No 3. augusta skolēnu vecāki no daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm Sociālajā dienestā var pieteikties svētku pabalsta saņemšanai pašvaldības akcijā "Skolas soma". Katrs skolas vecuma bērns no minētajām ģimenēm varēs saņemt 20 eiro mācību līdzekļu iegādei, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pabalstu akcijā "Skolas soma" mācību līdzekļu iegādei 20 eiro apmērā par katru skolēnu var saņemt visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes (sākot no trīs bērniem un neatkarīgi no materiālās situācijas), ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, kā arī ģimenes ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu un līdzdarbojas savas situācijas uzlabošanā. Pabalstus varēs saņemt arī ģimenes, kurām laika posmā no 2020. gada 1.jūlija līdz 30.septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās aug skolas vecuma bērni.

Pabalsts tiks izmaksāts par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš šā gada 1. septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases (pirmklasnieki, kuri šogad uzsāks skolas gaitas, saņems pirmklasnieka pabalstu 30 eiro apmērā pēc 1. septembra, vecākiem uzrakstot iesniegumu skolā pirmajā skolas dienā).

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim līdz 30.septembrim jāuzraksta iesniegums, ierodoties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (E.Veidenbauma ielā 3, 220.kabinetā), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un kredītiestādes norēķinu konta numuru.
Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: socialais.dienests@liepaja.lv vai pa pastu. Veidlapas pieejamas https://www.liepaja.lv/pabalsts-skolas-piederumu-iegadei/

Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt un saņemt informāciju pa tālruni 63489674.

Pabalstu izmaksai akcijā "Skolas soma" no pašvaldības budžeta piešķirti 40 000 eiro.