Novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 62A, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Nekustamā īpašuma Krūmu ielā 62A platība ir 715 m2.

Nekustamā īpašuma atļautais lietošanas veids ir jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju.