Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 21. augusta sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.  

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku apzāģēšanu Rožu ielā 28.
2.Atkārtoti par kļavu Jēkaba Janševska ielā 17.
3.Par koka nozāģēšanu Strautu ielā 41.
4.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 10.
5.Par koka nozāģēšanu pie Kungu ielas 58.
6.Par kokiem Kuršu laukumā 5/6.
7.Par pīlādža un valrieksta apzāģēšanu Kārļa Zāles laukumā 6.
8.Par koka apzāģēšanu pie Sliežu ielas 3.
9.Par koku izciršanu Strazdu ielā 38.
10.Par priedes nozāģēšanu Baltijas ielā 2.
11.Par bīstamiem kokiem Slimnīcas ielā 17 un 19/21.
12.Par koku izciršanu Kapsēdes ielā 9/15.
13.Par bērza un kļavas nozāģēšanu Eduarda Tisē ielā 58.
14.Par apstādījumiem Jūras ielā 23.

1.Par koku apzāģēšanu Rožu ielā 28
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt divus kokus, kas atrodas zemesgabalā Rožu ielā 28.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā zemesgabalā atrodas ozols un kļava, kuriem nepieciešama vainagu retināšana. Koku vainagu sakopšanai jāpieaicina profesionāls kokkopis.

Atļaut organizēt ozola un kļavas, kas aug zemesgabalā Rožu ielā 28, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopi.

2.Atkārtoti par kļavu Jēkaba Janševska ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti ir saņēmusi lūgumu atļaut nozāģēt kļavu, kas aug Jēkaba Janševska ielā 17 pie žoga, jo koku ir apskatījis arborists un ieteicis kļavu nozāģēt. Koka stumbrā ir attīstījusies trupe un tas ir potenciāli bīstams.

Komisija 2017. gada 24. aprīlī (protokols Nr. 10) apsekoja kļavu, kas aug Jēkaba Janševska ielā 17 un atļāva sakopt vainagu, nepieciešamības gadījumā veicot vainaga nostiprināšanu, ja to iesaka arborists.

Atkārtoti apsekojot minēto koku un ņemot vērā arborista ieteikumu kļavu likvidēt, secināts, ka privātmājas teritorijā ir pietiekami daudz koku un apstādījumu. Kļavas likvidēšana nesamazinās teritorijas ainavisko vērtību.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Jēkaba Janševska ielā 17 pie žoga, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

3.Par koka nozāģēšanu Strautu ielā 41
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" mutisku lūgumu apsekot koku, kas aug pie nama Strautu ielā 41, jo saņemts iesniegums šī koka nozāģēšanai. Koka nozāģēšana nepieciešama, lai izbūvētu lietus kanalizāciju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Strautu ielas sarkanajās līnijās pie nama Nr.41 aug divas galotņotas liepas. Viena no liepām traucē iebraukšanu pagalmā un tās saknes bojā ēkas pamatus.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt vienas liepas, kas aug pie nama Strautu ielā 41, nozāģēšanu un lūgt iestādei iekļaut 2018. gada ielas koku kopšanas darbu plānā pārējo Strautu ielā augošo koku vainagu kopšanu.

4.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug pie nama Mirdzas Ķempes ielā 10, jo koka saknes bojā ēkas pamatus, bet zari – fasādi un aizēno logus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļa nama dienvidu rietumu stūrī uz paaugstinājuma aug zirgkastaņa. Zari skar nama sienu, balstsaknes redzamas augsnes virspusē.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības atļauju koka nociršanai var saņemt, ja komisijā iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu, kurā ciršanu atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt zirgkastaņas, kas aug pie nama Mirdzas Ķempes ielā 10, nociršanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu. Pirms zirgkastaņas ciršanas komisijā iesniegt šī nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu un saņemt ciršanas atļauju.

5.Par koka nozāģēšanu pie Kungu ielas 58
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt koku, kas atrodas pretī vārtiem iebraukšanai Kungu ielas 58 īpašumā.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka iebraukšanai Kungu ielas 58 īpašumā ir izbūvēta bruģēta iebrauktuve un nav pamata likvidēt ielas malā augošo liepu.

Informēt, ka koka, kas aug Kungu ielā pie īpašuma Nr.58, nozāģēšana nav pamatota, jo tas netraucē iebraukšanai īpašumā.

