Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 30. janvāra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa. 

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par kļavas nozāģēšanu pie mājas Hika ielā 8, Jūrmalas parka daļā.
2.Par bīstamu koku likvidēšanu Jūrmalas parkā 3 stadiona "Daugava" teritorijā un koku apzāģēšanu pie stadiona rezerves laukuma Jūrmalas parkā 4
3.Par izgāzušos koku pie Klaipēdas ielas 124.
4.Par liepu pie īpašuma Cieceres ielā 39.
5.Par bērziem pie Priekules ielas 20.
6.Par bērza nozāģēšanu Egļu ielā 15.
7.Par liepas nozāģēšanu Kungu ielā 55.
8.Par koku apzāģēšanu Eduarda Veidenbauma ielā 3.
9.Par iztrupējušu liepu pie Vidusceļa ielas 19/21.
10.Par liepām pie Pļavu ielas 9.
11.Par 3 iztrupējušām liepām Bernātu ielā pie krustojuma ar Ezera ielu.
12.Par koku pie ēkas Friča Brīvzemnieka ielā 31.
13.Par pārkāpumu koku apzāģēšanā pie mājas Matīsa Gūtmaņa ielā 16.
14.Par 2 bērzu nozāģēšanu Mežu ielā 48.
15.Par pārkāpumu koka apzāģēšanā Cukura ielā 8/16.
16.Par nelikumīgu koka apzāģēšanu Jēkaba Dubelšteina ielā 14.

1.Par kļavas nozāģēšanu pie mājas Hika ielā 8, Jūrmalas parka daļā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju nozāģēt bīstamu kļavu, kas atrodas parka teritorijā pie robežzoga ar namu Hika ielā 8. Plānota jauna žoga izbūve.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka Jūrmalas parka daļā uz kāpas pie īpašuma robežas slīpi uz mājas pusi aug kļava, kuras stumbrs ir bojāts. Kļava uzskatāma par bīstamu.

Atļaut organizēt potenciāli bīstamas kļavas, kas aug uz robežas ar īpašumu Hika ielā 8 un traucē žoga izbūvei, likvidēšanu. Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

2.Par bīstamu koku likvidēšanu Jūrmalas parkā 3 stadiona "Daugava" teritorijā un koku apzāģēšanu pie stadiona rezerves laukuma Jūrmalas parkā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi SIA "OC Liepāja" iesniegumu, kurā lūgts apsekot stadiona "Daugava", Jūrmalas parkā 3, teritoriju un lemt par bojāto, bīstamo koku likvidēšanas iespējamību. Lūgts arī izskatīt iespēju veikt koku zaru retināšanu un īsināšanu pie stadiona "Daugava" rezerves laukuma, Jūrmalas parkā 4, esošajiem kokiem, jo ir saņemta "Latvijas Futbola federācija" 16.01.2017. vēstule Nr.17/08, kurā lūgts nodrošināt stadiona "Daugava" rezerves laukumam pieguļošo koku vainagu retināšanu, ko paredz Latvijas futbola federācijas apstiprinātie Stadionu un infrastruktūras noteikumi (punkts Nr.2). Iesniegumam pievienota vēstules kopija un bīstamo koku fotofiksāciju izdrukas.

Komisijai apsekojot stadionu teritorijas dabā, pievienojās SIA "OC Liepāja" apsaimniekojamās teritorijas un ēku uzraugs, kurš parāda bīstamos un bojātos kokus stadiona teritorijā.

Novērtējot norādītos bīstamos kokus, komisija konstatēja, ka stadiona teritorijā atrodas 2 novecojušas, iztrupējušas bīstamas papeles, 2 kalstoši bērzi, novecojis četrstumbru vītolu puduris. Šo koku likvidēšana ir pieļaujama. Teritorijā, pie stadiona ieejas un automašīnu stāvvietas, aug liela, slīpa Kanādas papele. Koks ir novecojis un var apdraudēt teritorijā novietotās automašīnas un cilvēkus. Šī koka stumbra apkārtmērs ir 3.80m. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, kuri nosaka, ja papele 1,3 metru augstumā sasniegusi un pārsniedz apkārtmēru 3,0 metri, pašvaldība atļauju šī koka ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Teritorijā augošajām 2 liepām un kļavai ieteicams profesionāli sakopt vainagus, lai to zari nebojā administrācijas un saimniecības ēku jumtus un fasādes. Ieteicams izzāģēt pašizsējā iesējušās kļavas, kuras aug zem lielo koku vainagiem un nevajadzīgi sabiezina apstādījumus.

Stadiona "Daugava" rezerves laukuma (Jūrmalas parks 4) austrumu pusē aiz žoga augošajiem kokiem nepieciešama zaru īsināšana un vainagu sakopšana, saskaņā ar futbola federācijas prasībām. Apzāģējami zari ir lielajai Kanādas papelei, bet četrus novecojušos vītolus ieteicams likvidēt. Retināmi arī novecojušie krūmu stādījumi. Ieteicams šajā vietā veikt jaunu stādījumu ierīkošanu un teritorijas sakārtošanu.

Apsekotie koki ir bīstami un likvidējami pēc iespējas ātrāk, tāpēc ierosināts nenoteikt šo koku ciršanas ieceres publisko apspriešanu.

1.Atļaut SIA "OC Liepāja" organizēt 2 novecojušu, iztrupējušas bīstamu papeļu, 2 kalstošu bērzu un novecojuša četrstumbru vītola, kas aug stadiona "Daugava" teritorijā, Jūrmalas parks 3, likvidēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.
2.Atļaut SIA "OC Liepāja" organizēt vainagu sakopšanu 2 liepām un kļavai, kas aug stadiona "Daugava" teritorijā, Jūrmalas parks 3, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi-arboristu.
3.Atlikt lēmuma pieņemšanu par slīpi augošās Kanādas papeles, kas aug stadiona "Daugava" teritorijā, Jūrmalas ielā 3, likvidēšanu, līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.
4.Rekomendēt izzāģēt pašizsējā iesējušās kļavas, kuras aug zem lielo koku vainagiem un nevajadzīgi sabiezina stādījumus.
5.Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt zaru īsināšanu un vainagu sakopšanu Kanādas papelei un vītoliem, kā arī likvidēt 4 novecojušos vītolus, kas aug stadiona rezerves laukumam piegulošajā teritorijā ārpus žoga austrumu pusē, līdz 2017. gada martam.
6.Lūgt Komunālo pārvaldi sadarbībā ar Vides nodaļu izskatīt iespēju likvidēt novecojušos krūmus un veidot jaunus apstādījumu starp bērnu rotaļu laukumu un stadiona rezerves laukumu Jūrmalas parkā.

3.Par izgāzušos koku pie Klaipēdas ielas 124
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi "Tālrunis ziņojumiem" protokolu, kurā anonīms autors informē, ka pie mājas Klaipēdas ielā 124 ir izgāzies koks, kas uzkritis virsū laternas stabam un vēja laikā sitas pret to.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu daudzdzīvokļu mājai aug ieva, kurai ir nolūzis viens stumbrs. Mājas apsaimniekotājam jālūdz veikt ievas vainaga sakopšanu un nolūzušā stumbra daļas nozāģēšanu.

Lūgt nama apsaimniekotājam organizēt nolūzušā stumbra daļas nozāģēšanu ievai, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 124, un organizēt vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi.

4.Par liepu pie īpašuma Cieceres ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi "Tālrunis ziņojumiem" protokolu, kurā anonīms autors informē, ka pie mājas Cieceres ielā 39 aug milzīga liepa, kuras saknes ir sabojājušas trotuāru, tādēļ gājēji pārvietojas pa zaļo zonu. Koks stumbrā ir ieplīsis.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz iebrauktuves Cieceres ielas malā, starp īpašumiem Cieceres iela Nr.39 un Cieceres iela 33/37, aug liela liepa ar trim stumbriem. Koks nav bīstams, taču tai nepieciešama vainaga sakopšana. Pie Cieceres ielas 33/37 mājas atkritumu konteinera novietnes aug neliela zirgkastaņa, kurai arī ieteicama vainaga sakopšana, lai nākotnē koks neradītu neērtības iedzīvotājiem un autotransportam.

Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut 2017./2018.gada ielas koku kopšanas plānā vainaga sakopšanas darbus liepai, kas aug iebrauktuvē starp īpašumiem Cieceres iela Nr.39 un Cieceres iela 33/37.

5.Par bērziem pie Priekules ielas 20
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu apsekot trīs bērzus, no kuriem viens ir daļēji nokaltis, pārējie divi ir nestabili un apdraud mājas drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie dzīvojamās mājas augošie bērzi ir daļa no ainaviskas bērzu rindas. Kalstošā bērza likvidēšana ir pieļaujama, taču pārējie divi ir veselīgi augoši, tiem nav bojājumu pazīmju, kas liecinātu par koku nestabilitāti, tāpēc to likvidēšanai nav pamata.

Atļaut organizēt kalstoša bērza, kas atrodas pie dzīvojamās mājas Priekules ielā 20, likvidēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

6.Par bērza nozāģēšanu Egļu ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kurš apdraud īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas pagalmā, ļoti tuvu ēkai atrodas novecojis, kalstošs bērzs, kura likvidēšana ir pieļaujama.

