Liepājas Būvvaldē aizvien biežāk vēršas klienti ar jautājumiem par saules paneļu izvietošanu uz/vai pie mājas vai arī personas īpašumā esošajā zemesgabalā. Šāda interese ir saistīta ar energoresursu cenu pieaugumu, nelabvēlīgajām prognozēm nākotnē, kā arī ar valdības solīto atbalstu privātmāju īpašniekiem saules paneļu uzstādīšanai, kas varētu būt viens no enerģētikas krīzes risinājumiem, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lai nerastos pārpratumi vai strīdi ar kaimiņiem, pat finansiāli zaudējumi par nepareizu šo tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, lai būtu ievēroti apbūves noteikumi, Būvvalde atgādina saules paneļu izvietošanas kārtību, kas būtu jāzina ikvienam liepājniekam.

Liepājas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) nosaka, ka iekārtas ar jaudu līdz 20 kW, kuras ražo enerģiju pašpatēriņam un kuru izvietojums vai darbība nerada traucējumus kaimiņiem, atļauts izvietot zemesgabalā. Brīvstāvoši izvietotu iekārtu augstums nedrīkst pārsniegt to attālumu līdz kaimiņu zemesgabaliem.

Attiecībā uz saules bateriju jeb paneļu izvietošanu uz jumtiem TIAN nosaka aprobežojumus tikai to izvietošanai aizsargājamās apbūves teritorijās, kur tās izvietojamas tā, lai nebūtu pārredzamas no publiskās ārtelpas.

Aizsargājamās apbūves teritorijas ir nozīmīgas kultūrvēsturiskas teritorijas Vecliepājā, Jaunliepājā un Karostā, kurās saglabājama vēsturiskā apbūve, pilsētvides mērogs, raksturs un elementi, un kurās ir noteikti īpaši apbūves noteikumi. Publiskā ārtelpa ir ielas, laukumi, parki, skvēri, krastmalas, pagalmi, kas bez ierobežojumiem pieejami sabiedrībai, neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas. TIAN  izpratnē daudzdzīvokļu apbūves rajonos arī namu pagalmi ir publiska ārtelpa.  

Neatkarīgi no ēkas atrašanās vietas Liepājā, lai saules baterijas labāk iederētos pilsētvidē un, kas būtiski, būtu pasargātas no mūsu pilsētai tik raksturīgo vēju postījumiem, līdz ar to no iespējama kaitējuma bateriju īpašnieku un citu personu mantai un pat dzīvībai, ieteicams izvēlēties stiprinājumu guleniski tieši uz jumta plaknes.

Gadījumos, ja rodas grūtības patstāvīgi izvērtēt, vai iecerētais izvietojums atbilst TIAN, ir iespējams konsultēties būvvaldē, sazinoties ar būvvaldes arhitektiem.

Saules paneļu izvietošanai uz jumta vai zemesgabalā jāsaņem Būvvaldes saskaņojums.

Saskaņošanai Būvvaldē iesniedz:
– izvietojuma plānu (jumta plāns vai zemesgabala plāns uz topogrāfiskā uzmērījuma pamatnes)
– izvietojuma vizualizāciju;
– informāciju par iekārtu parametriem (elementu skaits, izmēri, svars, jauda);
– transformatora (u), pievadu u.c. ar saules bateriju izvietošanu saistīto jauno iekārtu izvietojuma shēmas (ēkā, kam tiks pievadīta enerģija);
– izvietojuma konstruktīvos risinājumus (balstījums zemē vai stiprinājums pie jumta konstrukcijas), kuru drošumu apliecinājis sertificēts būvinženieris.

Pirms iesniegšanas izskatīšanai Būvvaldē, saules paneļu izvietošanas iecere un tehniskie risinājumi jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku (kopīpašuma gadījumā, ar īpašnieku kopību, saņemot vairākuma – 50 procenti īpašnieku plus viens – atbalstu) un apsaimniekotāju.

Ja saules paneļu izvietošana skar citu fizisku vai juridisku personu intereses, piemēram, atrodoties komunikāciju aizsargjoslās, tuvu kaimiņu zemesgabalam u.tml., Būvvalde var norādīt uz nepieciešamību saņemt papildu saskaņojumus.

Informāciju par saules bateriju izvietošanas ieceri jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV–3401, vai jānosūta elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot to buvvalde@liepaja.lv

UZZIŅAI
Ārkārtējās situācijas laikā konsultācijas pie Liepājas būvvaldes speciālistiem pieejamas attālināti.
Tālrunis uzziņām: 63 404 725
E–pasts: buvvalde@liepaja.lv