No 1. augusta līdz 30. septembrim skolēnu vecāki no daudzbērnu, trūcīgajām un citām Liepājas pašvaldības noteikto kategoriju ģimenēm var pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalstam skolas piederumu iegādei pašvaldības akcijā "Skolas soma".


Par katru bērnu, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs, sākot no 2.klases, ģimenes var saņemt 20 eiro pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Pabalstu var saņemt visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus (neatkarīgi no materiālās situācijas). Pabalstu var saņemt arī ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, kā arī ģimenes ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu un līdzdarbojas savas situācijas uzlabošanā – sadarbojas ar Sociālā dienesta Sociālā darba daļu un pilda līdzdarbības pienākumus.


Pabalsts pienākas arī ģimenēm, kurām laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm. Visām ģimenēm jābūt deklarētām Liepājā (vismaz vienam vecākam, kurš pieprasa pabalstu un bērnam).


Pabalstu var saņemt arī par ģimenē dzīvojošu bērnu pēc 18 gadu sasniegšanas līdz viņš sasniedzis 21 gadu gadījumos, kad tiek turpinātas mācības vispārējās izglītības iestādē dienas grupā un jaunietis vēl nestrādā.


Savukārt visi pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, pēc 1. septembra saņems pirmklasnieka pabalstu 30 eiro apmērā, iesniedzot pieteikumu skolā, Sociālajā dienestā vai elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv.


Lai saņemtu pabalstu mācību piederumu iegādei, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1. augusta līdz 30. septembrim jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz Sociālajā dienestā. Iesniegumu var iesniegt trīs veidos:


elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv;
atnākot klātienē uz Sociālo dienestu E. Veidenbauma ielā 3 un iemetot pie ieejas novietotajā pasta kastē (turpat pieejamas iesnieguma veidlapas papīra formātā);
aizpildīto iesnieguma veidlapu sūtot pa pastu Liepājas sociālajam dienestam, E. Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401.


Iesnieguma veidlapa pieejama Liepājas pašvaldības mājaslapā.


Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Neskaidrību gadījumā iespējams saņemt informāciju pa tālruni: 63 489 674.


Pabalstu izmaksai akcijā "Skolas soma" no pašvaldības budžeta piešķirti 36 000 eiro.