Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 19.septembra sēdes protokolu. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par 2 bērzu nozāģēšanu Sūnu ielā 28.
2.Par koku apzāģēšanu Dzintaru ielā pie Nr.73.
3.Par ozola apzāģēšanu Pļavu ielā 4.
4.Par 3 bērzu nociršanu Baznīcas ielā 7.
5.Par 2 koku nozāģēšanu Raiņa ielas 25 pagalmā.
6.Par 3 papeļu nozāģēšanu Tīklu ielā 15.
7.Par teritorijas sakopšanu Zaru ielā 7.
8.Par ievas nozāģēšanu Kviešu ielā 9.
9.Par nokaltušiem kokiem pilsētas publiskajos apstādījumos.
10.Par koku nozāģēšanu Atmodas bulvārī 8B.
11.Par 6 bērzu un pīlādža nozāģēšanu Atmodas bulvārī 10A.
12.Par papeles nozāģēšanu Baltijas ielā 9.
13.Par nokaltušu bērzu Čakstes laukumā.
14.Par 2 papeļu nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 47A.
15.Par zirgkastaņu pie Durbes ielas 18.
16.Par 2 koku apzāģēšanu Cukura ielā 8/16.
17.Par kokiem Vītolu ielā 7/11.
18.Par kokiem Ģenerāļa Baloža ielā 39A.

1.Par 2 bērzu nozāģēšanu Sūnu ielā 28
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 bērzus, kas aug Sūnu ielā 28, jo koku saknes traucē apbūvei un bojā esošās ēkas pamatus. Sūnu ielas pusē iesniedzējs lūdz veikt esošo koku sakopšanu vai likvidāciju, paredzot to vietā pundurkokus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas pagalmā tuvu dzīvojamai mājai aug 2 lieli bērzi, to stumbri ieauguši malkas šķūnī. Malkas šķūni paredzēts nojaukt esošās būvniecības laikā. Sūnu ielas daļā augošie bērzi ir ar vienpusēju vainagu esošās elektroapgādes līnijas daļā.

Atļaut likvidēt 2 bērzus, kas aug dzīvojamās mājas pagalmā Sūnu ielā 28, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

2.Par koku apzāģēšanu Dzintaru ielā pie Nr.73
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts veikt koku vainagu kopšanu pie mājas Dzintaru ielā 73, jo ir saņemti aizrādījumi no gājējiem par zemu nolīkušiem zariem.        
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kokiem pie dzīvojamās mājas Dzintaru ielā Nr.73, ir nepieciešama vainagu pacelšana.
Lūgt P/I "Komunālā pārvalde"  iekļaut 2017.gada ielas koku kopšanas darbu plānā vainagu pacelšanu kokiem Dzintaru ielā, pie dzīvojamās mājas Nr. 73, ņemot vērā pieejamo finansējumu.  

3.Par ozola apzāģēšanu Pļavu ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagu ozolam, kas aug zemesgabalā Pļavu ielā 4.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ozols atrodas daudzdzīvokļu mājas pagalmā, tā vainaga kopšana veicama, piesaistot profesionālu kokkopi.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt ozola, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā Pļavu ielā 4, vainaga kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

4.Par 3 bērzu nociršanu Baznīcas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "JOE" iesniegumu, kurā lūgta atļauja 3 novecojušu bērzu likvidācijai, jo tie neiekļaujas jaunajā teritorijas apstādījumu koncepcijā, projekta "Autostāvlaukuma izbūve Baznīcas ielā 7/9, Liepājā" ietvaros.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošajā zemesgabalā, kurā paredzēta stāvlaukuma izbūve, gar Baznīcas ielu aug 3 lieli, novecojuši bērzi. Saskaņā ar iesniegto projekta skici bērzu vietā paredzēti jauni koku stādījumi (6 liepas).

Atbalstīt SIA "JOE" izstrādāto projektu "Autostāvlaukuma izbūve Baznīcas ielā 7, Liepājā", kurā paredzēta 3 bērzu, kas aug zemesgabalā Baznīcas ielā 7, likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

5.Par 2 koku nozāģēšanu Raiņa ielas 25 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt divus kokus, kas aug dzīvojamās mājas pagalmā Raiņa ielā 25. Koki bojā mājas sienu, un teknes regulāri ir pilnas ar lapām. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku biedrības "Raiņa 25" biedru kopsapulces 27.08.2016.gada protokols Nr.01-16, kurā koku likvidēšanu atbalsta 80% mājas iedzīvotāju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā nama iekšpagalmā ļoti tuvu dzīvojamai mājai aug 2 lieli bērzi un 1 lazda. Koku zari un saknes bojā ēku, lazda ieaugusi dzīvojamās mājas pamatos.

