No 1.augusta līdz 30. septembrim skolēnu vecāki no daudzbērnu, trūcīgajām un citām Liepājas pašvaldības noteikto kategoriju ģimenēm var pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalsta saņemšanai pašvaldības akcijā "Skolas soma". Katrs skolas vecuma bērns no minētajām ģimenēm varēs saņemt 20 eiro mācību līdzekļu iegādei, informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pabalstu akcijā "Skolas soma" mācību līdzekļu iegādei 20 eiro apmērā par katru skolēnu var saņemt visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no materiālās situācijas). Pabalstu var saņemt arī ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, kā arī ģimenes ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu un līdzdarbojas savas situācijas uzlabošanā.

Par bērnu šo noteikumu izpratnē uzskatāma arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un turpina mācības vispārējās izglītības iestādē dienas maiņā un nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam. Pabalstu var saņemt līdz ģimenē dzīvojoša bērna 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tiek turpinātas mācības vispārējās izglītības iestādē dienas grupā un jaunietis vēl nestrādā.

Pabalstu piešķirs arī ģimenēm, kurām laika posmā no 2022.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm. Ģimenēm jābūt deklarētām Liepājā (vismaz vienam vecākam un bērnam).

Pabalsts tiks izmaksāts par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš šā gada 1. septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases. Savukārt visi pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, pēc 1. septembra saņems pirmklasnieka pabalstu 30 eiro apmērā, iesniedzot pieteikumu skolā vai Sociālajā dienestā.

Lai saņemtu pabalstu mācību piederumu iegādei, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1. augusta līdz 30. septembrim jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz Sociālajā dienestā.
Iesniegumu var iesniegt trīs veidos:
• visvienkāršāk - elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu internetā pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/MGxNaDgrMWIxUEpvd3h2cSszUjgyQT09/
• iesniegumu var iemest klātienē  pie ieejas Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3 pasta kastē  "Sociālo pakalpojumu daļai" ( turpat arī pieejamas iesnieguma veidlapas papīra formātā );
• aizpildīto iesnieguma veidlapu sūtot pa pastu Liepājas sociālajam dienestam, E. Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401;  
Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Neskaidrību gadījumā iespējamssaņemt informāciju pa tālruni: 63 489 674.

Pabalstu izmaksai akcijā "Skolas soma" no pašvaldības budžeta piešķirti 36 000 eiro.
Vairāk informācijas: liepaja.lv/pabalsts-skolas-piederumu-iegadei/