Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 25.jūlija sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par zirgkastaņas un kļavas nozāģēšanu Kandavas ielā 2.
2.Par koku apzāģēšanu vai nozāģēšanu Vaiņodes ielā 20.
3.Par papeli Ganību ielā 63/67.
4.Par kļavas apzāģēšanu pie Klāva Ukstiņa ielas 28.
5.Par kļavas nozāģēšanu Teodora Breikša ielā 35.
6.Par egles nozāģēšanu Užavas ielā 7.
7.Par papeles nozāģēšanu Ziemeļu ielā 26.
8.Par vilkābeles nozāģēšanu Jāņa Asara ielā 2A.
9.Par koku apzāģēšanu pie nama Oskara Kalpaka ielā 109.
10.Par 15 koku nozāģēšanu Muitas ielā 12.
11.Par bīstamiem kokiem pie Ģenerāļa Baloža ielas 59.
12.Par krūma likvidēšanu Nākotnes ielas un Ģenerāļa Baloža ielas stūrī.
13.Par 2 priežu likvidēšanu Cukura ielā 34.
14.Par koku Dzintaru ielā 7.
15.Par bērza nozāģēšanu Siļķu ielā 27.
16.Par nokaltušu bērzu Vaiņodes ielā 33.
17.Par publiskās apspriešanas rezultātiem.
18.Par koku stāvokļa Atzinumu.

1.Par zirgkastaņas un kļavas nozāģēšanu Kandavas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu un kļavu, kas aug uz robežas starp īpašumiem Kandavas ielā 2 un Kandavas ielā 4, jo koki bojā mājas Kandavas ielā 4 jumtu un pamatus. Iesniegumu parakstījuši arī Kandavas ielas 2 īpašnieki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki aug pie Kandavas ielas 4 piebūves un bojā būves sienu, pamatus un jumtu.

Atļaut organizēt zirgkastaņas un kļavas, kas aug Kandavas ielā 2, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo divu koku likvidāciju.       

2.Par koku apzāģēšanu vai nozāģēšanu Vaiņodes ielā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vai nozāģēt kokus, kas aug pie nama Vaiņodes ielā 20 un traucē jumta nomaiņai un fasādes remontam.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Vaiņodes ielā pie nama Nr.20 aug divas liepas. Koki veselīgi un ainaviski. Pirms mājas remontdarbu uzsākšanas jāveic vainagu pacelšana un vispārēja kopšana, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam (arboristam).

Atļaut organizēt divu liepu, kas aug pie nama Vaiņodes ielā 20, vainagu pacelšanu un kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu arboristu.

3.Par papeli Ganību ielā 63/67
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja telefonisku sūdzību par potenciāli bīstamu koku, kas atrodas zemesgabalā Ganību ielā 63/67 un apdraud ēku Ērgļu ielā 17. Iedzīvotāji esot vērsušies Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas nodaļā ar lūgumu koku nozāģēt, kur saņemta atbilde, ka zeme pieder pašvaldībai.

Saskaņā ar komisijai pieejamo informāciju zemesgabala Ganību ielā 63/67 īpašnieks ir Iekšlietu ministrija, bet pārvaldītājs Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka papele, kas atrodas zemesgabalā Ganību ielā 63/67, tieši neapdraud ēku Ērgļu ielā 17 un šobrīd nav pazīmju, kas liecinātu, ka koks ir bīstams.

Nav objektīvu iemeslu likvidēt papeli, kas aug zemesgabalā Ganību ielā 63/67.

4.Par kļavas apzāģēšanu pie Klāva Ukstiņa ielas 28
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt koku, kas aug iebrauktuvē pie īpašumiem Klāva Ukstiņa ielā 26 un Klāva Ukstiņa ielā 28.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavai, kas aug pie žoga Klāva Ukstiņa ielā 28, nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana.

Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut 2017./2018. rudens/ziemas darbu plānā kļavas, kas aug iebrauktuvē pie nama Klāva Ukstiņa ielā 28, vainaga sakopšanu.

5.Par kļavas nozāģēšanu Teodora Breikša ielā 35
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi  iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas atrodas Teodora Breikša ielas 35 pagalmā, jo kokam nolūzis liels zars, kas atklāja, ka koks ir iztrupējis.

2015.gada 31.augustā komisija jau izskatīja jautājumu par koka nozāģēšanu Teodora Breikša ielā 35 un atļāva nozāģēt kļavu. Šo lūgumu bija saskaņojis zemes īpašnieks.

Komisijai neizdevās koku apskatīt klātienē.

Atlikt jautājuma izskatīšanu, līdz tiks nodrošināta piekļuve kokam.

6.Par egles nozāģēšanu Užavas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt egli, kas aug Užavas ielā 7, jo koks apdraud īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka apmēram 3 m no mājas aug asā egle, nedaudz slīpi uz ielas pusi. Koka saknes bojā ēkas pamatus.

