Lai sekmētu zinātniskās pētniecības attīstību, kā arī Liepājai un Latvijai aktuālu inovatīvu risinājumu radīšanu, piektdien, 18.decembrī pasniegtas Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē. Šogad balva tiek pasniegta jau desmito reizi un  to saņēma pieci nominanti, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Gada balvai zinātnē ik gadu tiek piešķirta Liepājas Universitātes akadēmiskajam personālam un studentiem (maģistrantiem, doktorantiem) par izcilu un nozīmīgu pētniecisko darbību, kas piedāvā inovatīvus risinājumus, rosina tautsaimniecisko aktivitāti, stiprina nacionālo un novada identitāti, kā arī veicina Liepājas Universitātes kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Ekspertu komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, nolēma piešķirt balvas visiem pieciem izvirzītajiem pretendentiem:

– nominācijā "Balva par mūža ieguldījumu zinātnē" apbalvojums tiek piešķirts Dr. philol. Guntai Smiltniecei par mūža ieguldījumu latviešu valodniecībā. Saņemtā naudas balva – 1000 eiro. Latvijas valodnieku vidū Gunta Smiltniece ir bijusi izcila gramatikas pētniece, atzīta par vienu no vadošajām morfoloģēm Latvijā. G. Smiltniece darbam Liepājas Universitātē veltījusi 51 gadu.
– nominācijā "Gada balva starpnozaru pētniecībā" apbalvojums tiek piešķirts Dr. philol. Ievai Ančevskai par monogrāfiju "Latviešu dziedināšanas tradīcija". Piešķirtā prēmija ir 400 eiro.  Monogrāfijas izstrādes ietvaros veikts starpdisciplinārs pētījums, aptverot folkloristiku, etnoloģiju, etnobotāniku, kultūrantropoloģiju, farmakoloģiju u.c. zinātņu nozares.
– nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes" apbalvojums tiek piešķirts Dr. sc. comp. Anitai Jansonei par aktīvu darbu pētniecībā un zinātniskajos projektos e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības jomā. Naudas balva – 400 eiro. Pētnieciskā darba rezultātā izstrādātas augsti citētas publikācijas e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības jomā, kas indeksētas Web of Science un Scopus, kā arī īstenoti starptautiski zinātniskie projekti.
– nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes" apbalvojumi tiek piešķirti Dr. paed. Pāvelam Juram un Dr. paed. Alīdai Samusevičai par monogrāfiju "Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls". Abi nominanti saņem 350 eiro naudas balvu. Monogrāfija ir nozīmīgs pilsētas mēroga pētījums, kas izmantojams darbam skolās, kā arī izglītības politikas plānošanai.

Kopējais balvas fonds arī šogad bija 2 500 eiro.

Liepājas pilsētas gada balvas zinātnē ekspertu komisijas sastāvā ir Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Liepājas Universitātes zinātnes prorektore, asociētā profesore Dr. philol. Ieva Ozola, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore Dr. paed. Inta Klāsone, kā arī Liepājas Universitātes Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta direktors Mg. sc. comp. Uldis Žaimis.