Lai veidotu Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, šī gada maijā nodibinājums uzsāka un tagad, decembrī, noslēdz Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas "Ilgtspēja un kapacitāte" projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana". Šis projekts ir pirmais, kura ietvaros īstenotas aktivitātes organizācijas ilgtspējības pamatu veidošanai, un projektā radītās iestrādes kalpos organizācijai arī pēc projekta ieviešanas un ļaus daudz efektīvāk īstenot nodibinājuma mērķus gan sniedzot pakalpojumus vardarbībā cietušām personām, gan arī veicinot sistēmiskas izmaiņas Liepājas un Kurzemes reģiona līmenī, lai daudz efektīvāk cīnītos pret vardarbību ģimenē, informē nodibinājuma projektu koordinatore Ieva Dzerkale

Projektā īstenotas dažādas aktivitātes nodibinājumam trīs svarīgos darbības virzienos. Kā viens no virzieniem noteikts organizācijas darbības stratēģiskā plānošana un finanšu pārvaldība. Rezultātā izstrādāts stratēģiskās attīstības plāns līdz 2023. gadam, lai veicinātu ziedojuma piesaisti, tika veikta nodibinājuma reģistrēšana sabiedriskā labuma organizācijas statusam, bet reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ļaus nodibinājumam veidot ieņēmumus no valsts programmas, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām pieaugušām personām.

Nodibinājuma redzamība un komunikācija ir būtiska, tāpēc izstrādāta nodibinājuma vizuālā identitāte un, lai regulāri informētu sabiedrību par savu darbību, bija svarīgi pilnveidot nodibinājuma mājas lapu www.martaliepaja.lv. "Balstoties uz nodibinājuma pamatdarbību esam identificējuši vairākas komunikācijas mērķa grupas, kuras vēlamies sasniegt, lai veiksmīgi īstenotu savu darbību. Tās ir vardarbībā cietušas personas kā pakalpojuma saņēmēji, citu institūciju – sociālo dienestu, policijas, bāriņtiesu, tiesu – speciālisti, kuri ikdienā saskaras ar vardarbības ģimenē gadījumu risināšanu, kā arī potenciālie atbalstītāji," norāda nodibinājuma valdes priekšsēdētāja Madara Lapsa.

Trešais darbības virziens – nodibinājuma pārvaldības sistēmas izveide un iekšējās sadarbības stiprināšana ietver klientu pārvaldības sistēmas izveidi un iekšējās kvalitātes kontroles kārtības izstrādi un ieviešanu. Ņemot vērā to, ka nodibinājuma būtiskākais darbības virziens ir starpdisciplinārās komandas sniegšana pēc "vienas pieturas" aģentūras principa, kurā ir iesaistīti daudz speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, psihologs bērniem, jurists, atbalsta grupu vadītājs, jauniešu mentors), tad svarīga ir efektīva pakalpojuma pārvaldības un kvalitātes kontroles sistēmas ieviešana. Šādas sistēmas elementi ir gan klientu pārvaldības sistēmas izveide atbilstoši personas datu aizsardzības noteikumu prasībām, gan kvalitātes un kontroles kārtības ieviešana, gan atbalsts komandai – supervīzijas, komandas sapulces un individuāls atbalsts komandas dalībniekiem.

Ieviešot šo projektu, tiek nodrošināta spēcīgas un labi pārvaldītas organizācijas ilgtspējīga pastāvēšana, kas sniedz būtisku pienesumu pilsoniskajai sabiedrībai Liepājā un Kurzemes reģionā. Šī gada augustā apritēja 4 gadi kopš Centrs MARTA Liepājā sniedz kompleksu starpdisciplināru palīdzību vardarbībā cietušām personām. "Pieprasījums pēc mūsu pakalpojuma ar katru gadu pieaug. 2021. gadā kopumā 553 bezmaksas jurista, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijās palīdzību saņēmušas 87 sievietes, 3 vīrieši un 18 bērni. Šogad novadīts arī viens atbalsta grupas 8 nodarbību cikls, kurā piedalījās 6 sievietes. Pārsvarā mūsu klienti ir no Liepājas, taču ir arī no Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Rīgas, Ventspils un Jēkabpils," norāda Madara Lapsa.

Centra MARTA Liepājas nodibinājums ir iepriekš Centra MARTA Liepājas filiāles īstenoto aktivitāšu turpinātājs jau kā atsevišķa juridiska persona, sākot no 2020. gada 24. janvāra. Nodibinājuma mērķis ir dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu interešu un tiesību aizstāvība. Nodibinājuma dibinātājs – biedrība "Centrs MARTA" ir 2001. gadā dibināta Latvijas nevalstiskā organizācija, kas sniedz atbalsta pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām, nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās.