Liepājas pilsētas pašvaldība sākusi realizēt projektu, kā mērķauditorija ir Liepājas seniori, jo īpaši Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamā mājā mītošie seniori. Projekts vērsts uz senioru sociālo iekļaušanu, sociālo pakalpojumu pilnveidi un pieejamības nodrošināšanu, kā arī fiziskās aktivitātes nozīmes aktualizēšanu senioru vidū, inform\e Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Projekta mērķis ir uzlabot senioru fizisko un emocionālo veselību, nodrošinot bezmaksas pakalpojumus, kas uzlabos viņu ikdienas dzīves kvalitāti. Savukārt uzlabojot sociālo darbinieku kompetenci darbā ar senioriem, tiks veicināta izpratne arī par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projektā plānotas vairākas aktivitātes, kas tiešā veidā uzlabos un padarīs krāšņāku Veco laužu dzīvojamā mājā mītošo senioru ikdienu − projektā plānots senioriem nodrošināt elpošanas un kanisterapijas nodarbības, tiks iegādāts fizisko aktivitāšu inventārs fizisko aktivitāšu dažādošanai, iegādāts un uzstādīts krēslveida pacēlājs, lai Veco ļaužu dzīvojamās mājas iedzīvotāji ar kustību traucējumiem var vienkāršāk piekļūt dušām, kas atrodas pagrabstāvā.

Lai veicinātu aktīvāku senioru laika pavadīšanu brīvā dabā, pie Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141 tiks izveidots senioru fizisko aktivitāšu laukums ar dažāda veida vingrošanas iekārtām. Laukums tā izmantošanai būs atvērts ikvienam liepājniekam. Ar fizisko aktivitāšu laukuma izmantošanas iespējām tiks iepazīstināti gan Veco ļaužu dzīvojamās mājas seniori, gan jebkurš interesents, un šīs iepazīšanās nodarbības vadīs vingrošanas instruktors.

Tāpat projekta laikā plānots organizēt pieredzes apmaiņas braucienus Latvijā un Lietuvā gan senioriem, gan sociālās jomas darbiniekiem. Notiks publisks pasākums, lai aktualizētu senioru iekļaušanos sabiedrībā, plānoti semināri gan senioriem par krišanas risku novēršanu, gan sociālās jomas darbiniekiem, lai pilnveidotu to kompetences darbā ar senioriem.

Vadošais projekta partneris ir Neringas Sociālo pakalpojumu centrs. Lietuviešu partneris projekta laikā realizēs līdzīgas aktivitātes kā Liepājā, iegādāsies īpaši pielāgotu transporta līdzekli senioru un cilvēku ar funkcionāliem ierobežojumiem pārvadāšanai Neringā, lai nodrošinātu piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, izstrādās fizisko aktivitāšu metodoloģiju īpaši senioriem.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam projekta LLI-490 "Senioru sociālā iekļaušana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie seniori)" kopējais finansējums ir 250 070,22 eiro (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 212 559,69 eiro). Liepājas kā partnera kopējais projekta budžets ir 133 742,24 eiro.

Projekts norisināsies līdz 2022. gada 31. augustam. Papildu informācija par projektu šeit.

Par informācijas saturu pilnībā atbild Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.