Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 22.augusta sēdes protokolu. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par 4 kļavu nozāģēšanu Dzintaru ielā 10.
2.Par koku izzāģēšanu Alejas ielā 36.
3.Par koku apzāģēšanu Ezera ielā (pie Nr.44).
4.Par papelēm Klaipēdas ielā starp Nr. 112,114,116 un 120.
5.Par kokiem pie nama Klaipēdas ielā 134.
6.Par 2 bērzu likvidēšanu pie Nīcas ielas 19.
7.Atkārtoti par kļavu nozāģēšanu Tebras ielā 4.
8.Par liepas apzāģēšanu Zāļu ielā 16.
9.Par 3 koku nozāģēšanu Kungu ielā 29 (ieauguši pamatos).
10.Par nokaltušu liepu Kungu ielā pie Nr.78.(Vides daļa)
11.Par kokiem pie Strazdu ielas 4B ("Liesmiņa" teritorijā)
12.Par papeļu apzāģēšanu Brīvostas ielā 1.
13.Par koka apzāģēšanu Riņķu ielā 25.
14.Par 4 papeļu nozāģēšanu Grīzupes ielā 8.
15.DAP atzinums par bērzu Pīlādžu ielā 4.
16.Informācijai SIA "Vējkalni A.V" veic elektrolīniju tīrīšanu Zaļā birzs rajonā un Ezerkrastā.
17.Par papeles nozāģēšanu Krūmu ielā 23.


1.Par 7 kļavu nozāģēšanu Dzintaru ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt mājas tuvumā augošās četras kļavas, kas aizēno dzīvokļu logus, radot tajos pastiprinātu mitrumu un pelējumu. Iesniegumu parakstījuši dzīvokļu Nr.1, Nr.1A un Nr.2 īpašnieki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka mājas tuvumā ir vairākas kļavas, no kurām septiņām ir daudz nokaltušu zaru vainagā un kuras aug ļoti tuvu ēkai. Trīs kļavas aug Dzintaru ielas pusē, bet četras kļavas aug Krišjāņa Barona ielas pusē.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai kopīpašuma gadījumā un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, ka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

1. Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 7 kļavu, kas aug zemesgabalā Dzintaru ielā 10, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.
2. Tā kā kļavas aug daudzdzīvokļu dzīvojamā nama pagalmā, pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur šī koka ciršanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss šā nama dzīvokļu īpašnieku un jāsaņem koku ciršanas atļauju.

2.Par koku izzāģēšanu Alejas ielā 36
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu sakarā ar paredzēto būvniecību zemesgabalā Alejas ielā 36.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Alejas ielā 26 aug augļu koki un krūmi, kuru ciršanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja un viena zirgkastaņa.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7. punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, būvvaldē saskaņots būvprojekts darbojas, kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

Informēt, ka būvniecības gadījumā koku likvidācija paredzama būvprojektā un Būvvaldes izsniegtā būvatļauja, darbojas kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

3.Par koku apzāģēšanu Ezera ielā (pie Nr.44)
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi pašvaldības Izpilddirektora vietnieka rezolūciju, pamatojoties uz 09.08.2016. iedzīvotājas pieņemšanas protokolu, kurā komisijai uzdots apsekot Ezera ielu un, lai fiksētu, vai pāra numuru māju pusē liepām ir nepieciešams apzāģēt apakšējos zarus, lai nodrošinātu saules gaismas piekļūšanu 1. stāva dzīvokļos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Ezera ielā, posmā no Siena ielas līdz Ganību ielai, augošās liepas tiek apzāģētas ik pēc četriem, pieciem gadiem. Liepas tiek polardētas, tas ir, tiek pilnībā nozāģētas ataugušās atvases. Iepriekšējā šo koku vainagu apzāģēšana notika 2012. gada oktobrī.

Informēt izpilddirektora vietnieku, ka, saskaņā ar Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju 2016.– 2019. gadam (2016. gada 28. janvāra Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.7) visas liepas Ezera ielā plānots apzāģēt (polardēt) 2017. gadā.

4.Par papelēm Klaipēdas ielā, pagalmā starp mājām Nr. 112, 114, 116 un 120
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi p/i "Komunālā pārvalde" lūgumu atļaut sakopt vainagus 2 papelēm, kas aug pagalmā, starp dzīvojamām mājām Nr. 112,114,116 un 120 Klaipēdas ielā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papelēm nepieciešama vainagu veidošana.

Atļaut p/i " Komunālā pārvalde" organizēt 2 papeļu, kas aug Klaipēdas ielā, pagalmā starp namiem Nr. 112, 114, 116 un 120, vainagu sakopšanu.

