Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu DONATA BARASA atestātu par vispārējo vidējo izglītību AC Nr. 241364, kas 2016.gada 10.jūnijā izsniegts Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā.

Izsoles

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai "Parka iela 6", Liepājā, kadastra Nr. 1700 022 0206, kadastra apzīmējums 1700 022 0205, ar kopējo platību 455 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 10.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 12.jūlijs plkst. 13.00. Pirmpirkuma tiesīgajai personai ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 30.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 430 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 53, Liepājā, kadastra Nr. 17000020150, kas sastāv no zemesgabala 2694 kv.m platībā, uz kura atrodas būve ar kopējo platību 733,6 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 20 080 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 10.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 12.jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 30.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 2010 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Ventspils ielā 53–75, Liepājā, kadastra Nr. 17009031149, ar kopējo platību 14,6 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1440 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 10.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 12.jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 30.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 140 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 12 zvērināta tiesu izpildītāja Ilona Kalniņa, prakses vieta: Lielais prospekts 54–2 ,Ventspils, pārdod pirmajā izsolē Marekam Pukinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zāļu ielā 3A – 2, Liepājā, piedzinējs un hipotekārais kreditors – AS "ERST Finance", reģistrācijas numurs 41203048956, Kuldīgas iela 51, Ventspils. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 60,9 m2, ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar kadastra numuru 1700 903 2845, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 609/13529 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 001, no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 002, no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 003, un zemes, kadastra apzīmējums 1700 0033 0026. Nekustamā īpašuma novērtējums 7800,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena 7800,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā līdz 2021.gada 22.jūnijam zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas, reģ. Nr. 10045911633, depozītu kontā Nr. LV69TREL9199007001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2021.gada 2.jūnijs plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2021.gada 2.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām: 63628036, mob. tel. 29696692. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 12 zvērināta tiesu izpildītāja Ilona Kalniņa, prakses vieta: Lielais prospekts 54–2 ,Ventspils, pārdod pirmajā izsolē Marekam Pukinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zāļu ielā 3A – 15, Liepājā, piedzinējs un hipotekārais kreditors – AS "ERST Finance", reģistrācijas numurs 41203048956, Kuldīgas iela 51, Ventpils. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 51,1 m2, ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar kadastra numuru 1700 903 2846, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 511/13529 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 001, no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 002, no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 003, un zemes, kadastra apzīmējums 1700 0033 0026. Nekustamā īpašuma novērtējums 6800,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena 6800,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā līdz 2021.gada 22.jūnijam zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas, reģ. Nr. 10045911633, depozītu kontā Nr. LV69TREL9199007001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2021.gada 2.jūnijs plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2021.gada 2.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām: 63628036, mob. tel. 29696692. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli zemesgabalam Krūmu ielā 72, Liepājā, kadastra Nr. 1700 011 0212, ar kopējo platību 18795 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 121 920 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 10.jūnijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 12.jūlijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 30.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 12 190 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Komercreģistra ziņas


Reģistrācijas numurs: 42103083723
Firma: SIA "Vēl augstāk"
Adrese: Liepāja, Kuģinieku iela 5
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 08.03.2021. lēmumu Nr.6–12/25430
Izdarīts ieraksts: 25.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103056142
Firma: SIA "TRANSZEX"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 38 – 3
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 08.03.2021. lēmumu Nr.6–12/25787
Izdarīts ieraksts: 25.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103081794
Firma: SIA "METROLS"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 38 – 3
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 08.03.2021. lēmumu Nr.6–12/25788
Izdarīts ieraksts: 25.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 25.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203320682
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV88ZZZ40203320682
Firma: SIA "Sebo"
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 54
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Darja Filatova, personas kods 0208XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203320998
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV92ZZZ40203320998
Firma: Komandītsabiedrība KMRSK
Adrese: Liepāja, Toma iela 7 – 33
Komandītu ieguldījumu kopsumma: 2445.00 EUR
Komandīti: Kristīne Puķīte, personas kods 1412XX–XXXXX, ieguldījuma summa: 815 EUR
Sintija Lukša, personas kods 2106XX–XXXXX, ieguldījuma summa: 815 EUR
SIA ROMA RESTORANS, vienotais reģistrācijas Nr. 42103084201, Grobiņas nov., Grobiņa, Lielā iela 93B, ieguldījuma summa: 815 EUR
Personiski atbildīgie biedri: Klāvs Taimiņš, personas kods 3003XX–XXXXX
Biedri ar pārstāvības tiesībām: Klāvs Taimiņš, personas kods 3003XX–XXXXX, biedrs ar tiesībām pārstāvēt personālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203321014
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV48ZZZ40203321014
Firma: SIA "KLESH"
Adrese: Liepāja, Ģimnāzijas iela 6 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Kaspars Šīmanis, personas kods 1502XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00137657020066.

