Ar "Jensen Metal" saistītais uzņēmums "JM Properties", kas gatavojas būvēt ražošanas ēku Virssardzes ielā, grib izcirst 245 kokus.

Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "JM Properties" iesniegumu, kurā lūgts izskatīt koku ciršanu zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem Nr.17000020124, Nr.17000020445, Nr.17000020126, Nr.17000020446 un Nr.17000020596, sakarā ar SIA "JM Properties" ražošanas ēkas Virssardzes ielā 11 būvniecību.

Iesniegumam pievienots plāns, kurā atzīmēti likvidējamie koki.

Komisijai apsekojot situāciju dabā, konstatēts, ka, saskaņā ar iesniegto skici, likvidēt paredzēts 245 kokus, no tiem četri ir jauniestādītie ielu apstādījumu koki, bet 70 skujkoki (priedes). Teritorijai nav veikta dendroloģiskā inventarizācija, tāpēc jāveic atkārtota teritorijas apsekošana, lai noteiktu precīzu izcērtamo koku sugu skaitu. Vizuāli apskatot, komisija secinājusi, ka lielākā daļa no izcirst plānotajiem kokiem ir priedes, melnalkšņi un daži bērzi, bet, iespējams, arī citas lapu koku sugas.

Komisija atzinusi, ka tai nav pietiekama informācija, lai noteiktu precīzu zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā apmēru un pieņemtu galīgo lēmumu par koku ciršanu objektā Virssardzes ielā 11.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Aprēķinot zaudējumu atlīdzību tikai par 70 likvidēt paredzētajām priedēm ar vidējo stumbra apkārtmēru 40 cm summa pārsniedz deviņpadsmit tūkstošus eiro.

Komisijai nav informācijas vai teritorijā plānoti kompensējošie stādījumi.

Koku ciršana notiks Karostas industriālā parka teritorijā, kas nekvalificējas kā publiski pieejama teritorija.

Komisija atzinusi, ka šobrīd var konstatēt tikai to, ka nav apstākļu, kas aizliegtu koku ciršanu šajā teritorijā, nav konstatēti aizsargājami koki vai dižkoki.

Pieņemts lēmums atlikt jautājuma izskatīšanu par 245 koku Virssardzes ielā 11 ciršanu līdz tiks precizēts izcērtamo koku skaits pa sugām, to stumbru diametrs un paredzēto kompensējošo stādījumu apmērs.

Komisija arī lēmusi, ka nebūs publiskās apspriešanas koku ciršanas iecerei Virssardzes ielā 11, jo "koki atrodas Karostas industriālā parka teritorijā".

Tāpat  komisija lūgusi Komunālo pārvaldi organizēt trīs jauno koku (parastais skābardis), kas aug Beverīnas ielā un 1 jaunā koka (lauku kļava), kas aug Virssardzes ielā uz projektētām iebrauktuvēm, pārstādīšanu.

Jau vēstīts, ka ar Liepājā strādājošo metālapstrādes uzņēmumu "Jensen Metal" saistītais uzņēmums "JM Properties", patlaban izstrādā tehnisko projektu savai ražošanas ēkai, lai jau nākamajā gadā veiktu būvniecības darbus 10 tūkstošus kvadrātmetru plašai ražošanas ēkai.