Atļaut organizēt novecojuša un kalstoša bērza, kas aug dzīvojamās mājas Egļu ielā 15 pagalmā, likvidēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu.

7.Par liepas nozāģēšanu Kungu ielā 55
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug zemesgabalā Kungu ielā 55, sakarā ar jaunas mājas būvniecību. Saskaņā ar projektu liepa traucē mājas izbūvei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka neapbūvētā zemesgabalā aug liepa, kuras stumbra diametrs ir 41cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.
Zaudējumu atlīdzība par liepas likvidēšanu ir 140,01 eiro. Pirms koka ciršanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula:
41: 0,702804 x 2 x 1.5 x 2 x 0.8 x 0.5 = 140,01 eiro.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 140,01 eiro par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar liepas likvidēšanu Kungu ielā 55.
2.Lūgt zaudējumu atlīdzību par liepas nociršanu, iemaksāt Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā, līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Saskaņotais būvprojekts darbojas kā projektā atzīmētā koka ciršanas atļauja.

8.Par koku apzāģēšanu Eduarda Veidenbauma ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt koku vainagu apzāģēšanu (apkopšanu) pie Sociālā dienesta ēkas, ielas daļā un pagalmā E.Veidenbauma ielā 3.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie Sociālā dienesta ēkas iebrauktuves ielas daļā aug 2 liepas, kurām atkārtoti veicama vainaga sakopšana. Pagalmā aug slīpa kļava, kuras noturību līdz šim nodrošina robežžoga mūris un kaimiņu palīgēka, uz kuriem kļava balstās. Kļava ir potenciāli bīstama un ieteicama tās likvidēšana. Pie riteņu novietnes augošajām 2 kļavām veicama zaru īsināšana un vainagu sakopšana.

1.Atļaut Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam organizēt:
1.1.vainagu sakopšanu 2 kļavām, kas aug pagalmā Eduarda Veidenbauma ielā 3, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi;
1.2.potenciāli bīstamas, slīpi augošas kļavas, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielas 3 pagalmā, likvidēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

2.Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut 2017./2018.gada ielas koku kopšanas plānā vainagu sakopšanu galotņotajām liepām, kas aug pie Sociālā dienesta ēkas un pārējā Eduarda Veidenbauma ielas posmā no Siena ielas līdz Bāriņu ielai.

9.Par iztrupējušu liepu pie Vidusceļa ielas 19/21
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no PI "Komunālā pārvalde", ka pie mājas Vidusceļa ielā 19/21, ielas daļā atrodas potenciāli bīstama liepa, kuras stumbrs ir iztrupējis ar dobumu augšpusē. Koks ir potenciāli bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir likvidējama nekavējoties.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt bīstamās liepas, kas atrodas pie īpašuma Vidusceļa ielā 19/21, likvidēšanu.

10.Par liepām pie Pļavu ielas 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts veikt novērtējumu kokiem, kas aug pie ēkas Pļavu ielā 9, ielas daļā. Vairāki koki ir satrupējuši, vēja laikā lūzt zari, kā arī zari skar ēkas jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka gar ēku Pļavu ielas daļā aug liepas, no kurām trīs ir ar iztrupējušiem stumbriem. Koki ir potenciāli bīstami. Pārējām liepām nepieciešama atkārtota vainagu apzāģēšana, jo arī šie koki ir sliktā stāvoklī.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt 3 potenciāli bīstamu liepu, kas atrodas Pļavu ielā, pie īpašuma Nr.9, likvidēšanu un pārējo 6 liepu vainagu sakopšanu.

11.Par 3 iztrupējušām liepām Bernātu ielā pie krustojuma ar Ezera ielu
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no Komunālās pārvaldes par 3 iztrupējušām un bīstamām liepām Bernātu ielā pie krustojuma ar Ezera ielu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētās liepas ir nostabotas, vidējā liepa ir ar iztrupējušu vidu, aug slīpi uz ielas pusi. Pārējās divas liepas ir sliktā stāvoklī, bet pagaidām saglabājamas. Nepieciešama to regulāra novērošana.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt vienas (vidējās) potenciāli bīstamas liepas, kas atrodas Bernātu ielā, pie krustojuma ar Ezera ielu, likvidēšanu un divu liepu uzraudzību.

12.Par koku pie ēkas Friča Brīvzemnieka ielā 31
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot koku, kurš aug blakus zemesgabalā Lielā ielā 12 A, ļoti tuvu mājai Friča Brīvzemnieka ielā 31. Koka zari skar ēkas jumtu un sienu, bet saknes bojā ēkas pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētais koks ir kļava, kura aug zemesgabalā Lielā ielā 12A, uz robežas ar blakus īpašumu Friča Brīvzemnieka iela 31. Kļavai veicama vainaga sakopšana vai pat koka likvidācija, jo kļavas salīdzinoši slikti pacieš zaru apzāģēšanu.

