Liepājas Universitātē noslēgusies 13.starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīvas", informē sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Konference mērķis bija aicināt  kopā valodas apguves skolotājus un pētniekus, lai diskutētu par jaunumiem gan dzimtās, gan svešvalodu apguvē.

Šajā gadā konferences laikā notika Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas  (LLVA) prezentācija. Asociācija ir dibināta uz Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora studiju programmas "Valodniecība" intelektuālā un organizatoriskā pamata. Asociācijas valdē ir filoloģijas doktora grādu ieguvušie doktora studiju programmas absolventi Egita Proveja, Normunds Dzintars, Inga Bliska, Guntars Dreijers un Anita Helviga.

Viena no konferences organizatorēm, profesore Diāna Laiveniece saka: "Tā kā valodas apguves procesa izpēte ir viena no lietišķās valodniecības nozarēm, tad jaundibinātās asociācijas prezentācija konferencē "Valodu apguve: problēmas un perspektīvas" ir gan likumsakarīga, gan mērķtiecīga. Asociācijas darbības lokā ir valodnieku apvienošana, valodas praktiskās izpētes jautājumu popularizēšana, rakstu krājumu izdošana, kā arī iekļaušanās starptautiskajā lietišķās valodniecības asociācijā International Association of Applied Linguistics (AILA)."

Konferences laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar asociācijas mērķiem un aicināti iestāties šajā organizācijā.