Atļaut nama apsaimniekotājam likvidēt divus bērzus un lazdu, kas aug Raiņa ielas 25 pagalmā, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

6.Par 3 papeļu nozāģēšanu Tīklu ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Liepājas volga" iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt 3 bīstamas, nostabotas un kalstošas papeles, kas aug Tīklu ielā 15 un likvidēt koku sējeņus, kas ieauguši garāžu pamatos.  
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papeles ir nostabotas, bez ainaviskas vērtības un kļuvušas bīstamas.
Atļaut Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai "Liepājas volga"  likvidēt trīs bīstamas papeles, kas aug Tīklu ielā 15, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

7.Par teritorijas sakopšanu Zaru ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde", par nekoptu skvēru Zaru ielā 7, kas ir Liepājas pašvaldības īpašums. Ir saņemts anonīms telefona zvans, ka šajā teritorijā patvaļīgi ir izveidotas bezsaimnieku kaķu uzturēšanās vietas, ir liela netīrība.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka skvērā izvietotajos betona paaugstinājumos biezi saauguši krūmi (karagānas un maijrozītes), kuros izveidotas bezsaimnieku kaķu uzturēšanās vietas.

Saaugušie krūmi ir jālikvidē, betona paaugstinājumus var piepildīt ar augsni un pavasarī paredzēt jaunus stādījumus, piemēram, samtenes.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt skvēra Zaru ielā 7 sakopšanu un paredzēt jaunus dekoratīvos stādījumus 2017. gada pavasara sezonā, ņemot vērā pieejamo finansējumu.

8.Par vītola nozāģēšanu Kviešu ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt novecojušu koku, kas aug Kviešu ielā 9, jo tas ir ieaudzis norobežojošā teritorijas žogā, līdz ar to ir apgrūtināta žoga atjaunošana. Nozāģētā koka vietā plānots stādīt augļu kokus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koks, kuru plāno nozāģēt ir vītols. Tā stumbrs un saknes bojā žogu un tā pamatus, kurš atrodas uz robežas ar blakus esošo zemesgabalu. Ja teritorijā plānota jauna žoga būvniecība, koks ir jālikvidē.

Atļaut organizēt vītola, kas aug Kviešu ielā 9, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par koka nociršanu.

9.Par nokaltušiem kokiem pilsētas publiskajos apstādījumos
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" lūgumu atļaut nozāģēt pilsētas publiskajos apstādījumos apzinātos nokaltušos un bīstamos kokus. Nokaltušie koki konstatēti Lāčplēša dārzā, Virssardzes ielā 8, Lībiešu ielā 2/6. Pretim E.Tisē ielas Nr.61 mājai, pie bērnu laukuma, priedei nokaltuši apakšējie zari.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka sarakstā minētie nokaltušie koki ir bīstami, un tos ir jānozāģē. Savukārt priedei, kas aug pie bērnu rotaļu laukuma, pretī mājai E.Tisē ielā 61, nepieciešams nozāģēt apakšējos nokaltušos zarus, tādējādi paceļot vainagu.

Atļaut "Nodarbinātības projektiem" likvidēt 3 nokaltušos kokus, kas atrodas Lāčplēša dārzā, Virssardzes ielā 8 un Lībiešu ielā 2/6, bet priedei, kas aug pie bērnu rotaļu laukuma, pretim mājai E.Tisē ielā 61, atļauts pacelt vainagu nozāģējot apakšējos, kalstošos zarus.

10.Par koku nozāģēšanu Atmodas bulvārī 8B
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt kokus pie daudzdzīvokļu mājas Atmodas bulvārī 8B, lai mājas sienas varētu labāk izžūt pēc lietus un dzīvoklī neveidotos pelējums. Koki aizsedz arī dienasgaismu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu mājas Atmodas bulvārī 8B, netālu no mājas gala sienas (Katedrāles ielas pusē) aug 4 liepas, kas ir daļa no Katedrāles ielas liepu alejas. To zari ir noīsināti, vainagi pacelti, un dzīvojamās mājas fasādi zari neskar.
Liepas no ēkas ir vismaz 10 m attālumā, un tās neveicina pelējuma rašanos dzīvokļos. Arī pārējie pagalmā augošie koki atrodas vismaz 5 m attālumā no ēkas sienām. Rekomendējams mājas apsaimniekotājam pasūtīt ēkas tehniskās apsekošanas aktu, lai konstatētu mitruma rašanās cēloni. Šobrīd nav objektīva iemesla liepu likvidēšanai.

Informēju, ka pastāv noteikta kārtība, kādā veidā tiek pieprasīta koku, kas aug daudzdzīvokļu namam piesaistītajā zemesgabalā, ciršana. Šo koku ciršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā koka likvidēšanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss.

Neatbalstīt koku, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atmodas bulvārī 8B, likvidēšanu.

11.Par 6 bērzu un pīlādža nozāģēšanu Atmodas bulvārī 10A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 6 bērzus un 1 pīlādzi, kas aug pie dzīvojamās mājas Atmodas bulvārī 10A. Iesniegumam pievienots mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums Nr.2016/5-12/0592, kurā dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu ("Par" 65%) atbalsta šo koku likvidēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu dzīvojamai mājai aug vairāki lieli bērzi pagalma pusē un pīlādzis iebrauktuves pusē. Koki aizsedz dienasgaismu dzīvokļos, kā arī to zari vēja laikā bojā mājas fasādi.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 6 bērzu un pīlādža, kas aug Atmodas bulvārī 10A, likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

12.Par papeles nozāģēšanu Baltijas ielā 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi namu apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Baltijas ielā 9. Iesniegumam pievienots Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums, kurā vairākums (51,3%) atbalsta papeles nozāģēšanu, jo tā bojā mājas pamatus un aizēno dzīvokļu logus, radot tajos pastiprinātu mitrumu un pelējumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir pāraugusi 5 stāvu mājas augstumu, atrodas ļoti tuvu mājas fasādei, tās zari sniedzas dzīvokļu balkonos.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt papeles, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Baltijas ielā 9, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu.

