Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 28.jūnija sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koka likvidēšanu Jēkaba Dubelšteina ielā 8.
2.Par koku ciršanu Jūrmalas parka akmens dobes atjaunošanai.
3.Par nokaltušas zirgkastaņas nozāģēšanu Dārtas ielā.
4.Par liepu apzāģēšanu pie Uliha ielas 105A.
5.Par egles nozāģēšanu Pērkones ielā 9.
6.Par vītolu pie Pļavu ielas 42.
7.Par diviem bīstamiem kokiem Pļavu ielā 8B.
8.Par nokaltušas liepas nozāģēšanu Ezera ielā.

1.Par koka likvidēšanu Jēkaba Dubelšteina ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Dubelšteina iela" pilnvarotās personas iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja likvidēt koku sakarā ar stāvlaukuma izbūvi Jēkaba Dubelšteina ielā 8.         

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug bērzs, kura stumbra diametrs ir 53 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 226,24 eiro un pirms šī koka ciršanas summa jā iemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
53 cm: 0,702804 x 1 x 1,5 x 2 x 2 x 0.5 = 226,24

Savukārt saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu 7.punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai, būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma par projektā atzīmēto koku ciršanas atļauju, ja  būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto nosacījumu izpildi un nomaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka nociršanu.

1.Noteikt 226,24 eiro zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar bērza, kas aug Jēkaba Dubelšteina ielā 8, nociršanu.
2.Akceptēt SIA “Dubelšteina iela" iesniegto auto stāvlaukuma projektu Jēkaba Dubelšteina ielā 8, kurā paredzēta viena koka likvidācija. Pirms bērza ciršanas Liepājas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējuma atlīdzību 226,24 eiro apmērā, par šī koka likvidāciju.

2.Par koku ciršanu Jūrmalas parka akmens dobes atjaunošanai
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi  SIA "Kokile" iesniegumu, kurā lūdz izskatīt izstrādāto ģenerālplāna skici būvniecības iecerei "Akmens dobes atjaunošana Jūrmalas parkā, Liepājā".

Saskaņā ar pievienoto ģenerālplāna skici, teritorijā plānots nozāģēt 16 kokus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17.punktu, kas nosaka, ka, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos, rīkojama publiska apspriešana.

1) Noteikt publisko apspriešanu par koku ciršanas ieceri objektā "Akmens dobes atjaunošana Jūrmalas parkā, Liepājā" no 1.jūlija līdz 10.jūlijam.
2) Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu saņemšanas.

3.Par nokaltušas zirgkastaņas nozāģēšanu Dārtas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvojamās mājas biedrības "Uliha 105A" valdes priekšsēdētājas iesniegumu, kurā tiek lūgts nozāģēt nokaltušu zirgkastaņu, kas atrodas Dārtas ielā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa ir pilnībā nokaltusi.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt zirgkastaņas, kas atrodas Dārtas ielā pie īpašuma Uliha iela 105A, nozāģēšanu.

4.Par liepu apzāģēšanu pie Uliha ielas 105A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvojamās mājas biedrības "Uliha 105A" valdes priekšsēdētājas iesniegumu, kurā tiek lūgts apzāģēt 2 liepām zarus, jo tie traucē gājējiem pārvietoties un aizsedz automašīnām skatu, kas izbrauc no Dārtas ielas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 3 liepām ir vajadzīga vainaga sakopšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut 3 liepu, kas aug pie nama Uliha ielā 105A, vainagu sakopšanu, 2016./2017.gada rudens/ziemas perioda koku kopšanas plānā.

5.Par egles nozāģēšanu Pērkones ielā 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt egli, jo tā ir daļēji nokaltusi.          

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug asā egle, kas ir daļēji nokaltusi.

Atļaut organizēt kalstošās asās egles, kas aug Pērkones ielā 9, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.  

6.Par vītolu pie Pļavu ielas 42
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja zvanu ar lūgumu apsekot aizlūzušu vītolu, kas aug pie nama Pļavu ielā 42.      

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts,  ka vītolam ir iztrupējis stumbrs un koks ir bīstams.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt vītola, kas aug Pļavu ielā pie nama Nr. 42, nozāģēšanu.

7.Par diviem bīstamiem kokiem Pļavu ielā 8B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz apsekot sētā augošos kokus.     

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka mājas sētā aug 2 bērzi, kas ir novecojuši un potenciāli bīstami.

Atļaut organizēt 2 bērzu, kas aug Pļavu ielas 8B pagalmā, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

8.Par nokaltušas liepas nozāģēšanu Ezera ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja zvanu ar lūgumu nozāģēt nokaltušu koku, kas atrodas Ezera ielā.             

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas malā aug liepa, kura ir pilnībā nokaltusi.

ūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušās liepas, kas atrodas Ezera ielā, nozāģēšanu.