izvietotajiem saules paneļiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka divi melnalkšņi aug ļoti tuvu ēkai un to saknes aug ēkas pamatos, bet citiem melnalkšņiem ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Melnalkšņu stumbru diametrs ir 43cm un 57cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 113,83, eiro un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
(43+57):0.702804x2x0.1x2x2x1=113.83

1) Atļaut organizēt 2 melnalkšņu, kas aug Peldu ielā 66, nozāģēšanu, pirms tam iemaksājot Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) zaudējuma atlīdzību 113,83 eiro apmērā, par divus melnalkšņu nociršanu un saņemot koku ciršanas atļauju.
2) Atļaut organizēt koku, kas aug Peldu ielā 66, zaru apzāģēšanu, piesaistot arboristu.

3.Par koku apzāģēšanu Dzintaru ielas 8
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju apzāģēt vainagus 5 kļavām, kas aug blakus esošajā īpašumā Dzintaru ielā 10, jo tās aizēno ēku, kas rada iekšējo telpu pelējumu, bet lapas un zari piesārņo teritoriju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavas aug blakus esošajā teritorijā Dzintaru ielā 10 un tām ir vajadzīga vainaga samazināšana. Goba ieaugusi starp kaimiņu saimniecības ēku un caurulēm. Augot resnumā, goba var deformēt caurules un sabojāt saimniecības ēkas sienu.

1.Lūgt vienoties ar zemes īpašnieku Dzintaru ielā 10, par 5 kļavu vainaga samazināšanu.
2.Atļaut nozāģēt gobu, kas aug Dzintaru ielas 8 pagalmā un bojā kaimiņu saimniecības ēku.

4.Par izgāzušos bērzu Uliha ielā 131
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek ziņots, ka Uliha ielā 131 pie saknes ielūzis liels bērzs.

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka bērzs ir ielūzis un tas nekavējoties jānozāģē.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt viena bērza, kas aug Uliha ielā 131, nozāģēšanu.

5.Par koku Klaipēdas ielā pie krustojuma ar Uliha ielu
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Rīgas tilti" iesniegumu, kurā sakarā ar darbu norisi objektā "Jaunas tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai" tiek lūgts apsekot koku stāvokli pie Uliha un Klaipēdas ielas krustojuma. Jaunajā projektā starpsliežu ceļa platums ir palielināts, kā arī brīvajai zonai no sliežu ceļa ārējās sliedes ass jābūt vismaz 1,2 m, sakarā ar to, ka nākotnē paredzēto jauno tramvaju platums būs lielāks nekā esošo tramvaju platums, līdz ar to ir jāatbrīvo zona gar tramvaja sliežu ceļu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka šajā zonā atrodas viena liepa, kas ir jānozāģē, jo atrodas pārāk tuvu tramvaja sliežu zonai.

Atļaut SIA "Rīgas tilti" organizēt vienas liepas, kas aug Uliha un Klaipēdas ielas krustojumā, nozāģēšanu.

6.Par koku apzāģēšanu Cieceres ielā 49
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi A/S "Liepājas enerģija" lūgumu apsekot kokus, kas aug Cieceres ielā 49, lai sakoptu teritoriju pie minētā īpašuma.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug kastaņa, kas ir veca un sasvērusies uz vienu pusi, kā arī pīlādzis, kas ir novecojis, bet 2 apsēm un liepai ir vajadzīga vainaga sakopšana.

1) Atļaut A/S "Liepājas enerģija" organizēt vienas kastaņas un viena pīlādža, kas aug Cieceres ielā 49, nozāģēšanu.
2) Atļaut A/S "Liepājas enerģija" organizēt vienas liepas un 2 apšu, kas aug Cieceres ielā 49, vainagu apzāģēšanu, piesaistot arboristu.

7.Par kokiem Dunikas ielā 17
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju apzāģēt koku zarus un izsniegt atļauju veco koku nozāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viens vītols aug bērnu laukuma vidū un ir ļoti kupls, aizēnojot laukumu un aizņemot tā lielāko daļu. Teritorijā aug arī veca kļava, kurai ir aizmūrēts stumbrs un pie iestādes žoga aug vītols, kā zari atrodas virs ietves, radot bīstamu situāciju.

Atļaut organizēt:
1) vienas kļavas, kas aug Dunikas ielā 17, nozāģēšanu,
2) pārējiem kokiem, kas aug Dunikas ielā 17, sakopt vainagus, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

8.Par papeles nozāģēšanu Daugavas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemtas sūdzības no dzīvojamās mājas Daugavas ielā 7 iedzīvotājiem, par mājas tuvumā augošo papeli, kura milzīgā izmēra dēļ ir kļuvusi bīstama apkārtējiem iedzīvotājiem, jo stipra vēja laikā lūzt zari, kā arī ziedēšanas laikā alerģiju izraisošās pūkas rada neērtības. Tāpēc tiek lūgta atļauja papeli nozāģēt.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir ļoti liela un kupla un aug tuvu dzīvojamai mājai.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vienas papeles, kas aug Daugavas ielā 7, nozāģēšanu, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par vienas papeles nozāģēšanu.

9.Par koka nozāģēšanu pie Rojas ielas 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju mājas, Rojas ielā 2, tuvumā augoša koka nozāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koks ir liepa, kas aug ļoti tuvu dzīvojamai mājai, skarot mājas sienu un logus, aizturot dienas gaismu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vienas liepas, kas aug Rojas ielā 2, nozāģēšanu, pirms tam Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par vienas liepas nozāģēšanu.

10.Par nokaltušu koku pie Rucavas ielas 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt kļavu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava ir pilnība nokaltusi.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Rucavas ielā 8, nozāģēšanu.

11.Par vītola apzāģēšanu Kungu ielā 24
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams" iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja apzāģēt vītola, kas aug Kungu ielā 24, Liepājā, pie "Jauniešu mājas", zarus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītola zari aug pāri "Jauniešu mājas" ēkas jumtam un bojā to.

Atļaut SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams" organizēt vītola, kas aug Kungu ielā 24, zaru apzāģēšanu, piesaistot arboristu.

12.Par koka apzāģēšanu Bāriņu ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt koka atzaru, kas aug Bāriņu ielā 11.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka kļavas atzars aug pāri robežai un atrodas virs saimniecības ēkas Jaunajā ielā 4. Koka atzara zāģēšana ir saskaņota ar zemes īpašnieku Bāriņu ielā 11.

Atļaut organizēt kļavas atzara, kas aug Bāriņu ielā 11, nozāģēšanu, piesaistot arboristu.

13.Par pretenziju pret koka ciršanu Ziemeļu ielā 19B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju iesniegumu, ar 7 parakstiem, kurā tiek lūgts komisijai atkārtoti izvērtēt vītola, kas aug Ziemeļu ielā 19B, nozāģēšanas nepieciešamību. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Būvvalde" 2015. gada 4. septembrī ir izsniegusi būvatļauju Nr.214/2015 vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātuves būvēšanai Ziemeļu ielā 19B.

Apstādījumu komisija 2015.gada 31.augustā apsekoja vītolu, kas aug Ziemeļu ielā 19B un konstatēja, ka koks ir iztrupējis un ir potenciāli bīstams. Rekomendēja projektā paredzēt jaunus stādījumus. Veci koki ir saglabājami, ja tie nerada draudus. Šajā gadījumā vītolam jau ir lūzuši lieli zari, daļa vainaga un nav pieļaujams, ka koks apdraud iedzīvotājus un viņu īpašumus.

Nav lietderīgi saglabāt vītolu, kas aug Ziemeļu ielā 19B, kurš ir novecojis, ar bojātu stumbru un rada bīstamību iedzīvotājiem un viņu īpašumam.

14.Par 2 bīstamiem kokiem Pulkveža Brieža ielā 10A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt bīstamus kokus.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 2 nokaltuši, novecojuši bērzi, kā arī viens nokaltis osis.

Atļaut organizēt 2 bērzu un viena oša, kas aug Pulkveža Brieža ielā 10A, nozāģēšanu.

15.Par krūmu izzāģēšanu pie celiņa starp Ģenerāļa Baloža 39 un 41
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts izzāģēt krūmus, kas aug starp īpašumiem Ģenerāļa Baloža ielā 39 un 41, uz celiņa, kas iet uz autobusu pieturu, jo agri rītos un vēlu vakaros taciņa nav pārredzama. Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka celiņš, kas atrodas starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ģenerāļa Baloža ielā 39A un 41, šķērso gan pašvaldībai piederošu zemesgabalu (Ģenerāļa Baloža 39A), gan privātīpašumu (Ģenerāļa Baloža iela 43)

Lūgt Liepājas pašvaldības aģentūrai "Nodarbinātības projekti" līdz š.g. 30.novembrim, organizēt krūmu izciršanu pašvaldībai piederošajā zemesgabalā.

16.Par koku nozāģēšanu Brīvības ielā 105
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Ekspress serviss" iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju slimu koku nozāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā nav slimu koku. Vienam kokam ir nokaltusi galotne, bet vēl viens melnalksnis aug slīpi virsū ēkai, tāpēc tas jānozāģē.

Atļaut SIA "Ekspress serviss", teritorijā Brīvības ielā 105, organizēt viena melnalkšņa, ar nokaltušu galotni, kā arī melnalkšņa, kas aug slīpi virs ēkas, nozāģēšanu.

17.Par kalstoša bērza nozāģēšanu Kūrmājas prospektā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kurš ir nokaltis un apdraud īpašumus.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka bērzs ir pilnībā nokaltis.

Atļaut Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", organizēt bērza, kas atrodas Kūrmājas prospektā 22, nozāģēšanu.

18.Par komisijas lēmuma atsaukšanu, par papeles nozāģēšanu Jūras ielā 5
Informēju Apstādījumu uzraudzības komisiju, ka, piedaloties š.g. 29.septembra iedzīvotāju pieņemšanā pie izpilddirektora E.Rāta, kurā atkārtoti tika izskatīts jautājums par papeļu nozāģēšanu zemesgabalā Jūras ielā 5, šā nama pārvaldniece nepiekrita vienas papeles nozāģēšanai, kura atrodas pretī koncertzālei.

Atsaukt 2015. gada 15. jūnija Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.16), ar kuru tika lūgts SIA "Komunālā pārvalde" organizēt vienas papeles, kas aug Jūras ielā 5, pretī koncertzālei "Lielais dzintars", nozāģēšanu.