Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 23. oktobra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa. 

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par liepas un oša nozāģēšanu Alejas ielā 37/39.
2.Par vītola apzāģēšanu Vaiņodes/Ventas un Svētes ielu krustojumā.
3.Par koka apzāģēšanu Svētes ielā 13.
4.Par nokaltuša bērza nozāģēšanu pie Nidas ielas 10A.
5.Par 2 koku nozāģēšanu Kungu ielā pie īpašuma Ganību iela 39.
6.Atkārtoti par 32 koku izciršanu Medņu ielā 7.
7.Atkārtoti par priedi Baltijas ielā 2.
8.Par bīstamiem kokiem Viestura ielā 2/4 un Krasta ielā 4.
9.Par 2 bērzu nozāģēšanu Lazaretes ielā 2.
10.Par bērza nozāģēšanu Virssardzes ielā 2/4.
11.Par 6 koku nozāģēšanu Kuldīgas ielā 4.
12.Par vītola nozāģēšanu pie Vērgales ielas 8.
13.Par 3 bērzu nozāģēšanu Vidusceļa ielā 36.
14.Par bojātu vītolu Ganību ielā.
15.Par 5 koku nozāģēšanu Slimnīcas ielā 25.
16.Par nokaltušiem un bīstamiem kokiem Slimnīcas ielā.
17.Par bīstamu koku izzāģēšanu 14.novembra bulvārī.
18.Par bojātu liepu Evalta Rimbenieka ielā.
19.Atkārtoti par kokiem Vites ielā 8.
20.Par nokaltušiem kokiem parkos.
21.Par koku zaru apzāģēšanu Peldu ielā, posmā no Hika ielas līdz Vites ielai.

1.Par liepas un oša nozāģēšanu Alejas ielā 37/39
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi īpašnieku biedrības "Aleja 37" valdes priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt osi un liepu, kas aug zemesgabalā Alejas ielā 37/39, jo koki traucē telpu insolācijai, gājēju un transporta kustībai, kā arī apdraud dzīvību un īpašumu. Lūgts pārbaudīt Vispārīgos apbūves noteikumos norādītās normas un attālumus.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka pagalmā, pie saimniecības ēkas, aug osis, bet ielas pusē liepa. Ielas pusē aug arī divas robīnijas un tūja, kā arī krūmi (ceriņi, filadelfi). Kokiem nepieciešama vainagu sakopšana, arī ceriņiem un filadelfiem ieteicama krūmu atjaunojošā apgriešana. Koki nav kvalificējami kā bīstami un būvnormatīvos noteiktās normas neattiecas uz esošajiem kokiem, bet gan uz no jauna veidojamiem apstādījumiem. Šajā gadījumā vienādos attālumos no logiem aug gan divas robīnijas, gan liepa, līdz ar to visi šie koki rada vienādu noēnojumu. Kokiem nepieciešama vainagu kopšana un retināšana, liepai veicama vainaga pacelšana nozāģējot apakšējos zarus. Lai nodrošinātu ielas pārredzamību, jālikvidē krūms, kas aug zem liepas. Pagalmā augošais osis atrodas pie kaimiņu  saimniecības ēkas.

Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 18.punkts nosaka, lai saņemtu atļauju koka ciršanai daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piesaistītajā zemesgabalā, komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums, kurā koka likvidāciju atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Informēt īpašnieku biedrību "Alejas 37", ka liepai un 2 robīnijām, kas aug Alejas ielā 37/39 ielas pusē, veicama vainagu kopšana, bet pirms oša ciršanas atļaujas saņemšanas, komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur vairākums atbalsta oša likvidāciju.

2.Par vītola apzāģēšanu Vaiņodes/Ventas un Svētes ielu krustojumā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot kokus un krūmus, kas aug Vaiņodes ielas, Ventas ielas un Svētes ielas krustojumā, jo veco koku zari nomāc jaunās liepas.

 Apsekojot minēto teritoriju, konstatēts, ka pie kapsētas žoga aug liels krūms, kuram veicama atvašu retināšana, bet blakus transformatora ēkai augošajam vītolam sakopjams vainags.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt vītola un kārkla, kas aug Svētes ielas un Vaiņodes ielas krustojumā, vainagu sakopšanu.

3.Par koka apzāģēšanu Svētes ielā 13.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug Svētes ielā 13, jo traucē jaunbūvei.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka pie ēkas aug liela papele, kurai nepieciešama vainaga retināšana un sakopšana. Vainaga sakopšana ieteicama arī zemesgabalā augošajai zirgkastaņai.

Atļaut organizēt apses un zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Svētes ielā 13, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

4.Par nokaltuša bērza nozāģēšanu pie Nidas ielas 10A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot nokaltušu bērzu, kurš atrodas pie īpašuma Nidas ielā 10A.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka pie īpašuma Nidas ielā 10A atrodas trīs bērzi, viens no tiem ir nokaltis.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušā bērza, kas atrodas pie īpašuma Nidas ielā 10A, nozāģēšanu.

5.Par 2 koku nozāģēšanu Kungu ielā pie īpašuma Ganību iela 39
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "RV-Brīvība" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kas aug Kungu ielā, sakarā ar pašapkalpošanās auto mazgātuves būvniecību Ganību ielā 39. Iesniegumam pievienota skice, kurā atzīmēti likvidēt paredzētie koki.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka likvidēt nepieciešams Kungu ielas zaļajā zonā augošas divas liepas, kuru stumbru diametrs ir 20 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu, kas nosaka, ka zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu un šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem koeficientiem, zaudējumu atlīdzība par 2 liepu likvidēšanu ir 273,19 eiro.

Formula zaudējumu aprēķināšanai:
(20+20): 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 1 = 273,19

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 273,19 eiro par 2 liepu, kas aug Kungu ielā pie īpašuma Ganību iela 39, likvidēšanu.

2.Konceptuāli atbalstīt SIA "RV-Brīvība" iesniegto skici "Pašapkalpošanās automazgātuves jaunbūve Ganību ielā 39, Liepājā", kurā paredzēta 2 liepu, kas aug Kungu ielā, nozāģēšana.

6.Atkārtoti par 32 koku izciršanu Medņu ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bīstamos kokus, kas aug Medņu ielā 7. Iesniegumam pievienots topogrāfiskais plāns, kurā iezīmēti 32 likvidējami koki. Nav norādītas likvidējamo koku sugas un kas sniedzis atzinumu par koku bīstamību.

Atgādinu, ka komisija šo adresi apsekoja š.g. 25.jūlijā (protokols Nr.16) un nolēma ieteikt izcirst mazvērtīgos kokus un krūmus, kas aug zemesgabalā Medņu ielā 7 un kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm, bet pārējo koku likvidāciju, kas aug minētajā zemesgabalā, paredzēt būvprojektā.

Atkārtoti apsekojot minēto  teritoriju, konstatēts, ka ir izzāģēti mazvērtīgie koki un krūmi, kuru celmu caurmērs nepārsniedz 20 cm. Visi saglabātie koki nav kvalificējami kā bīstami un nav iemesla to tūlītējai nociršanai. Kokiem ieteicama vainagu kopšana. Savukārt iesniegtais plāns nav būvprojekts, saskaņā ar kuru veicama koku ciršana. Nav norādītas izcērtamo koku sugas un vai teritorijā paredzēti kompensējošie stādījumi.

Atkārtoti informēt, ka koku, kas aug zemesgabalā Medņu ielā 7 un traucē būvniecībai, likvidācija paredzama būvprojektā, bet slēdzienu par koka bīstamību var sniegt sertificēts arborists.

7.Atkārtoti par priedi Baltijas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Auto varavīksne" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt priedi, kas aug Baltijas ielā 2, jo tās saknes lauž betona segumu pie garāžas Nr.67, bet vētras laikā koks kustas un rada avārijas situācijas.

