Liepājas Apstādījumu uzraudzības komisija iepazinusies ar sabiedrības izteikto viedokli publiskajā apspriešanā par koku ciršanas ieceri saistībā ar plānoto šķeldas katlu mājas būvniecību Slimnīcas ielā 2. Atkārtoti izskatot iesniegtā projekta dokumentāciju, pieņemts gala lēmums – konceptuāli atbalstīt četru koku ciršanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Izstrādājot būvprojektu, SIA "UPB Projekti" vērsās pašvaldībā, prasot atļauju paredzēt deviņu koku ciršanu, lai varētu pilnvērtīgi izbūvēt šķeldas noliktavu, katlu māju un tam nepieciešamo infrastruktūru. Apstādījumu uzraudzības komisija secināja, ka, atbilstoši normatīvajiem aktiem, par četru koku ciršanu nepieciešams uzklausīt sabiedrības viedokli, organizējot publisko apspriešanu. Pārējo piecu koku celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem un to ciršanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Līdz ar to, no 14. līdz 23.novembrim publiskajai apspriešanai tika nodota četru koku – trauslā vītola, parastās priedes un divu purva bērzu – nozāģēšanas iecere, kas atrodas plānotās katlu mājas laukuma un ceļa vietā. Apspriešanā piedalījās četri respondenti. Viens no tiem izteica atbalstu, norādot, ka priecājas par infrastruktūras attīstību rajonā, kurā iegādāts īpašums, cits respondents nepiekrīt iecerei, paužot vispārīgu viedokli, ka ir pret koku ciršanu pilsētā. Kāds respondents daļēji atbalsta ieceri, jo saprotot, ka katlu mājas izbūve ir nepieciešama, bet vienlaikus ierosina viena nocirsta koka vietā iestādīt vietā divus citus, bet kāds cits iedzīvotājs savu viedokli nav noformulējis un izteicis līdz galam.

Apstādījumu uzraudzības komisija, izskatot koku ciršanas ierosmi atkārtoti, pieņēma galējo lēmumu – konceptuāli atbalstīt trauslā vītola, parastās priedes un divu purva bērzu ciršanu Slimnīcas ielā 2. Pieņemot lēmumu, komisija ņēma vērā gan publiskās apspriešanas rezultātus, gan arī atkārtoti izvērtēja projektētāja iesnieguma atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu un citus aspektus.

Šķeldas katlu māja un noliktava nepieciešama, lai mazinātu atkarību no dabasgāzes un nodrošinātu stabilu siltumapgādes pakalpojumu Liepājas reģionālajai slimnīcai un Zaļās birzes mikrorajonam. Projekts paredz uzbūvēt biomasas (šķeldas) katlumāju ar slēgtu šķeldas noliktavu, svariem un izbūvēt piebraucamo ceļu.