Filoloģijas doktora grādu ieguvusi Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Ieva Ančevska, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Latvijas Universitātes Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē viņa aizstāvēja promocijas darbu par tēmu "Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti".

Darba zinātniskā vadītāja ir profesore Janīna Kursīte, un promocijas darba mērķis ir izpētīt latviešu dziedināšanas tradīcijas teorētiskos un praktiskos aspektus dažādu vēstures periodu un cittautu tradīciju kontekstā, kā arī noskaidrot šo tradīciju pārmantojamību šodien.

Līdzās trim oficiālajiem darba recenzentiem savu viedokli bija deleģējis arī Vācijas etnobotāniķis un kultūrantropologs Volfs Dīters Štorls. Aizstāvēšanas laikā izvērtās interesanta zinātniska diskusija no arheoloģijas, bioloģijas, ķīmijas nozares speciālistu skatu punkta, apliecinot Ievas Ančevskas promocijas darba starpdisciplināro nozīmību  un pētījuma vērienu.

Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola neslēpj gandarījumu par vēl vienu zinātņu doktoru universitātē: "Ievas Ančevskas pētījums šajā jomā ir pirmais Latvijā, un novēlu īstenot diskusijās izteikto rosinājumu – izdot grāmatu, kas būtu pieejama gan pētniekiem, gan visiem interesentiem."