5.Par kokiem pie nama Klaipēdas ielā 134
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Klaipēdas ielas 134. mājas iedzīvotāju vārdā valdes locekles parakstītu iesniegumu, kurā lūgts apsekot Klaipēdas ielas 134. mājas apkārtni un risināt sekojošus jautājumus: 1. rietumu pusē, zemesgabalā no mājas līdz veloceliņam izveidojusies aizaugusi teritorija ar meža kokiem, krūmiem un nepļautu zāli, kā arī papele draud uzkrist mājai; 2. mājas Dienvidu pusē augošajai papelei no zemes ir izcēlušās saknes; 3. mājas austrumu pusē papele aizsedz dienas gaismu, vasarās pūku dēļ ir apgrūtināta dzīvokļu vēdināšana.

Lūdz atļauju papeles nozāģēt un veikt teritorijas sakopšanas darbus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papelēm mājas dienvidu pusē (Vētras ielā 2) un austrumu pusē (Projektētā ielā 24) nepieciešama profesionāla vainagu kopšana. Mājas Rietumu pusē (Vētru ielā 6 un 6A) nepieciešama pameža iztīrīšana.

Sakarā ar finansējuma trūkumu mežu teritoriju kopšanai, tuvākajā laikā šajā teritorijā nekas netiks darīts.

Pašvaldība ir sagatavojusi Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu (turpmāk – plānojums), kurā paredzēta arī kāpu zonas labiekārtošana. Lai īstenotu izstrādāto plānojumu, kas paredz arī šīs teritorijas labiekārtošanu, ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums (IVN). Šobrīd izsludināts iepirkums IVN izstrādei. Īstenojot iepriekš minēto plānojumu, teritorija tiks sakārtota.

1. Lūgt p/i "Komunālā pārvalde" iekļaut 3 papeļu, kas aug zemesgabalā Projektētā iela 24 un Vētru ielas pusē, vainagu kopšanu 2016./2017. gada rudens/ziemas darbu plānā.
2. Informēt dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 134 valdi, ka meža teritorijas, kas atrodas kāpu zonā (zemesgabala adrese: Liedaga iela 7), sakārtošana un labiekārtošana ir iekļauta Liepājas pilsētas pludmales tematiskajā plānojumā.

6.Par 2 bērzu likvidēšanu pie Nīcas ielas 19
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 bērzus, kas traucē, jo vējā lūzt zari un to vidus ir izpuvis.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Nīcas ielā pie dzīvojamās mājas Nr.19 aug 2 bērzi. Ir veikti ielas elektroapgaismojuma rekonstrukcijas darbi, kuru laikā, iespējams, ir bojāta bērzu sakņu sistēma. Novērtējot kokus, konstatēts, ka bērzi šobrīd ir zaļojoši un nav pazīmju, kas liecinātu par nenovēršami bojātu sakņu sistēmu, līdz ar to nav objektīva iemesla bērzu likvidācijai.

Neatļaut likvidēt bērzus, kas aug Nīcas ielā pie mājas Nr.19. Informēt iesniedzēju, ka Komisija atkārtoti apsekos un novērtēs bērzus dabā pēc 1 gada.

7.Atkārtoti par kļavu nozāģēšanu Tebras ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi atkārtotu lūgumu atļaut nozāģēt 2 kļavas, kas aug pie nama Tebras ielā 4 un vienai veikt vainaga sakopšanu.

1.Atļaut organizēt 2 kļavu, kas aug pie nama Tebras ielā 4, nozāģēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidāciju.
2.Lūgt p/i " Komunālā pārvalde" organizēt 1 kļavas, kas aug pie īpašuma Tebras ielā 4, vainagu sakopšanu, ņemot vērā ielas koku kopšanai nepieciešamo finansējumu.

8.Par liepas apzāģēšanu Zāļu ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas zarus, jo tie aug uz mājas pusi un bojā jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka blakus zemesgabalā Zāļu ielā 16A aug liepa, kurai būtu nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana, noīsinot zarus, kuri sniedzas līdz mājai Zāļu ielā 16.

Atļaut organizēt liepas, kas aug zemesgabalā Zāļu ielā 16A, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu, un to saskaņojot ar zemesgabala Zāļu ielā 16A īpašnieku.

9.Par 3 koku nozāģēšanu Kungu ielā 29
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas ieauguši mājas Kungu ielā 29 pamatos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu dzīvojamai mājai aug trīs nelielas apses, kuru sakņu sistēma bojā mājas pamatus.

Atļaut organizēt 3 apšu, kas aug Kungu ielā 29, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo trīs koku likvidāciju.

10.Par nokaltušu liepu Kungu ielā pie Nr.78
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju no Vides nodaļas, ka Kungu ielā, pie nama Nr.78 ir nokaltusi liepa, kas bojā pilsētvides ainavu. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir pilnībā nokaltusi.

Lūgt P/I " Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušās liepas, kas atrodas Kungu ielā pie nama Nr.78, likvidēšanu.    

11.Par kokiem pie Strazdu ielas 4B (pii "Liesmiņa" teritorijā)
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi biedrības "Strazdu 4B" iesniegumu, kurā tiek lūgts apsekot kokus bērnudārza "Liesmiņa" teritorijā, kas atrodas blakus daudzdzīvokļu mājai Strazdu ielā 4B. Bērnudārza teritorijā ir divi koki, kam daudz kalstoši un bīstami zari vainagā, bet kļavas aizsedz ielu apgaismojumu diennakts tumšajās stundās.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka bērnudārza  teritorijā, uz robežas ar īpašumu Strazdu ielā 4B, aug 2 oši, kuriem ir izzāģējami nokaltušie zari, un 4 kļavas, kurām ir nepieciešama profesionāla sakopšana un apgaismojumu aizsedzošo zaru nozāģēšana.

Lūgt LPII "Liesmiņa" vadītājai organizēt 4 kļavu un 2 ošu, kas aug bērnudārza teritorijā, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

12.Par papeļu apzāģēšanu Brīvostas ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas SEZ pārvaldes iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zarus divām papelēm, kas lielā vējā apdraud blakus esošās O.Kalpaka ielas 109. mājas iedzīvotāju drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Brīvostas ielā 1 aug divas lielas papeles, kurām ieteicama vainagu sakopšana.

Atļaut Liepājas SEZ pārvaldei organizēt divu papeļu, kas aug Brīvostas ielā 1, vainagu kopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.           

13.Par koka apzāģēšanu Riņķu ielā 25
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja apzāģēt zarus kokam, kurš aug mājas pagalmā un vēja laikā rada bīstamus apstākļus mājas jumtam.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas pagalmā aug kļava, kam nepieciešama zaru īsināšana un vainaga kopšana, pieaicinot profesionālu kokkopi.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Rinķu ielas 25 pagalmā, vainaga sakopšanu, pieaicinot profesionālu kokkopi.

14.Par 4 papeļu nozāģēšanu Grīzupes ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "NPK Expert" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 4 papeles, kas atrodas pie galvenās biroja ēkas. Papeļu pūku dēļ nav iespējams vēdināt telpas, vairākiem darbiniekiem novērotas alerģiskas reakcijas, kā arī papeļu zari bojā ēkas jumta segumu un fasādi. Papeļu vietā plānoti jauni apstādījumi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu biroja ēkas fasādei aug 4 papeles, kuru zari un saknes bojā ēku. Konstatēts, ka uz vienas no papelēm aug Latvijā aizsargājams augs baltais āmulis (Viscum album). Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršnu ārpus meža"  9. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība atļauju šāda koka nociršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma, saskaņā ar dabas teritorijām un sugu un biotopu aizsardzību.

1.Atļaut SIA "NPK Ekspert" organizēt 3 papeļu nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 3 koku likvidēšanu.
2.Atlikt jautājuma izskatīšanu par vienas papeles, uz kuras aug Latvijā aizsargājams augs – baltais āmulis –, nozāģēšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

15.DAP atzinums par bērzu Pīlādžu ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par bērzu, kas aug Pīlādžu ielā 4. Tajā teikts, ka bērza nociršana nav pretrunā ar Dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, jo tā parametri neatbilst aizsargājama koka statusam.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt bērza, kas aug Pīlādžu ielas 4 pagalmā, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējuma atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

16.Informācijai SIA "Vējkalni A.V" veic elektrolīniju tīrīšanu Zaļā birzs rajonā un Ezerkrastā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Vējkalni A.V." informatīvu vēstuli, kurā norādīts, ka AS "Augstsprieguma tīkls"  elektrisko tīklu objektos LNr.161A/162A Nozare uz "Zaļā Birzs"; LNr.164/165 Grobiņa – Ezerkrasts/Ezerkrasts – Liepāja tiks veikti elektropārvaldes līnijas trases tīrīšanas darbi, lai uzlabotu lietotāju elektroapgādes drošumu.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 " Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 5.3 apakšpunktu, koku ciršanai elektropārvaldes līnijas aizsargjoslā nav nepieciešama ciršanas atļauja.

Pieņemt zināšanai, ka SIA "Vējkalni A.V." organizēs elektropārvaldes līnijas trases tīrīšanas darbus Liepājā.

17.Par papeli Krūmu ielā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt, vai papele, kas aug Krūmu ielā 23, ielas pusē, nav bīstama apkārtējai videi, jo koka miza ir iesprāgusi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir novecojusi un bīstama.    

Atļaut organizēt papeles nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.