Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) ir izvērtējusi publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanu un jaunu stādīšanu Cukura ielas posmā.

Tā pieņēmusi lēmumu konceptuāli atbalstīt 19 koku – 15 bērzu, 2 vītolu, 2 liepu – nociršanu  minētajā ielā sakarā ar būvniecības ieceri "Cukura ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, Liepājā", informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Komisija iesaka arī paredzēt kompensējošus stādījumus pārbūves projekta teritorijā, tos saskaņojot ar būvvaldes ainavu arhitekti. Projekts tiks papildināts ar koku rindu stādījumiem, būs arī koku un krūmu grupu stādījumi. Kopskaitā būvniecības ieceres teritorijā iestādīs 22 jaunu koku, taču koku un krūmu kopējais skaits būvprojekta izstrādes gaitā vēl tiks palielināts, tāpēc šobrīd nav precīzi zināms.

No 25. septembra līdz 1. oktobrim ikviens pilsētas iedzīvotājs un interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto koku ciršanu Cukura ielas posmā, kuru kā maģistrālo ielu, kas Karostas un Tosmares mikrorajonus savieno ar pārējo pilsētas daļu, pašvaldība ir paredzējusi pārbūvēt par drošu un ērtu visiem satiksmes dalībniekiem.

Pašreiz ielā ir izbūvēts apgaismojums un abās pusēs gājēju un velosipēdu ceļš. Taču ielas posma brauktuve ir palikusi nesakārtota, seguma nestspēja neatbilst slodžu prasībām, nav atrisināta lietus ūdens aizvadīšana. Būvniecības iecere paredz jaunu seguma konstrukciju, kas atbilst nepieciešmajām slodzēm, kā arī izbūvēt slēgtu lietus ūdens novadīšanas sistēmu, paplašināt brauktuves platumu, izbūvēt sabiedriskā transporta pieturvietu.

No 28 respondentiem, kuri piedalījās apspriešanā, astoņi atbalsta, trīs atbalsta daļēji un 12 neatbalsta plānoto koku nociršanu.

Sabiedrības daļa, kas atbalsta koku nociršanu sakarā ar ieceri, paudusi viedokli, ka ieguvums no ielas uzlabojumiem atsver koku zaudējumu.
Vairākums publiskās apspriešanas dalībnieku, kuri nepiekrīt koku nociršanai, pauduši vispārīgus viedokļus, piemēram, "man patīk koki"; "man žēl koku"; "Liepāja ir zaļākā pilsēta LV?" utml.

Daļa pauduši viedokli, ka meklējami risinājumi ielas paplašināšanai, nenocērtot kokus, daļa izteikuši bažas par to, vai pēc koku nociršanas nebūs  vairāk jūtamas blakus teritorijās esošo uzņēmumu saimnieciskās darbības sekas – vēja nestas smiltis, putekļi, būvgružu daļiņas. Tomēr šie negatīvie viedokļi netika atzīti par izšķirošu apstākli, lai liegtu veikt koku nociršanu - tajos iztrūkst pamatojuma un tie ir subjektīvi.

AUK konstatējusi, ka neviens no kokiem, kurus plānots nocirst, nav īpaši aizsargājams un arī  neatrodas īpaši aizsargājamā teritorijā, koki aug jauktas apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju, bet Cukura ielas pretējā pusē esošās vēl brīvās teritorijas plānotais izmantošanas mērķis ir ražošanas un noliktavu apbūves teritorijas. Līdz ar to vide šajā pilsētas daļā atļauj radīt infrastruktūru un izveidot inženierkomunikācijas. Taču ierobežotās vietas dēļ ielas paplašināšana nav iespējama, nenocērtot attiecīgos kokus.
        
Lai gan koki ir ainaviski un ekoloģiski vērtīgi, to sugas tomēr ir plaši izplatītas, to vidū nav īpaši izcili eksemplāri, koku tuvumā neatrodas ēkas.        

Rūpīgi izvērtējot visus aspektus, lai saglabātu un uzlabotu šīs pilsētas daļas vides kvalitāti, kā arī pasargātu tuvējo dzīvojamo māju iedzīvotāju intereses dzīvot kvalitatīvā vidē, kā jau miunēts, projekta ietvaros tiks paredzēti jaunu koku un krūmu stādījumi.