Atļaut nocirst egli, kas aug Užavas ielā 7, un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

7.Par papeles nozāģēšanu Ziemeļu ielā 26
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Ziemeļu ielā 26, jo koks ir vecs un bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka privātmājas dārzā aug papele, kurai ir daudz nokaltušu zaru. Koks ir mazvērtīgs un potenciāli bīstams.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Ziemeļu ielā 26, nociršanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

8.Par vilkābeles nozāģēšanu Jāņa Asara ielā 2A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vilkābeli, kas aug Jāņa Asara ielā 2A, jo koks ir novecojis un kaitēkļu bojāts.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka pie žoga Jāņa Asara ielā 2A aug vilkābele.

Atļaut nozāģēt vilkābeli, kas aug Jāņa Asara ielā 2A un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu.

9.Par koku apzāģēšanu pie nama Oskara Kalpaka ielā 109
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju sakopt vainagus kokiem, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Oskara Kalpaka ielā 109.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama ielas pusē aug bērzs un 3 galotņotas liepas, kurām nepieciešama vainagu pacelšana, bet nama pagalmā augošajām 3 papelēm ieteicama profesionāla vainaga kopšana. Papele atrodas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei piederošajā īpašumā, Brīvostas ielā 1.

1.Lūgt Komunālajai pārvaldei iekļaut 3 galotņotu liepu, kas aug pie nama Oskara Kalpaka ielā 109, vainagu kopšanu 2016./2017.gada rudens/ziemas ielas koku kopšanas darbu plānā.
2.Informēt nama apsaimniekotāju, ka 3 papeļu, kas aug Brīvostas ielā 1, vainaga kopšana jāsaskaņo ar šī zemesgabala īpašnieku, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un darbu veikšanai jāpiesaista profesionāls koku kopējs.

10.Par 15 koku nozāģēšanu Muitas ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 15 kokus, kas aug Muitas ielā 12, jo koki bojā ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ilgstoši neapsaimniekotas noliktavas teritorijā pašizsējā iesējušies bērzi, apses un gobas un sazēluši krūmi. Koki ieauguši ēkas pamatos.

Atļaut organizēt 15 koku, kas aug pie noliktavas ēkas Muitas ielā 12, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

11.Par bīstamiem kokiem pie Ģenerāļa Baloža ielas 59
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi anonīma autora telefona zvanu, kurā iedzīvotājs ziņo, ka pie mājas Ģenerāļa Baloža ielā 59 aug bīstams koks, kas bojā ēkas jumtu, bet mājas pretējā pusē atrodas nokaltis koks.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu pie mājas Ģenerāļa Baloža ielā 59, aug bērzs, kura zari guļ uz ēkas jumta. Ja šī nama iedzīvotāji vēlas koku nozāģēt, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums, kur bērza likvidēšanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss, un jāsaņem koka ciršanas atļauja. Nokalušais koks (bērzs), kas atrodas ielas pretējā pusē ir likvidējamo koku sarakstā un tiks nozāģēts tuvākajā laikā.  

Informēt, ka nama Generāļa Baloža iela 59 iedzīvotājiem jāpieņem lēmums par bērza, kas aug pie viņu mājas, nozāģēšanu, un jāsaņem atļauja šī koka likvidēšanai.

12.Par krūma likvidēšanu Nākotnes ielas un Ģenerāļa Baloža ielas stūrī
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt krūmu, kas aug Nākotnes ielas un Cukura ielas stūrī un traucē autotransporta izbraukšanai uz Ģenerāļa Baloža ielu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Cukura ielas zaļajā zonā aug kārklu puduris, kas aizsedz skatu izbraucot no Nākotnes ielas.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt kārklu pudura, kas atrodas Cukura ielas zaļajā zonā, pie krustojuma ar Nākotnes ielu, nozāģēšanu.

13.Par 2 priežu likvidēšanu Cukura ielā 34
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "UPB projekti" iesniegumu, kurā lūgts saskaņot 2 priežu, kas aug Cukura ielā 34, likvidāciju. Kokus paredzēts likvidēt sakarā ar būvprojekta "Ražošanas ēkas būvniecība Cukura ielā 34, Liepājā" īstenošanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts 2 priedes, kuru stumbru diametrs ir 40 cm un 50 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Zaudējumu atlīdzība par šo 2 priežu likvidēšanu ir 307,34 eiro. Šī summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110). Kokus atļauts cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

Zaudējumu aprēķina formula:
(50 cm+40 cm): 0,702804 x2 x1,5 x2 x0,8 x0,5 = 307,34

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 307,34 eiro par divu priežu, kas aug zemesgabalā Cukura ielā 34, likvidāciju.
2.Konceptuāli atbalstīt SIA "UPB Projekti" izstrādāto skici "Ražošanas ēkas būvniecība Cukura ielā 34, Liepājā", kurā paredzēta 2 priežu likvidācija. Kokus atļauts nocirst pēc būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas.