Nosūtīt zemesgabala īpašniekam lūgumu organizēt kļavas, kas aug zemesgabalā Lielā ielā 12A, vainaga apzāģēšanu un nodrošināt, ka koks nerada bojājumus ēkai Friča Brīvzemnieka ielā 31, darbu veikšanai piesaistot sertificētu arboristu.

13.Par pārkāpumu koku apzāģēšanā pie mājas Matīsa Gūtmaņa ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no SIA "Tranzīts L", ka pēc viņu veiktās koku vainagu apzāģēšanas Matīsa Gūtmaņa ielā ir veikta nelikumīga trīs liepu apzāģēšana pie nama Nr.16.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka trim liepām ir veikta patvaļīga vainagu apzāģēšana, nozāģēti atstātie skeletzari. Nav saprotams, kādēļ pēc koku vainagu apzāģēšanas bija nepieciešams šos kokus vēl vairāk apzāģēt. Zāģēšana ir notikusi nelikumīgi.

Nosūtīt informāciju Liepājas pilsētas pašvaldības policijai par trīs liepu, kas aug pie nama Matīsa Gūtmaņa ielā 16, nelikumīgu apzāģēšanu, administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai.

14.Par 2 bērzu nozāģēšanu Mežu ielā 48
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus bērzus, jo tie ir bīstami dzīvojamai mājai un kaimiņu īpašumam.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas priekšdārzā cieši viens otram līdzās atrodas 2 novecojuši, lieli bērzi, bet zemesgabala pretējā stūrī aug vēl viens novecojis bērzs. Bērzi ir pārāk atzaroti, kas šos kokus padara nenoturīgus pret vēja brāzmām. Ieteicams likvidēt visus trīs bērzus un to vietā iestādīt neliela auguma kokus vai košumkrūmus, piemēram, pīlādžus, vilkābeles, filadelfus.

Atļaut organizēt divu bērzu, kas aug Mežu ielā 48, likvidēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Rekomendēts nozāģēt arī trešo bērzu un priekšdārzā veidot jaunus apstādījumus.

15.Par pārkāpumu koka apzāģēšanā Cukura ielā 8/16
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi informāciju no portāla "irliepāja" par zirgkastaņas, kas aug pie Liepājas autobusu parka, apzāģēšanu.

Komisija 2016.gada 19.septembra sēdē izskatīja SIA "LAP serviss" iesniegumu, kurā tika lūgta atļauja 2 koku apzāģēšanai, kas aug teritorijā Cukura ielā 8/16. Zirgkastaņas apzāģēšana bija nepieciešama jo apdraudēja tuvumā esošo ēku un zem koka novietotās automašīnas.

Apsekojuma laikā komisija konstatēts, ka teritorijā aug liela zirgkastaņa, kurai ieteicama vainaga pacelšana un zaru retināšana. Komisija atļāva veikt vainaga sakopšanu zirgkastaņai, kas aug Cukura ielā 8/16, darbu veikšanai piesaistot arboristu, izsniedza atļauju darbībām pilsētas apstādījumos Nr. 362710/2.2.22.2/362710 (19.09.2016.).

Novērtējot situāciju atkārtoti, konstatēts, ka zirgkastaņai pilnībā nozāģēts vainags. Darbus nav veicis profesionāls koku kopējs, kā nosaka Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 12.4.apakšpunkts.

Nav ievērotas vispārējās dabas aizsardzības prasības, kuras nosaka, ka dabiski augošam kokam vienā paņēmienā vainagu var samazināt par 5% un ņemot vērā koka sugu. Zāģējuma rētu diametram nevajadzētu pārsniegt 5 – 6 cm.

Nosūtīt informāciju Liepājas pilsētas pašvaldības policijai par zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Cukura ielā 8/16, nelikumīgu apzāģēšanu, administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai.

16.Par nelikumīgu koka apzāģēšanu Jēkaba Dubelšteina ielā 14
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi informāciju no portāla "irliepāja" par apzāģētu ozolu, kas aug pie restorāna "Vecais kapteinis".

Komisija nav saņēmusi iesniegumu par koka, kas aug pie restorāna "Vecais kapteinis" apzāģēšanu un nav izsniegusi atļauju šā koka apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Jēkaba Dubelšteina ielā 14 ir veikta nelikumīga ozola apzāģēšana.

Nosūtīt informāciju Liepājas pilsētas pašvaldības policijai par ozola, kas aug zemesgabalā Jēkaba Dubelšteina ielā 14, nelikumīgu apzāģēšanu, administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai.