Ikviens aicināts pirmdien, 20.maijā, pulksten 17, Liepājas domē Rožu ielā 6, 2.stāva zālē piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē par detālplānojumu Kapsēdes ielas daļai.

Sanāksme notiek minētā dokumenta redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros – publiskā apspriešana turpināsies līdz 7.jūnijam, informē Būvvaldes Sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Sanāksmē SIA "Metrum" prezentēs izstrādātā detālplānojuma 1. redakciju un atbildēs uz iedzīvotāju un institūciju uzdotajiem jautājumiem.

Ja kādu iemeslu dēļ neizdodas sapulci apmeklēt, tad ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem ikviens aicināts iepazīties arī Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā (1.stāvā) katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00),  pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Būvniecība/Pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana".

Pagājušā gada jūnijā ir uzsākta detālplānojuma izstrāde vairākām zemes vienībām, kas atrodas Kapsēdes ielā vai robežojas ar to. Būvvaldes lēmums par to pieņemts, izskatot Liepājas SEZ SIA “Pumac Liepaja" iesniegumu un izvērtējot nepieciešamību precizēt ielas sarkanās līnijas un tuvumā esošo zemes vienību robežas, arī Liepājas pilsētai piederošajiem zemes gabaliem.

Detālplānojuma teritorija ietver kopumā 10 zemes vienības un ir gandrīz 55 ha liela. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu, tās ir jauktas apbūves, līnijbūvju, ražošanas un noliktavu apbūves, kā arī dabas (mežu) teritorijas.

Detālplānojuma 1. redakcijā līdzšinējā Teritorijas plānojuma atļautā izmantošana atsevišķiem zemesgabaliem ir precizēta, noteikti zemes apgrūtinājumi, izstrādāti priekšlikumi satiksmes infrastruktūras uzlabošanai un inženiertīklu izvietojumam, noteiktas ēku un būvju atrašanās vietas.

Publiskā apspriešana notiek, lai sabiedrībai, kā arī blakus teritoriju īpašniekiem nodrošinātu iespēju iegūt informāciju un izteikt savu viedokli par topošo plānošanas dokumentu.

Detālplānojumu izstrādā SIA “Metrum", plānošanas dokumenta ierosinātājs un finansētājs LSEZ SIA “Pumac Liepaja".

LSEZ SIA “Pumac Liepaja" pārstāvji pašvaldībā un SEZ pārvaldē ir izteikuši un skaidrojuši savu vēlmi Kapsēdes ielas rajonā turpināt attīstīt un būvēt jaunas ražotnes. Šim mērķim uzņēmums ir iegādājies zemes gabalu, kas iekļauts detālplānojuma teritorijā.

Uzziņai
Detālplānojuma teritorijā ietvertas šādas zemes vienības: Kapsēdes iela 2; "Mežvidi"; Kapsēdes iela 8; Grīņu iela 1/3; Kapsēdes iela 2E un 2C; Kapsēdes ielas daļa; Grīņu ielas daļa.

Rakstiskus priekšlikumu publiskajai apspriešanai var sūtīt:
– pa pastu līdz 2019. gada 7. jūnijam (pasta zīmogs), adresētu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas būvvalde", Rožu iela 6, Liepāja, LV–3101;
– elektroniski (ar elektronisko parakstu) uz e–pasta adresi: buvvalde@liepaja.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana";
– iesniegt personīgi Liepājas pilsētas Būvvaldē (Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401).

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.