Atkārtoti apsekojot priedi dabā, konstatēts, ka stumbra apkārtmērs ir 1,78 m, līdz ar to, šī koka ciršanas atļauju var izsniegt pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas un nosakot zaudējumu atlīdzību par priedes likvidāciju.

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

8.Par bīstamiem kokiem Viestura ielā 2/4 un Krasta ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 bīstamus kokus, kas aug Viestura ielā 2/4 un vienu bīstamu priedi pie Krasta ielas 4.

Apsekojot minētās adreses, konstatēts, ka pie zemesgabala Krasta iela 4 esošie koki atrodas meža zemē un komisija atļauju mežā augošo koku ciršanai neizsniedz.

Novērtējot situāciju Viestura ielā 2/4, konstatēts, ka potenciāli bīstamas ir 2 lielās papeles un ielas malā augošā priede, kurai ir bojāts un iztrupējis stumbrs.

1.Informēt, ka pie zemesgabala Krasta iela 4 augošie koki atrodas meža teritorijā un šo koku ciršana saskaņojama ar PI "Komunālā pārvalde" mežsaimniecības inženieri.

2.Atļaut organizēt 2 papeļu un bojātas priedes, kas atrodas zemesgabalā Viestura ielā 2/4 Atmodas bulvāra pusē, nociršanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 3 koku likvidāciju.

9.Par 2 bērzu nozāģēšanu Lazaretes ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības "Lazaretes 2" valdes locekļa iesniegumu, kurā lūgts atkārtoti izsniegt atļauju 2 bērzu, kas aug Lazaretes ielā 2 un bojā kanalizācijas sistēmu, nozāģēšanai.

Apstādījumu uzraudzības komisija atļauju koku nozāģēšanai Lazaretes ielā 2 izsniedza 2013.gada 7.janvārī, bet naudas līdzekļu trūkuma dēļ šie divi bērzi nav nozāģēti.

Atkārtoti apsekojot bērzus, secināts, ka koku saknes bojā betona segumu un koki aug pie kanalizācijas akas.

Atļaut biedrības "Lazaretes – 2" valdes loceklim organizēt 2 bērzu, kas aug Lazaretes ielas 2 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.  

10.Par bērzu nozāģēšanu Virssardzes ielā 2/4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Anna J" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzus, kas aug Virssardzes ielā 2/4, Liepājā, jo saknes bojā ēkas pamatus.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka tuvu ēkai aug bērzi. Viens bērzs tuvu pamatiem aug ielas pusē, bet otrs – pagalmā.

Atļaut SIA "Anna J" organizēt 2 bērzu, kas aug Virssardzes ielā 2/4 un bojā ēkas pamatus, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidāciju.

11.Par 6 koku nozāģēšanu Kuldīgas ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 5 alkšņus un 1 vītolu, kas aug zemesgabalā Kuldīgas ielā 4, Pulvera ielas pusē un izskatīt iespēju atļaut nozāģēt pagalmā augošo ozolu.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, lai veiktu žoga pārbūvi tā, lai tas sakristu ar zemesgabala robežu, nepieciešams nozāģēt 5 alkšņus un vecu vītolu. Īpašnieks vēlas nozāģēt arī lielu ozolu (stumbra diametrs 76 cm), kas aug pagalmā, jo koka zari liecas uz ēku un koks pagalmu piesārņo ar lapām. No ainaviskā viedokļa ieteicams koku saglabāt, bet, ja īpašnieks vēlas koku nozāģēt, jānosaka zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumā norādītajiem koeficientiem, zaudējumu atlīdzība par ozolu, kas aug Kuldīgas ielā 4, ir 276,83 eiro. Pirms ozola ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes Vides aizsardzības fondā.

Aprēķinu formula:
76 cm: 0,702804 x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 x 1= 276,83 eiro

1.Atļaut organizēt 5 alkšņu un novecojuša vītola, kas atrodas zemesgabalā Kuldīgas ielā 4, nociršanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 6 koku likvidāciju.