6.Par kokiem Kuršu laukumā 5/6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieka iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu kļavu, kas atrodas Kuršu laukumā 5/6 un apzāģēt 3 zirgkastaņas, jo šo koku zari bojā ēkas sienas un jumtu.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka kļava ir nokaltusi un zirgkastaņām veicama profesionāla vainagu apzāģēšana. Vainagu sakopšana ieteicama arī pārējiem teritorijā augošajiem kokiem.

Atļaut Liepājas Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniekam organizēt nokaltušās kļavas, kas aug zemesgabalā Kuršu laukums 5/6, nozāģēšanu un 3 zirgkastaņu vainagu kopšanu, darbus uzticot profesionālam koku kopējam.

7.Par pīlādža un valrieksta apzāģēšanu Kārļa Zāles laukumā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "K.Zāles laukums 6" valdes priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagu pagalma pusē augošajam valriekstam un ielas pusē augošajam pīlādzim, kuri atrodas daudzdzīvokļa dzīvojamā nama Kārļa Zāles laukums 6 zemesgabalā.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka pīlādzim, kas veido puduru ar vairākiem stumbriem, veicama vainaga sakopšana un nokaltušo zaru nozāģēšana. Ieteicams nozāģēt nolīkušo stumbru, jo tas traucē gājējiem, bet pagalma pusē augošajam valriekstam veicama vainaga retināšana. Valrieksta vainaga retināšana veicama rudenī, jo pavasarī koks stipri sulo.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrības "K.Zāles laukums 6" valdes priekšsēdētājam organizēt pīlādža un valrieksta, kas aug zemesgabalā Kārļa Zāles laukums 6, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

8.Par koka apzāģēšanu pie Sliežu ielas 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt blakus īpašumā augošā koka apzāģēšanas iespējas, jo koks bojā ēku Sliežu ielā 3. Iesniegumam pievienotas arī fotogrāfijas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavai, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 41, veicama vainaga apzāģēšana, noīsinot zarus, kuri aug virsū ēkai Sliežu ielā 3.

1.Ieteikt vērsties pie Oskara Kalpaka ielas 41 zemesgabala īpašniekiem, lai organizētu kļavas, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 41, vainaga apzāģēšanu.

2.Nosūtīt vēstules zemesgabala Oskara Kalpaka iela 41 īpašniekiem, kurā lūgt organizēt kļavas, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 41, vainaga sakopšanu un apzāģēšanu.

9.Par koku izciršanu Strazdu ielā 38
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja izcirst kokus, kas aug zemesgabalā Strazdu ielā 38, jo paredzēta zemesgabala sakārtošana un iežogošana.

Apsekojot minēto zemesgabalu, konstatēts, ka ilgstoši nav veikta teritorijas kopšana un zemesgabals stipri aizaudzis ar kokiem un krūmiem. Šeit aug arī augļu koki, kuru likvidēšanai ciršanas atļauja nav nepieciešama. Ieteikt teritorijas sakārtošanu sākt ar koku un krūmu likvidēšanu, kuriem nav nepieciešama pašvaldības izsniegta atļauja. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 5.punktu, kas nosaka, ka bez vietējās pašvaldības atļaujas atļauts cirst: augļu kokus un kokus, kuru celmu caurmērs ir mazāks par 20 cm.

Ieteikt zemesgabala Strazdu ielā 38 sakārtošanu sākt ar koku izciršanu, kuru likvidēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Ciršanas atļauja nav nepieciešama krūmu, augļu koku un koku, kuru celmu caurmērs nepārsniedz 20 cm likvidēšanai.

10.Par priedes nozāģēšanu Baltijas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Auto varavīksne" priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vienu priedi, kas aug Baltijas ielā 2, jo koks var uzkrist uz garāžu jumta.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka priede ir nedaudz sasvērusies valdošo vēju virzienā, bet nav pamata uzskatīt, ka koks ir bīstams un likvidējams.

Neatļaut organizēt priedes, kas aug zemesgabalā Baltijas ielā 2, nozāģēšanu.

11.Par bīstamiem kokiem Slimnīcas ielā 17 un 19/21
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgts apsekot bīstamus kokus, kas atrodas zemesgabalos Slimnīcas ielā 17 un Slimnīcas ielā 19/21, jo vētras laikā viens koks nolauzts, bet divi koki noliekušies pāri ielai. Pievienotas arī fotogrāfijas ar kokiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Slimnīcas ielas sarkano līniju robežās pie īpašuma Slimnīcas iela 17 ir nolūzusi blīgzna, bet zemesgabalā Slimnīcas iela 19/21 atrodas gan nokaltuši, gan izgāzušies koki, nepieciešams veikt teritorijas sakopšanu. Šī teritorija kvalificējama kā mežs, jo atbilst Meža likuma 1.panta 34.punkta definīcijai un platība ir lielāka par 0,5 hektāriem. Lai uzsāktu koku ciršanu mežā, nepieciešams apliecinājums, ko izsniedz Valsts meža dienests.

