Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 8.jūlija sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par 3 koku likvidēšanu Hika ielā 3.
2.Par 2 Holandes liepu novērtēšanu Jūrmalas parkā.
3.Par bērza apzāģēšanu Ālandes ielā 4.
4.Par kokiem Baznīcas ielā 20A.
5.Par koka nociršanu Toma ielā 66.
6.Par koku apzāģēšanu Raiņa ielā 17.
7.Par liepām Matīsa Gūtmaņa ielā 16.
8.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Raiņa ielā 53.
9.Par 3 koku nociršanu Siļķu ielā.
10.Par koku vainagu apzāģēšanu Siļķu ielā 14.
11.Par nokaltušiem kokiem Celmu ielā 4.
12.Par koku apzāģēšanu Celtnieku ielā 13.
13.Par nelikumīgu koka ciršanu Mežmalas ielā 3.
14.Par nokaltušiem kokiem pilsētas ielās un laukumos.
15.Par koku apzāģēšanu pie nama Oskara Kalpaka ielā 105.
16.Par vītola nozāģēšanu Vērgales ielā 12.
17.Par administratīvā pārkāpuma lietas izbeigšanu.
18.Par papeles nozāģēšanu Dzērves ielā 23.

1.Par 3 koku likvidēšanu Hika ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Artis J.P." iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju 3 koku, kas aug Hika ielā 3, nociršanai. Iesniegumam pievienota zemesgabala Hika ielā 3 labiekārtojuma skice, kurā atzīmēti likvidējamie koki.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug  3 bērzi, kuru stumbru diametri ir 30 cm, 25 cm un 20 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Zaudējumu atlīdzība par šo 3 bērzu likvidēšanu ir 320,15 EUR un pirms šo koka ciršanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
(30+25+20)cm: 0,702804 x 1 x 1,5 x 2 x 2 x 0,5 = 320,15

Savukārt saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu 7.punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai, būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma par projektā atzīmēto koku ciršanas atļauju, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto nosacījumu izpildi un nomaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka nociršanu.

1.Noteikt 320,15 EUR zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar trīs bērzu, kas aug zemesgabalā Hika ielā 3, nociršanu. Pirms koku ciršanas summa iemaksājama Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110)

2. Informēt SIA "Artis J.P.", ka Būvvaldes izsniegtā būvatļauja, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto nosacījumu izpildi un nomaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 3 bērzu ciršanu, darbojas kā projektā atzīmēto 3 koku ciršanas atļauja.

2.Par 2 Holandes liepu novērtēšanu Jūrmalas parkā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA „Komunālā pārvalde" lūgumu novērtēt divu Holandes liepu, kas aug Jūrmalas parkā, alejā, kas ved uz stadionu "Daugava", veselības stāvokli.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām pie pamatnes ir trupes bojājums, bet vainags ir spēcīgi augošs. Nereti koka vizuālais izskats neliecina par koka patieso stāvokli.

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"  16.punkts noteic, ka, veicot šo noteikumu 13.punktā minēto izvērtējumu, pašvaldība, ja nepieciešams, pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi (arboristu) vai citas atbilstošas nozares ekspertu. Ierosinu, pirms lēmuma pieņemšanas par šo divu liepu, kas aug Jūrmalas parkā, bīstamību, lūgt arboristam sniegt koku stāvokļa novērtējumu un ieteikumus turpmākai rīcībai.

Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt arborista novērtējumu par divām Holandes liepām, kas aug Jūrmalas parka alejā.

3.Par bērza apzāģēšanu Ālandes ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja apzāģēt bērzu, kas aug Ālandes ielas 4 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā privātmājas dārzā aug liels bērzs. Bērzi ļoti slikti pacieš zaru apzāģēšanu, tāpēc ieteicamāk būtu šo bērzu nozāģēt.

Rekomendēt organizēt bērza, kas atrodas Ālandes ielas 4 pagalmā, nozāģēšanu.

4.Par kokiem Baznīcas ielā 20A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts apsekot kokus, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Baznīcas ielā 20A piesaistītajā zemesgabalā un izsniegt atļauju koku vainagu apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama ielas pusē aug 4 liepas. Koki ir bijuši galotņoti un šobrīd ieteicama vainagu sakopšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 4 liepu, kas aug zemesgabalā Baznīcas ielā 20A, vainagu kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

5.Par koka nociršanu Toma ielā 66
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvojamās mājas Toma ielā 66 dzīvokļu īpašnieku iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt kalstošu koku, kas atrodas Toma ielas 66 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā Toma ielā 66 atrodas daļēji nokaltusi kļava.