Reģistrācijas numurs: 52103067171
Firma: SIA "UNEX BALTIC"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 2 – 20
Ieceltas amatpersonas: Valdis Kronis, personas kods 1007XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz: Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona viena mēneša laikā pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 21.05.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Brīvības iela 40–37 LV–1050

Reģistrācijas numurs: 40103286314
Firma: SIA "Sklandas"
Adrese: Liepāja, Riņķu iela 28B
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 09.04.2021. lēmumu Nr.6–12/39974
Izdarīts ieraksts: 24.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103084127
Firma: SIA "ELEFANT"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 38
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Stefons Daneļus, personas kods 2612XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Stefons Daneļus, personas kods 2612XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 17.05.2021. lēmumu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 24.05.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ziemeļu iela 38, Liepāja, LV–3405

Reģistrācijas numurs: 42103039994
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zibenszeļļi"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 20
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 24.05.2021.

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 24.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203320201
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV77ZZZ40203320201
Firma: SIA Kinoparks
Adrese: Liepāja, Sporta iela 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Inese Petrova, personas kods 2702XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203320019
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV44ZZZ40203320019
Firma: SIA "Pita Kebab"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 98 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Irfan Haider, personas kods 1008XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0013759994857.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203319804
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV29ZZZ40203319804
Firma: SIA Metreks X
Adrese: Liepāja, Siena iela 12 – 1N
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Ingvars Kamaņins, personas kods 2506XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103080695
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mežsaimniecība u.c."
Adrese: Liepāja, Riekstu iela 16 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Biruta Laureckiene, personas kods 2102XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Ivars Krūčis, personas kods 0908XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 20.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 41503079917
Firma: SIA "ANDAMS"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 20
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 01.03.2021. lēmumu Nr.6–12/22989
Izdarīts ieraksts: 20.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103041965
Firma: "Interspiro Production" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 20/22
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 19.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103074881
Firma: SIA "KD firewood"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 117
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jūrate Ivinske, dzimšanas datums: 06.05.1965., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr.23985076, izdošanas datums: 17.07.2015., Lietuva, izdevējs: Lietuva Vilnius (19), valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 21.12.2020. lēmumu Nr.6–12/129079, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 19.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 52103024331
Firma: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"
Ieceltas amatpersonas: valde: Lelde Vīksna, personas kods 1808XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 18.05.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203319255
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV11ZZZ40203319255
Firma: SIA "Taube Serviss"
Adrese: Liepāja, Koku iela 3 – 61
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Amanda Šeškauska, personas kods 1904XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA ILZE ŠILE, personas kods 310345–XXXXX, miršanas datums 03.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŽANIS DOBELIS, personas kods 011233–XXXXX, miršanas datums 15.11.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS LĀCĪTIS, personas kods 190366–XXXXX, miršanas datums 26.06.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VJAČESLAVS ŅIKIŠINS (VYACHESLAV NIKISHIN), personas kods 100941–XXXXX, miršanas datums 24.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA MEŽINSKA, personas kods 070255–XXXXX, miršanas datums 05.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 05.05.2022.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUBOVA ISMAELE, personas kods 071039–XXXXX, miršanas datums 18.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS BUCIS, personas kods 110150–XXXXX, miršanas datums 28.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 209575.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSVALDS ALKŠARS, personas kods 040538–XXXXX, miršanas datums 31.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BO STADSVOLDS (BO STADSVOLD), personas kods 070562–XXXXX, miršanas datums 23.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 208683.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRTIŅŠ URDZE, personas kods 270860–XXXXX, miršanas datums 23.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ERNA HERBSTA, personas kods 071030–XXXXX, miršanas datums 07.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA DZELMANE, personas kods 140340–XXXXX, miršanas datums 23.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATAĻJA AFOŅINA (NATALIA AFONINA), personas kods 081035–XXXXX, miršanas datums 29.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 208209.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINIS EŅĢELIS, personas kods 171149–XXXXX, miršanas datums 22.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA SOLOGUBOVA, personas kods 120636–XXXXX, miršanas datums 01.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 2277 21 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Ņinu Andrejevu un Jevgeniju Čerjominu par naudas piedziņu. Atbildētājai ŅINAI ANDREJEVAI (dzim. 07.09.1965.), pēdējā zināmā dzīvesvieta: M.Ķempes iela 26–28, Liepāja, LV–3407, tiek paziņots, ka tiesnese I.Kadeģe vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā. Atbildētājai Ņinai Andrejevai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2021.gada 23.jūlijā. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.