Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē SIA RAIMONDA R, reģistrācijas Nr. 42103000420, piederošo nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma iela 4, Liepāja, kadastra Nr. 17000360140. Parādnieks: SIA RAIMONDA R, reģistrācijas Nr. 42103000420. Piedzinēji: Raisa Kudakajeva, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 115 000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals ar kopējo platību 475 kv.m, ar kadastra apzīmējumu 17000360140 un uz tā esoša kafejnīcas ēka ar kadastra apzīmējumu 17000360140001, ar kopējo platību 354,4 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17000360140. Pirmās izsoles sākumcena EUR 115 000,00. Izsoles solis EUR 5000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 8.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 8.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 28.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 11 500,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Intaram Iesalniekam piederošo nekustamo īpašumu Klāva Ukstiņa iela 49–6, Liepāja, kadastra Nr. 17009026744. Parādnieki: Intars Iesalnieks, SIA INT MONTĀŽA, reģistrācijas Nr. 42103057877. Piedzinējs: SIA Cityfinances, reģistrācijas Nr. 40103207511, Ganību dambis 17A, Rīga, LV–1045. Novērtējums: EUR 6000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvokļa īpašums pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, ar kopējo platību 30,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 305/2768 dom''ajamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes ar kadastra apzīmējumu 17000370224 un palīgēkas. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009026744. Pirmās izsoles sākumcena EUR 6000,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 8.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 8.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 28.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 600,00. Tālr. 63232382.

Liepājas Universitāte Elektronisko izsoļu vietnē – https://izsoles.ta.gov.lv/ pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Baseina ielā 9, Liepājā (kadastra numurs 17000200216), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 17000200216) ar kopējo platību 2646 kv.m, un uz zemesgabala esošajām būvēm – dienesta viesnīca (būves kadastra apzīmējums 17000200216001) ar kopējo platību 4508,7 kv.m, šķūnis (būves kadastra apzīmējums 17000200216003) ar kopējo platību 168,4 kv.m. Izsoles nosacītā (sākuma) cena ir 374 200,00 EUR. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāieskaita Liepājas Universitātes norēķinu kontā – banka: Valsts kase, konts LV45TREL9150190000000, Swift kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās (sākuma) cenas, tas ir, 37 420,00 EUR ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Baseina ielā 9, Liepājā, izsoles nodrošinājuma nauda". Izsolāmā objekta nosacītās (sākuma) cenas pārsolīšanas solis noteikts 1000,00 EUR. Izsolāmais nekustamais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Liepājas Universitātes Saimniecības daļas vadītāju, mob. tālr. (+371) 22037523. Pirmpirkuma tiesīgajai personai – Liepājas pilsētas pašvaldībai, pirmpirkuma tiesības tiek piedāvātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, pēc nekustamā īpašuma Baseina ielā 9 (kadastra numurs 17000200216) nosolīšanas un pirkuma līguma starp izsoles organizētāju un nekustamā īpašuma nosolītāju noslēgšanas.
Precizēts. Liepājas Universitāte precizē oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis", 30.08.2021., laidiena Nr. 166, publicēto paziņojumu par nekustamā īpašuma Baseina ielā 9, Liepājā, pārdošanu atkārtotā (2.) izsolē ar augšupejošu soli Elektronisko izsoļu vietnē – https://izsoles.ta.gov.lv/, izsoles sākuma datums 31.08.2021.

Komercreģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203343083
Firma: SIA IMPEX UNION LATVIJA
Pamatkapitāls:  1 EUR
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 42B, LV–3402

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.08.2021
Reģistrācijas numurs: 40203341665
Firma: SIA MIE Solution
Pamatkapitāls: 2700 EUR
Adrese: Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 32 – 8, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203342641
Firma: SIA Nerkus
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Jāņa Asara iela 19B, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203342247
Firma: SIA DOB Innovations
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 70 – 16, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.08.2021
Reģistrācijas numurs: 40203341913
Firma: SIA "PILAT Homes"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 20/24 – 1N, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.08.2021
Reģistrācijas numurs: 40203341754
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Projects of Endeavour
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 60 – 51, LV–3405

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GRIGORIJS MIROŠNIČENKO, personas kods 150931–XXXXX, miršanas datums 27.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS VICOVSKIS, personas kods 170158–XXXXX, miršanas datums 20.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS ŠOŅA (MIKHAIL SHONYA), personas kods 100448–XXXXX, miršanas datums 01.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA TIHONOVA, personas kods 080150–XXXXX, miršanas datums 14.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS ROMAŅENKO, personas kods 050140–XXXXX, miršanas datums 31.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 31.05.2022.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 213336.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 21. septembrī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 2022. gada 31. maijam zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIESTURS VINOVSKIS, personas kods 191032–XXXXX, miršanas datums 18.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTIS SMILTNIEKS, personas kods 120477–XXXXX, miršanas datums 12.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ONA MAŽAĻSKA, personas kods 270733–XXXXX, miršanas datums 23.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA KADINOVA (ELENA KADINOVA), personas kods 220136–XXXXX, miršanas datums 03.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Liepājas valstspilsētas dome 19.08.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 295/10 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu" (protokols Nr.10, 15.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 13 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā, apstiprināšanu". Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21013.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.11 zvērināta tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijas 2021.gada 10.augustā izdotais LĒMUMS–IZPILDRĪKOJUMS lietā Nr.266–I/2.5.54 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 56,99 EUR apmērā no OLGAS BARĀNOVAS (VOLHA BARANAVA), dzim. 1969.gada 24.jūlijā, par labu Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai, reģ.Nr.90000063185. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 93,47 EUR ne vēlāk kā līdz 2021.gada 14.septembrim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr.04077112501, depozīta kontā Nr.LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.01879/011/2021 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums. Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 114,65 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu jūs līdz 2021. gada 14.septembrim sazināties ar zvērinātu tiesu izpildītāju, lai sniegtu informāciju par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu. Ja jūs esat izpildījusi savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr.42103004583, brīdina TAMARU KOVAĻEVU, dzim.01.05.1932., un ALEKSEJU KOVAĻEVU, dzim.06.09.1973., ka parāds par Liepājas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Siena ielā 3–16, Liepājā, īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 397,03, parāda izveidošanās periods ir no 01.07.2020. līdz 31.07.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.