Valdība šodien atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesību deleģēšanu 11 augstskolām, tostarp licence atjaunota arī Liepājas Universitātei (LiepU), kurai šīs tiesības piešķīra 2008.gadā, reizē ar Universitātes nosaukumu.


Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības tiks piešķirtas Rīgas Tehniskajai universitātei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai, Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai, Liepājas Universitātei, Transporta un sakaru institūtam, biznesa, augstskolai "RISEBA", Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Vidzemes Augstskolai un Baltijas Starptautiskajai akadēmijai.


Grozījumu izstrādātāja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skaidro, ka minēto augstskolu promocijas padomēm būs leģitīmas tiesības pieņemt lēmumu par zinātnes doktora piešķiršanu Latvijā noteiktajā zinātnes nozarē.


Grozījumi nodrošinās, ka augstāk minētās 11 augstskolas būs tiesīgas izveidot jaunas vai reorganizēt esošās promocijas padomes, kurām būs leģitīmas tiesības pieņemt lēmumu par zinātniskā doktora grāda piešķiršanu attiecīgajā zinātnes nozarē.


Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu promocijas tiesības konkrētā zinātnes nozarē var deleģēt augstskolai, ja tajā tiek īstenota zinātnes nozarei atbilstoša akreditēta doktorantūras studiju programma, akreditētas doktorantūras studiju programmas īstenošanā iesaistīti vismaz trīs Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti, un, ja LZP ir sniegusi atzinumu par iespēju augstskolai deleģēt promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē.


Vienlaikus IZM norāda, ka Ministru kabinets deleģē doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības augstskolām uz akreditētu doktora studiju programmu īstenošanas laiku.