Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Paziņojums par LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu sabiedrisko apspriešanu
LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" plānots veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI10IB0030 – uzsākt ogļu briktēšanu. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām objekta darbībā, Valsts vides dienesta (VVD) Kurzemes reģionālā vides pārvalde (Kurzemes RVP) nosaka uzņēmumam organizēt sabiedriskās apspriešanas procedūru, lai sabiedrībai tiktu dota iespēja izteikt viedokli par izmaiņām objekta darbībā.
LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" sabiedriskā apspriešana tiek organizēta MK noteikumu Nr.1082–30.11.2010. "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" III nodaļas noteiktajā kārtībā, ievērojot Covid–19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta prasības par sabiedrisko apspriešanu neklātienes formā.
LSEZ SIA "Ekers Stividors LP", reģ. Nr. 40103832162, objekta faktiskā atrašanās vieta – Brīvostas piestātnes Nr.42 – 45, Brīvostas iela 20, 22, 24, 26, 28, 30, Liepāja, LV 3401.
Videoprezentācija par objektu un tā darbību ir pieejama LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" mājaslapā www.ekerslp.eu
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 06.01.2021. plkst. 17.00, rīkojot tiešsaistes videokonferenci. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespējams piedalīties, iepriekš piesakoties pa e–pastu info@vidgeoserviss.lv. Links uz sanāksmi tiks izsūtīts individuāli.
Sabiedrība, iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, kā arī uzdot jautājumus par objekta darbību, var rakstot uz e–pastu: info@vidgeoserviss.lv.
Triju darbdienu laikā (līdz 11.01.2021.) pēc sabiedriskās apspriešanas, sanāksmes protokols tiks nosūtīts Liepājas pilsētas pašvaldībai un VVD Kurzemes RVP, kur tas būs pieejams sabiedrībai. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā (līdz 18.01.2021.) iesniegt VVD Kurzemes RVP pievienošanai protokolam atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.
VVD Kurzemes RVP ir atbildīga par atļaujas un tās grozījumu izsniegšanu objektam. Kurzemes RVP Liepājas biroja adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV–3401 (tālr. + 371 63424826), e–pasts: kurzeme@vvd.gov.lv.
Sabiedrība savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem rakstiski var iesniegt VVD Kurzemes RVP līdz 18.01.2021.

Izsoles

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamajām telpām Piltenes ielā 1–2N, Liepājā, kadastra Nr.17009029374, ar kopējo platību 157,8 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 20 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. (pagraba) stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1120 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 15.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 15.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 4.februārim jāiemaksā nodrošinājums 110 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pīlādžu ielā 33–5, Liepājā, kadastra Nr.17009030994, ar kopējo platību 25,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2480 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 15.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 15.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 4.februārim jāiemaksā nodrošinājums 250 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pīlādžu ielā 33–6, Liepājā, kadastra Nr.17009031004, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2960 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 15.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 15.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 4.februārim jāiemaksā nodrošinājums 300 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37–23, Liepājā, 119/390 domājamajām daļām no dzīvokļa ar kopējo platību 58,8 kv.m, kurām atbilst 1 atsevišķa telpa 11,9 kv.m platībā, kas atrodas piecstāvu 51 dzīvokļa dzīvojamās ēkas 5.stāvā, kadastra Nr.17009026490. Dzīvokļa kopīpašniekam ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 4.februārī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 8.martā plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 24.februārim jāiemaksā nodrošinājums 460 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko pirmo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Uliha ielā 36, Liepājā, kadastra Nr.17000350101, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2592 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 035 0101), uz kura atrodas divstāvu administratīvā ēka ar kopējo platību 1161,90 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 270 000 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 15.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 15.februāris plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 4.februārim jāiemaksā nodrošinājums 27 000 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod pirmajā izsolē Oļegam Kunčevskim piederošo nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 13–5, Liepājā, kadastra Nr.17009015918. Parādnieks: Oļegs Kunčevskis. Piedzinēji: Oļegs Abramovs, Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, Juridiskās palīdzības administrācija, reģistrācijas Nr. 90002069765, Pils laukums 4, Rīga, LV–1050. Novērtējums EUR 4100,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvokļa īpašums ar kadastra apzīmējumu 17009015918, ar kopējo platību 28,7 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 287/20253 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020156001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020156, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009015918. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4100,00. Izsoles solis EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 23.decembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 22.janvāris, plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 12.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 410,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas


Reģistrācijas numurs: 47403004747
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABAIS RAGS"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 7 – 47
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Imants Trinkūns, personas kods 0901XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 30.09.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/147789, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.12.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103000897
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS"
Parakstītais pamatkapitāls: 24340911.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 24340911.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 17.12.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103075158
Firma: SIA "Waren"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 65 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ivan Kovalevski, dzimšanas datums: 12.07.1986., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr.MP2870320, izdošanas datums: 23.03.2011., Baltkrievijas Republika, izdevējs: Iekšlietu ministrija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 30.09.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/147798, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.12.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103076990
Firma: SIA "APG"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 11 – 9
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Agris Pumpurs, personas kods 2702XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 30.09.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/147799, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.12.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103045064
Firma: SIA "LIGEDA"
Adrese: Liepāja, Avotu iela 11
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gediminas Kašeta, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Darjuš Lavrinovič, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Linas Šukevičius, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 24.09.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/144833, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.12.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.12.2020.
Reģistrācijas numurs: 40002188043
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV63ZZZ40002188043
Firma: IK "SVETLANA VOJECKA"
Adrese: Liepāja, Vītolu iela 4 – 14
Komersants: Svetlana Vojecka, personas kods 3108XX–XXXXX

Reģistrācijas numurs: 42103077074
Firma: SIA "PROVITA"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 58/60 – 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ligita Ņemcova, personas kods 2302XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 25.09.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/145238, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 16.12.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.12.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203280178
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV21ZZZ40203280178
Firma: SIA "Mulberry Liepāja"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 4B – 60
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Mareks Alberts, personas kods 2507XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.12.2020.
Reģistrācijas numurs: 40002188005
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV22ZZZ40002188005
Firma: IK "codeUnthinkable"
Adrese: Liepāja, Republikas iela 19 – 15
Komersants: Igors Dubaņevičs, personas kods 0902XX–XXXXX

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUBOVA KOSOVECA (LIUBOV KOSOVETS), personas kods 300842–XXXXX, miršanas datums 27.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANASTASIJA SNEGIRJOVA, personas kods 230344–XXXXX, miršanas datums 25.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS VEĻIKOCKIS, personas kods 250130–XXXXX, miršanas datums 31.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA POLUHINA, personas kods 261035–XXXXX, miršanas datums 04.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MONVIDS REIMANIS, personas kods 060640–XXXXX, miršanas datums 06.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA DEŠJOVIHA, personas kods 061041–XXXXX, miršanas datums 16.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājums uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20256212, AS "PNB Banka" (iepriekšējais nosaukums AS "NORVIK BANKA") prasībā pret Jevgeņiju Ļihačovu par parāda piedziņu. Lietā 2020.gada 20.novembri saņemts SIA "GelvoraSergel" un AS "PNB Banka" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Paziņojam atbildētājam JEVGEŅIJAM ĻIHAČOVAM, dzim. 1983.gada 15.februāri, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Katedrāles ielā 13–9, Liepājā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. pantu, pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts 2021.gada 4.februārī rakstveida procesā. Lēmuma noraksts pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2021 .gada 4.februārī.