14.Par koku Dzintaru ielā 7
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Dzintarjūra 7" iesniegumu, kurā lūgts apsekot koku, kas aug pagalmā, jo koka stumbrā dzīvo kaitēkļi un kokam sākusi nolobīties miza, kā arī apsekot kļavas, kas aug Dzintaru ielas teritorijā.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka pagalmā aug ieva, kurai ir bojāts stumbrs, daļā vainaga ir novērojamas kalšanas pazīmes. Tas liecina par koka lēnu bojāeju. Ieva nav piemērots koks pilsētas apstādījumiem, jo to bieži bojā kaitēkļi un koks nav estētisks.

Tā kā, koks aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā, pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur šī koka ciršanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss dzīvokļu īpašnieku.

Komunālā pārvalde veic ielas koku kopšanu ņemot vērā pieejamo finanšu līdzekļus, kas iedalīti koku kopšanai. Saskaņā ar Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju 2016. – 2019.gadam Dzintaru ielā koku vainagu kopšana paredzēta šoruden.
Ieteikt dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Dzintarjūra 7" plānot kalstošās ievas, kas atrodas Dzintaru ielas 7 pagalmā, nozāģēšanu.

15.Par bērza nozāģēšanu Siļķu ielā 27
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Trīs kastaņi" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug pie nama Siļķu ielā 27. Iesniegumu parakstījuši dzīvokļu īpašnieki, kuru logus aizsedz minētais bērzs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug ļoti tuvu ēkai.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Trīs kastaņi" organizēt bērza, kas aug pie nama Siļķu ielā 27, nozāģēšanu, koka ciršanu saskaņojot ar pārējiem šā nama dzīvokļu īpašniekiem un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

16.Par nokaltušu bērzu Vaiņodes ielā 33
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi p/a "Nodarbinātības projekti" lūgumu atļaut nozāģēt nokaltušu bērzu, kas atrodas Vaiņodes ielā 33.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs ir pilnībā nokaltis un atrodas SIA "Jaunliepājas namsaimnieks" piederošajā zemesgabalā.

Lūgt SIA "Jaunliepājas namsaimnieks" organizēt nokaltušā bērza, kas atrodas zemesgabalā Vaiņodes ielā 33, nozāģēšanu.

17.Par publiskās apspriešanas rezultātiem
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par 3 liepu ciršanas ieceri Matīsa Gūtmaņa ielā pie nama Nr.16, saistībā ar nama īpašnieka un īrnieku sūdzībām, ka koki bojā ēku un noēno dzīvokļus.

Koku ciršanas publiskās apspriešanas laikā saņemtas 19 anketas, kurās 12 respondenti atbalsta koku ciršanu, divi – atbalsta daļēji, bet 5 respondenti neatbalsta. Tie, kuri atbalstījuši šo ieceri, uzskata, ka koki iestādīti pārāk tuvu mājai, ka šīm liepām nav ne ainaviskas, ne vēsturiskas vērtības, ka iedzīvotājiem ir tiesības prasīt koku nozāģēšanu, ja tie traucē un noēno dzīvokļus. Savukārt ieceres neatbalstītāji savu viedokli pamato ar to, ka kokus var regulāri apzāģēt, ka pilsētā tiek izcirsts pārāk daudz koku, ka koki pasargā no svelmes vasarā, ka šī iela jau tā izskatās noplukusi un liepas ir vienīgā zaļā rota, ka koki nav pie vainas paaugstinātam mitrumam dzīvokļos.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvārī apstiprināto (lēmums Nr.7) Liepājas pilsētas apstādījumu koncepcija 2016. – 1019.gadam, 28 liepas, kas aug Matīsa Gūtmaņa ielā plānots apzāģēt 2016.gadā. Iepriekšējo reizi šie koki apzāģēti 2013.gada februārī.

Neatbalstīt ieceri nocirst 3 liepas, kas aug pie nama Matīsa Gūtmaņa ielā 16.

18.Par koku stāvokļa Atzinumu
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Tranzīts L" kokkopju – arboristu E.Cēsnieka un A.Baloža atzinumu par divu Holandes liepu, kas aug Jūrmalas parkā, alejā, kas ved uz stadionu "Daugava", stāvokli. Atzinumā novērtēts koku fiziskais stāvoklis, un liepas atzītas kā stipri bojātas, stumbri saplaisājuši un plaisās līdz apmēram 3 m augstumam vērojama trupe. Trupe bojā arī šo koku saknes. Koku vitalitātes novērtējums – koks sarūk augumā, noveco. Lapas sīkākas salīdzinot ar blakus augošajām liepām, vainagā vairāki zaru gali nokaltuši. Ieteikt kokus nozāģēt, jo kļuvuši bīstami.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt 2 Holandes liepu, kas aug Jūrmalas parka alejā, nociršanu, jo koki atzīti par bīstamiem un atrodas pilsētvidē, kur var radīt apdraudējumu parka apmeklētājiem.