2.Rekomendēt organizēt ozola, kas aug Kuldīgas ielā 4, vainaga retināšanu, apzāģēšanu un kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu. Ja īpašnieks tomēr vēlas ozolu likvidēt, pirms koka ciršanas Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksāja zaudējumu atlīdzība 276,83 eiro un saņemama koka ciršanas atļauja.

12.Par vītola nozāģēšanu pie Vērgales ielas 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt vītolu, kas aug pie nama Vērgales ielā 8, jo koks apdraud iedzīvotājus un māju, kā arī pagalmā novietotās automašīnas. Vējā vītolam ir aplūzuši zari.

Apsekojot vītolu dabā, konstatēts, ka koks atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes, ir novecojis, ar iztrupējušu stumbru un aplūzušiem zariem. Koku ieteicams nozāģēt.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt vītola, kas aug pie īpašuma Vērgales ielā 8, nozāģēšanu.

13.Par 3 bērzu nozāģēšanu Vidusceļa ielā 36
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzus, kas aug Vidusceļa ielā 36, jo viens bērzs vējā jau izgāzās. Vēstulei pievienots šī nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur vairākums atbalsta bērzu nociršanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā pagalmā aug 3 bērzi, ozols un augļu koki. Bērzu nozāģēšana, nodrošinās labākus augšanas apstākļus pārējiem pagalmā augošajiem kokiem. Ozolam nepieciešama vainaga sakopšana, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

Atļaut organizēt 3 bērzu, kas aug zemesgabalā Vidusceļa ielā 36, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo 3 koku likvidēšanu un rekomendēt sakopt vainagu ozolam.

14.Par bojātu vītolu Ganību ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot bīstamu vītolu, kurš atrodas pie īpašuma Ganību ielā 115.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka Ganību ielā, pie īpašuma 115, augošajam vītolam ir iztrupējis stumbrs, uz tā aug piepes un koks ir sasvēries uz ietves pusi.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt bīstamā vītola, kas atrodas pie īpašuma Ganību ielā 115, nozāģēšanu.

15.Par 5 koku nozāģēšanu Slimnīcas ielā 25
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" iesniegumu, kurā lūgts akceptēt koku ciršanu būvprojektā "Liepājas reģionālā slimnīca. Rotaļu laukuma iekārtas uzstādīšana un pieguļošās zonas labiekārtojums" .

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka saskaņā ar labiekārtojuma projektu paredzēts likvidēt 5 nelielus kokus, kuru stumbru caurmērs ir no 5 cm līdz 15 cm. Projekts paredz arī kompensējošos stādījumus, 11 kokveida hortenzijas un 72 Japānas spirejas.

Konceptuāli atbalstīt SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" iesniegto būvprojekta skici "Liepājas reģionālā slimnīca. Rotaļu laukuma iekārtas uzstādīšana un pieguļošās zonas labiekārtojums", kas paredz 5 koku nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidāciju.

16.Par nokaltušiem un bīstamiem kokiem Slimnīcas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotājas lūgumu apsekot bīstamus  kokus, kuri atrodas Slimnīcas ielā, pie autobusu pieturām " Smilgu iela" un "Pieneņu iela".  

Apsekojot dabā Slimnīcas ielu, konstatēts, ka pie autobusu pieturas "Smilgu iela" atrodas nokaltis bērzs, bet pie autobusu pieturas "Pieneņu iela" slīpi augošs bērzs, kuram lejas daļā attīstās trupe.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt 2 bīstamu  bērzu, kas atrodas Slimnīcas ielā pie autobusa pieturām "Smilgu iela" un "Pieneņu iela", nozāģēšanu.

17.Par bīstamu koku izzāģēšanu 14.novembra bulvārī
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot kokus, kas atrodas pie labiekārtotās piemiņas vietas 14.novembra bulvārī.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka lietderīgi nozāģēt 10 nelielus vītolus (stumbra diametrs ap 20 cm), no kuriem 2 ir bīstami noliekušies, 2 ir ar stumbru bojājumiem, bet 6 aug pārāk sabiezināti un nomāc viens otru. Melnalkšņiem un vienam vītolam veicama vainagu kopšana un pacelšana.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt 10 mazvērtīgu vītolu, kas atrodas 14.novembra bulvārī, pie labiekārtotās piemiņas vietas, nozāģēšanu un pārējiem kokiem organizēt vainagu sakopšanu.

18.Par bojātu liepu E. Rimbenieka ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu atļaut nozāģēt bīstamu liepu, kas atrodas E. Rimbenieka ielā.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka liepai stumbra lejasdaļā attīstījusies trupe, kas koku padara nenoturīgu un bīstamu.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt  bīstamās  liepas, kas atrodas E. Rimbenieka ielā, nozāģēšanu.

19.Atkārtoti par kokiem Vites ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstuli, kurā lūgta papildu informācija par Vites ielā 8 nocērtamajiem kokiem, norādot skaitu, sugu un izmērus, kā arī pievienojot fotofiksāciju vai citu ilustratīvu pielikumu.

11.oktobra sēdē komisija nolēma lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par koku (divas kļavas un osis), kas aug Vites ielā 8, nozāģēšanu. Zemes īpašnieks komisijai bija lūdzis atļauju nozāģēt vienu kļavu, bet, apsekojot teritoriju, komisija konstatēja, ka palikušie koki ir ainaviski mazvērtīgi, ar kropliem stumbriem un asimetriskiem vainagiem. Likvidēt paredzēts ainaviskāko no kokiem, turklāt tas nodrošina aizvēju pārējiem kokiem.

Atkārtoti apsekojot minēto adresi, secināts, ja īpašnieks vēlas nozāģēt vienu kļavu, bet divām kļavām un osim arborists ir veicis vainagu kopšanu, lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par vienas kļavas nozāģēšanu. Koka stumbra diametrs, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla, ir 2,4 m un tas aug dzīvojamās mājas Vites ielā 8 tiešā tuvumā.

Lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par parasto kļavu (Acer platanoides), kas aug mājas Vites iela 8 tiešā tuvumā.

20.Par nokaltušiem kokiem parkos
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu atļaut nozāģēt nokaltušus un bīstamus kokus, kas atrodas parkos. Jūrmalas parkā nozāģējama viena nokaltusi un izgāzties draudoša kļava, bet Raiņa parkā viens nokaltis bērzs un nokaltuši gobu sējeņi gar stadiona žogu.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka koki ir likvidējami, jo apdraud parku apmeklētāju drošību.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt  nokaltušās un izgāzties draudošās kļavas, kas atrodas Jūrmalas parkā un nokaltušā bērza un nokaltušos gobas sējeņus, kas atrodas Raiņa parkā, nozāģēšanu.

21.Par koku zaru apzāģēšanu Peldu ielā, posmā no Hika ielas līdz Vites ielai
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu atļaut apzāģēt zarus kokiem, kas nomāc jauno koku (zirgkastaņas) stādījumu Peldu ielā, posmā no Hika ielas līdz Vites ielai.

Apsekojot minēto Peldu ielas posmu, konstatēts, ka nepieciešams pacelt vainagus un nozāģēt vai noīsināt apakšējos zarus 4 kļavām, 3 liepām un ozolam, kas aug Peldu ielai piegulošajos īpašumos, jo tie nomāc jaunos kokus. Jaunajām zirgkastaņām veicama vainagu kopšana un korekcija, likvidējot vai noīsinot konkurējošo galotni, paceļot vainagu, īsinot vai izzāģējot zarus, kas veido nepareizu leņķi ar stumbru.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt  jauno zirgkastaņu, kas aug Peldu ielā, posmā no Hika ielas līdz Vites ielai, atbrīvošanu no blakus īpašumā augošo koku zariem un jauno koku vainagu veidošanu.