Atļaut Toma ielas 66 īpašniekiem organizēt kalstošās kļavas, kas atrodas Toma ielas 66 pagalmā, nozāģēšanu.

6.Par koku apzāģēšanu Raiņa ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja koku, kas aug Raiņa ielā 17, apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā daudzdzīvokļu nama pagalmā aug 7 liepas, kuras ir bijušas galotņotas un šobrīd ataugušas atvases. Kokiem nepieciešama vainagu profesionāla sakopšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 7 liepu, kas aug Raiņa ielas 17 pagalmā, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

7.Par liepām Matīsa Gūtmaņa ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot liepas, kas aug pie nama Matīsa Gūtmaņa ielā 16 un noēno šā nama dzīvokļus.

Atkārtoti novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Matīsa Gūtmaņa ielā 16 aug 3 liepas, bet pie nama Matīsa Gūtmaņa ielā 18 aug 2 liepas. Koki ir bijuši galotņoti, šobrīd ataugušas atvases. Saskaņā ar Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju koku kopšana Matīsa Gūtmaņa ielā plānota šogad.

Kā mājas īpašnieks informē, tad ir vairākkārt vērsies ar lūgumu kokus apzāģēt, jo saņem sūdzības no dzīvokļu īpašniekiem, ka liepu dēļ dzīvokļos neiekļūst gaisma. Šī iemesla dēļ īrnieki uzteic īres līgumus, kas būtiski kaitē manam biznesam.
Mājas īpašnieks uzskata, ka koki ir jānozāģē, jo tik tuvu mājām kokus nevar stādīt, tie bojā ēku un traucē iedzīvotājiem.

Lai pašvaldība pieņemtu lēmumu par koku ciršanu publiski pieejamā vietā, ir jārīko koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli.

Noteikt publisko apspriešanu par 3 liepu, kas aug pie nama Matīsa Gūtmaņa ielā 16, ciršanu no 15. jūlija līdz 24. jūlijam.

8.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Raiņa ielā 53
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot Raiņa ielas 53 iekšpagalmā augošo zirgkastaņu un izsniegt atļauju koka apzāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai stumbrā ir izveidojies liels dobums (nolūzuša stumbra daļas vai liela zara vietā), attīstījusies trupe. Kokam zema vitalitāte, skrajš lapojums, sīkas dzeltēt sākušas lapas. Šobrīd koks kvalificējams kā bīstams.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Raiņa ielas 53 pagalmā, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka likvidēšanu.

9.Par 3 koku nociršanu Siļķu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt trīs kokus, kuru ciršana paredzēta būvobjektā "Siļķu ielas ietves atjaunošana Liepājā".

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sakarā ar ietves izbūvi nepieciešams likvidēt 2 vītolus un kļavu. Lietderīgi likvidēt arī vītolu, kas atrodas esošās ietves malā. Koki atrodas uz pašvaldības īpašuma.

1.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projektu "Siļķu ielas ietves atjaunošana Liepājā", kas paredz divu vītolu un vienas kļavas likvidāciju.

2.Rekomendēt likvidēt iztrupējušo vītolu, kas atrodas blakus esošai ietvei Siļķu ielā.

10.Par koku vainagu apzāģēšanu Siļķu ielā 14
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju vainagot koku, kas aug Siļķu ielā 14.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā nama pagalmā aug vītoli, kuri ir bijuši galotņoti, šobrīd ataugušas atvases un tuvu ēkas logiem aug bērzs, pīlādzis un kļavas. Kokiem nepieciešama vainagu profesionāla kopšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt koku, kas aug Siļķu ielas 14 pagalmā, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

11.Par nokaltušiem kokiem Celmu ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes iesniegumu, kurā lūgts apsekot kokus, kas aug iestādes teritorijā un izsniegt atļauju nokaltušo koku likvidēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Kristīgajā pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā atrodas nokaltis pīlādzis un nokaltusi goba. Ieteicams apzāģēt liepas, kas aug tuvu ēkai un bojā jumtu. Nepieciešams plānot teritorijā augošo koku vainagu kopšanu.