Informēt, ka pašvaldība organizēs nolūzušā koka, kas atrodas Slimnīcas ielā pie īpašuma Nr.17, novākšanu un lūgs zemesgabala īpašnieku sakopt meža teritoriju Slimnīcas ielā 19/21, izzāģēt nokaltušos un izgāzušos kokus, darbus saskaņojot ar Valsts meža dienestu.

12.Par koku izciršanu Kapsēdes ielā 9/15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja izcirst kokus, kas aug zemesgabalā Kapsēdes ielā 9/15, jo plānota teritorijas sakārtošana un koki ir bojāti vai satrunējuši.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka paredzēts sakārtot vairāk nekā 24 ha lielu teritoriju, kurā pārsvarā aug krūmi un pašizsējā ieauguši bērzi, apses, vītoli un citi koki. Atsevišķās vietās veidojas koku jaunaudžu puduri, kuros veicama koku retināšana, bet nav iemesls nozāģēt visus kokus. Šeit atrodas arī pamesti un apstrādāti dārziņi ar augļu koku stādījumiem. Ieteiktu teritorijas sakārtošanu sākt ar koku un krūmu likvidēšanu, kuriem nav nepieciešama pašvaldības izsniegta atļauja. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 5.punktu, kas nosaka, ka bez vietējās pašvaldības atļaujas atļauts cirst: augļu kokus, krūmus un kokus, kuru celmu caurmērs ir mazāks par 20 cm, Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus, kokus, kas aug dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un bīstamos kokus, ja pirms darbu veikšanas notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība.

Lai saņemtu koku ciršanas atļauju, pašvaldībā jāiesniedz zemesgabala īpašnieka iesniegums par koku ciršanu vai iesniegums, kas saskaņots ar zemesgabala īpašnieku.
Ieteikt zemesgabala Kapsēdes ielā 9/15 sakārtošanu sākt ar koku un krūmu izciršanu, kuriem nav nepieciešama pašvaldības izsniegta koku ciršanas atļauja un darbus saskaņot ar zemesgabala īpašnieku.

13.Par bērza un kļavas nozāģēšanu Eduarda Tisē ielā 58
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības "E.Tisē 58" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu un kļavu, kas aug pretī dzīvojamai mājai Eduarda Tisē ielā 58, austrumu pusē, jo paredzēta teritorijas labiekārtošana un automašīnu stāvvietas izbūve. Koki atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes, kuru biedrība "E. Tisē 58" nomā. Iesniegumam pievienots arī mājas Eduarda Tisē iela 58 dzīvokļu īpašnieku lēmums par šo koku nociršanu.

Apsekojot minētos kokus, konstatēts, ka kļavai no pamatnes veidojas vairāki stumbri un šī koka saglabāšana ilgtermiņā nav perspektīva. Bērza likvidēšana pieļaujama, ja citā vietā tiek paredzēti un ierīkoti kompensējošie stādījumi.

Atļaut biedrībai "E.Tisē 58" teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēt divu koku (kļava un bērzs), kas aug iznomātajā zemesgabalā pretī namam Eduarda Tisē 58, likvidēšanu. Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo divu koku likvidēšanu, bet labiekārtojuma projektā paredzēt kompensējošos stādījumus.

14.Par apstādījumiem Jūras ielā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas Būvvaldes lūgumu izvērtēt iespēju pašvaldībai piederošā zemesgabalā Jūras ielā 23 ierīkot dzīvžogu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka starp īpašumiem Jūras ielā 23 un Jēkaba Dubelšteina iela 14, kur iepriekš bija vilkābeļu dzīvžogs, iespējams stādījumu atjaunot. Lai dzīvžogs būtu krāsaināks un necaurredzams visu gadu, var stādīt skujkokus ar dažādu skuju krāsu, piemēram, Thuja occidentalis 'Aurea' mijoties ar Thuja occidentalis 'Brabant' vai klinškalnu kadiķu Juniperus scopulorum šķirnes.

Stādījumu vieta precizējama un saskaņojama ar Būvvaldi.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt dzīvžoga atjaunošanu Jūras iela 23 uz robežas ar īpašumu Jēkaba Dubelšteina iela 14. Pirms stādījumu ierīkošanas darbus saskaņot ar Liepājas pilsētas Būvvaldi.