Tiesībsargs izskatījis Liepājas bērnu vecāku iesniegumu* par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem, kas pērn Liepājā bija viskritiskākā visā Latvijā.


Izvērtējot iesniegumu, Tiesībsargs pērn novembrī vērsies Veselības ministrijā, lūdzot sniegt informāciju par paveikto bērnu veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā, kā arī par plānotajiem pasākumiem tūlītējam risinājumam, lai valsts pildītu savas saistības.

Veselības ministrija savā atbildes vēstulē atzinusi, ka valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamība bērniem Liepājā ir viskritiskākā Latvijā**. Situācijas risināšanā iesaistīts Veselības ministrijas galvenais speciālists zobārsta specialitātē Andis Paeglītis, Liepājas pašvaldība un Nacionālais Veselības dienests (NVD).

Paeglītis organizējis vairākas sanāksmes Liepājas pašvaldībā, ticies klātienē un pārrunājis līgumu slēgšanas iespējas ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz zobārstniecības pakalpojumus, kā arī ticies ar iedzīvotājiem, kas iesnieguši kolektīvo sūdzību.

Savukārt  NVD 2018. gada novembrī aptaujājis zobārstniecības pakalpojumu sniedzējus Liepājā par līgumu slēgšanas iespējām ar NVD. Zobārstniecības pakalpojumus Liepājas iedzīvotājiem aicināti sniegt arī citās pilsētās nodarbināti zobārsti, kā arī ārpus Liepājas nodarbinātie zobārsti aicināti izvērtēt iespējas sniegt šādus pakalpojumus Liepājā. Noslēgts arī jauns līgums par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu, kā arī novirzīts papildu finansējums zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā un rindu mazināšanai tuvākajās pilsētās, lai bērni no Liepājas varētu saņemt attiecīgo pakalpojumu arī citviet ārpus Liepājas.

Saskaņā ar NVD sniegto informāciju Liepājā valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus šobrīd sniedz četras zobārstniecības iestādes: IK "Bušmanis", Pīlādžu ielā 34 (zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi), SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", Kārļa Zāles laukumā 2 (zobārstniecības, zobu higiēnas un protezēšanas pakalpojumi), SIA "Veselības salons Z", Krišjāņa Valdemāra ielā 18-2 (zobu higiēnas pakalpojumi).


Pēc aktīvas NVD un Paeglīša iesaistes jautājuma risināšanā, kopš 2018. gada 1. oktobra pieejami arī valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi bērniem ārstniecības iestādē A/S "Veselības centru apvienība", Liepājas medicīnas centrā, Brīvības ielā 95 (zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi). Tāpat situācijas risinājumam NVD ir noslēdzis līgumu ar SIA "DentBaltic" par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem mobilajā zobārstniecības kabinetā jeb autobusā, sniedzot valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus pie Liepājas reģionālās slimnīcas. Veselības ministrija uzsver, ka mobilais zobārstniecības kabinets tiek organizēts kā pagaidu risinājums palīdzības sniegšanā un gaidīšanas rindas mazināšanā.

Esošā finansējuma ietvaros NVD var noslēgt vēl papildu līgumus ar zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojumu sniegšanu no valsts budžeta līdzekļiem, taču Liepājā praktizējošie zobārsti diemžēl pašlaik izvēlas sniegt pakalpojumus par maksu un neslēgt līgumus ar NVD.

Veselības ministrija norāda, ka situācija pakāpeniski uzlabojas, taču nepieciešams turpināt īstenot aktivitātes zobārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, kas vienlaikus saistās ar papildu finansējumu un arī ārstu ieinteresētību pakalpojumu sniegšanā. Kā papildu problēmu Veselības ministrija norāda, ka atteikums sniegt Liepājā zobārstniecības pakalpojums nereti saistāms ar darba (bērnu aprūpes) specifiku, ne tikai ar nepietiekamo finansējumu.

Analizējot situāciju kopumā, Tiesībsargs secinājis, ka bērnu veselības aprūpes jomā ir konstatējami vairāki būtiski trūkumi, īpaši attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

"Tiesībsargs vairākkārtīgi ir uzsvēris, ka situācija, kad bērni ilgstoši nevar saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi un vecāki ir spiesti izmantot maksas pakalpojumus vai vest savus bērnus pie speciālistiem uz citām pilsētām, ir vērtējama kā bērnu tiesību pārkāpums uz veselības aprūpes pieejamību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, arī attiecībā uz Jūsu iesniegumā norādīto situāciju Liepājā, kad vecāki ir spiesti vest savus bērnus pie zobārsta uz citām pilsētām, kas prasa papildu resursus ģimenei – laiku, izdevumus par transportu utt., secināms, ka Liepājā dzīvojošajiem bērniem netiek nodrošināta valsts apmaksāta veselības aprūpe, līdz ar to ir konstatējams bērnu tiesību pārkāpums," vēstulē vecākiem raksta Tiesībsargs.

Tiesībsargs arī norādījis, ka atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.

"Arī Liepājas pašvaldībai ir pienākums aktīvi iesaistīties situācijas risināšanā – uzaicināt uz tikšanos zobārstniecības speciālistus – zobārstus, zobārsta asistentus, zobārsta māsas un higiēnistus – un pārrunāt iespējamos sadarbības risinājumus. Vienlaikus pašvaldība var dažādi motivēt jaunos speciālistus kā prakses vietu izvēlētie tieši Liepājas pašvaldības administratīvo teritoriju (piemēram, nodrošinot jaunos speciālistus ar dzīvesvietu)," norāda Tiesībsargs.

Tiesībsarga ieskatā "situācija attiecībā uz valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem Liepājā ir kritiska, lai arī iespēju robežās tiek risināta".

Tiesībsargs sola turpināt sekot līdzi Veselības ministrijas iesāktajām aktivitātēm papildu finansējuma un speciālistu piesaistīšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu zobārstniecības aprūpi bērniem. Tāpat Tiesībsargs ir vērsies Latvijas Zobārstu Asociācijā ar aicinājumu izvērtēt iespēju uzrunāt asociācijas biedrus un veicināt valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem Liepājā.


*Iesniegumu vecāku vārdā nosūtījusi deputāte Ludmila Rjazanova.


** Pēc deputātes L.Rjazanovas rīcībā esošiem datiem uz šā gada 1. februāri Liepājas zobārstniecības poliklīnikā rindā uz valsts apmaksāto pakalpojumu, pierakstīti 1059 bērni. Rindas garums – 26 mēneši.