Atļaut Liepājas Kristīgajai pirmsskolas izglītības iestādei organizēt 2 nokaltušo koku, kas atrodas īpašumā Celmu ielā 4, nozāģēšanu un apzāģēt divas liepas, kas aug pie ēkas.

12.Par koku apzāģēšanu Celtnieku ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku iela 13 teritorijā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Celtnieku ielas 13 pagalmā aug 4 liepas. Koki ir bijuši galotņoti un nepieciešama profesionāla vainagu sakopšana.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 4 koku, kas aug Celtnieku ielas 13 pagalmā, vainagu kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

13.Par nelikumīgu koka ciršanu Mežmalas ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā tiek informēts, ka š.g. 15.jūnija naktī notikusi nelikumīga koka zāģēšana Mežmalas ielā 3. Par notikušo apsaimniekotājs ziņojis arī policijai. Saņemts arī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas iesniegumu, kurā lūgta informācija par to, vai koks ir nozāģēts nelikumīgi.

Sakarā ar to, ka pašvaldība nav izsniegusi atļauju vilkābeles, kas aug Mežmalas ielā 3, nozāģēšanai un nav saņemta informācija, ka koks ir bīstams vai atrodas uz apakšzemes komunikācijām, koka ciršana ir notikusi nelikumīgi.

Informēt Pašvaldības policiju, ka pašvaldība nav izsniegusi koku ciršanas atļauju vilkābeles, kas aug Mežmalas ielā 3, nociršanai.

14.Par nokaltušiem kokiem pilsētas ielās un laukumos
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju nokaltušo koku, kas atrodas pilsētas ielu teritorijās, parkos un skvēros, nociršanai.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka likvidējamie koki atrodas: Priežu ielā pie īpašuma Nr.40 – viena nokaltusi liepa; Lauku ielas un Eduarda Tisē ielas stūrī – viens sašķēlies un kalstošs vītols, Pērkones ielā pie nama Nr.30 – viena nokaltusi liepa; Dzintaru ielā pie īpašuma Nr.70 – nokaltusi liepa; Uliha ielā pretī krustojumam ar Republikas ielu – viena nokaltusi liepa; Alejas ielā pie nama Nr.2 – viena nokaltusi liepa; pie nama Celmu iela 2 nokaltusi liepa; Siļķu ielā nokaltis pīlādzis; Ģenerāļa Baloža ielā – nokaltis bērzs; Piltenes ielā – vītola stumbenis; Pulvera ielā – nokaltusi papele; Brīvība ielā – nokaltusi zirgkastaņa un Čakstes laukumā – nokaltusi vilkābele.

Atļaut pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušo koku, kas atrodas pilsētas ielu teritorijās un skvēros, likvidēšanu.

15.Par koku apzāģēšanu pie nama Oskara Kalpaka ielā 105
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug pie nama Oskara Kalpaka ielā 105, jo zari traucē iedzīvotājiem pārvietoties pa ietvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepas (10 gab.) ir bijušas galotņotas un šobrīd kupli saaugušas atvases, tai skaitā uz stumbra. Liepas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, Oskara Kalpaka ielas sarkano līniju robežās.

Lūgt pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt 10 liepu, kas aug pie nama Oskara Kalpaka ielā 105, ataugušo atvašu apzāģēšanu.

16.Par vītola nozāģēšanu Vērgales ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bīstamu vītolu, kas aug Vērgales ielā 12, jo koks apdraud īpašumu.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka koks ir bijis galotņots, stumbrs ir iztrupējis, bet ataugušās atvases ir nolūzušas. Koks ir bīstams.

Atļaut organizēt vītola, kas aug Vērgales ielā 12, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

17.Par administratīvā pārkāpuma lietas izbeigšanu
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Pašvaldības policijas iesniegumu, kurā tiek informēta, ka pamatojoties uz Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 239.panta 1.punktu, lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā tiek izbeigta.

Atgādinu, ka š.g. 30.maijā, komisija nolēma informēt pašvaldības policiju, ka pie nama Bernātu ielā 3 ir notikusi tīša koka (liepas) indēšana.

Pieņemt zināšanai, ka administratīvā lietvedība pārkāpuma lietā par liepu Bernātu ielā ir izbeigta.

18.Par papeles nozāģēšanu Dzērves ielā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērves ielā 23, jo kokam nolūzis liels zars.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir kļuvusi bīstama un nekavējoties nozāģējama.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt bīstamās papeles, kas aug Dzērves ielā 23, nozāģēšanu.