13.Par nokaltušu bērzu Jāņa Čakstes laukumā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu no Komunālās pārvaldes atļaut nozāģēt nokaltušu bērzu, kas atrodas Jāņa Čakstes laukumā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nokaltušais bērzs var kļūt bīstams, ieteicams likvidēt.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt nokaltuša bērza, kas atrodas Jāņa Čakstes laukumā, likvidēšanu.

14.Par 2 papeļu nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 47A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Majaks 5" iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt 2 novecojušas un bīstamas papeles, kas atrodas zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 47A.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viena papele ir tuvu garāžām, otra – tuvu iebrauktuvei. Abas papeles ir novecojušas un bīstamas.

Atļaut Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai "Majaks 5" organizēt divu papeļu, kas aug zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 47A, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par koku nociršanu.

15.Par zirgkastaņu pie Durbes ielas 18
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot pie īpašuma ielas daļā augošo zirgkastaņu. Koka lapas masveidā nobrūnē jau vairākus gadus, iespējams koku ir piemeklējusi zirgkastaņu raibkode.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie dzīvojamās mājas Durbes ielā 18, ielas daļā atrodas nostabota zirgkastaņa, kuru ir piemeklējusi zirgkastaņu lapu mīnējošā kode jeb raibkode. Šis kaitēklis pēdējos gados plaši izplatīts arī Latvijā, bet neapdraud ne zirgkastaņu augtspēju, ne citus augus. Zirgkastaņai ir zema ainaviskā vērtība, jo vienpusēji apzāģēts vainags, sakarā ar to, ka tuvu tam atrodas elektrības kabelis.

Informēt, ka zirgkastaņu, kas aug pie dzīvojamās mājas Durbes ielā 18, ir bojājusi zirgkastaņu lapu mīnējošā kode jeb raibkode (Cameraria ohridella), bet kaitēklis nav bīstams citiem augiem.  

16.Par 2 koku apzāģēšanu Cukura ielā 8/16
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "LAP serviss" iesniegumu, kurā lūgta atļauja 2 koku apzāģēšanai, kas aug teritorijā Cukura ielā 8/16. Koki apdraud tuvumā esošās ēkas un tiem blakus novietotās automašīnas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug liela zirgkastaņa, kurai ieteicama vainaga pacelšana un zaru retināšana. Tuvu blakus esošajai ēkai aug liela goba, kurai nepieciešama zaru īsināšana, lai tie nebojātu ēkas jumta segumu. Darbu veikšanai nepieciešams piesaistīt profesionālu kokkopi.

Atļaut SIA "LAP serviss" organizēt vainagu sakopšanu gobai un zirgkastaņai, kas aug Cukura ielā 8/16, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

17.Par kokiem Vītolu ielā 7/11
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt koku stāvokli un veikt vainagu sakopšanu kokiem pie daudzdzīvokļu mājas Vītolu ielā 7/11. Tur augošais pīlādzis vējā sitas gar ēkas sienu, bojājot tās fasādi. Citi koki arvien vairāk aizēno ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētie koki, kuriem nepieciešama vainagu pacelšana un zaru retināšana, atrodas uz blakus esošā zemesgabala Tiesu ielā 3.

Organizējot koku vainaga sakopšanas darbus, nepieciešams pieaicināt profesionālu kokkopi.

Lūgt organizēt vainagu sakopšanas darbus kokiem, kas aug zemesgabalā Tiesu ielā 3 un bojā blakus esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādi Vītolu ielā 7/11. Darbu veikšanai piesaistīt arboristu.

18.Par kokiem Ģenerāļa Baloža ielā 39A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Kurzemes mežsaimniecība" iesniegumu, kurā sniegta informācija, ka SIA "Kurzemes mežsaimniecība" veiks koku ciršanu zemesgabalā ar kadastra nr.17000020635, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar VAS "Latvijas dzelzceļš" par dabīgās saaudzes novākšanu no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas. Ņemot vērā, ka ciršanas posms robežojas ar pašvaldības zemes vienību ar kadastra Nr.17000020143, kur atrodas bīstamie koki, tiek lūgta atļauja iezīmēto koku ciršanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka gar dzelzceļa līniju, pašvaldības zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 39A paredzēts likvidēt 15 papeles un trīs melnalkšņus, kas iezīmēti ar sarkanu krāsu. Komisija nepiekrīt melnalkšņu ciršanai.

Atļaut SIA "Kurzemes mežsaimniecība", likvidēt 15 papeles, kas aug gar dzelzceļa līniju, zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 39A, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.