Šī gada sākumā sakarā ar straujo energoresursu cenu kāpumu ievērojami pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri vērsušies Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā, lai pieprasītu mājokļa pabalstu. Sakarā ar valsts paaugstinātajiem koeficientiem mājokļa pabalsta aprēķinam šogad palielinājies arī to liepājnieku skaits, kuri var kvalificēties šī pabalsta saņemšanai, samazinoties atteikumu skaitam, informē Sociālajā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Salīdzinot ar 2021.gada decembri, kad uz pieņemšanu Sociālajā dienestā saistībā ar pabalstiem (lielākoties veselības aprūpes pabalstu) pieteicās 675 liepājnieki, šā gada janvārī pierakstu veica 829 iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa pieprasījuši tieši mājokļa pabalstu.

Janvārī no jauna trūcīgās mājsaimniecības statuss noteikts 111 mājsaimniecībām, jeb 1524 personām. Savukārt maznodrošinātās personas statuss janvārī bija spēkā gandrīz diviem tūkstošiem liepājnieku.  Janvārī mājokļa pabalsts izmaksāts 375 personām, kopumā sedzot izdevumus iedzīvotājiem par mājokli 20 943 eiro apmērā. Salīdzinot ar 2021.gada decembri , tas ir par apmēram 100 personām vairāk, taču pēc 20.janvāra iesniegtie dokumenti vēl tiek apstrādāti februārī.

Jaunums ir tas, ka no šā gada 1. janvāra mājokļa pabalstu GMI sliekšņu summai piemēro sekojošus koeficientus:atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – 2,5; mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – 2; pārējām mājsaimniecībām – 1,5.

Piešķirtie mājokļa pabalsti pakalpojumu sniedzējiem tiek pārskaitīti vienu reizi katra mēneša beigās. Pabalstu piešķir uz trim līdz sešiem mēnešiem – šajā laikā vairs papildus dokumenti nav jāiesniedz, ja nav mainījusies maksa kādā no pozīcijām.

Sociālais dienests lūdz iedzīvotājus izturēties ar sapratni situācijās, kad mājokļa pabalsta aprēķins aizkavējas un tā pārskaitīšana nenotiek tajā pašā mēnesī. Sakarā ar tarifu pieaugumu, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu cenām un izmaiņām valsts normatīvajos aktos par mājokļa pabalsta aprēķinu, būtiski ietekmēts arī sociālā dienesta darbs, jo darbiniekiem ir ievērojama papildus slodze. Tā kā pandēmijas ietekmē daudzi arī slimo, Sociālais dienests var nepaspēt laikus izskatīt saņemtos iesniegumus un savlaicīgi pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Lai piešķirtu pabalstu, Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības ienākumi un materiālā situācija. Tāpēc klientiem kopā ar iesniegumu jāiesniedz dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (rēķinus), mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kas īpaši senioriem sagādā grūtības. Tāpēc sociālie darbinieki šo sarežģīto dokumentu palīdz aizpildīt, un bieži vien pabalsta pieprasītājam atliek pašam tikai parakstīties. Pieredze rāda, ka darbinieku atbalsts dod iespēju pabalstu nokārtot operatīvāk.

Lai darbinieki varētu kvalitatīvāk un operatīvāk veikt saņemto dokumentu apstrādi, lūdzam iedzīvotājus iepriekš veikt pierakstu pa tālr. 634 89655 un konsultēties telefoniski par nepieciešamajiem dokumentiem, lai deklarācijas aizpildīšana noritētu raitāk. Pēc pieraksta veikšanas iedzīvotāji vai viņu pilnvarotie pārstāvji tiek apkalpoti divu nedēļu laikā.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (bet nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī. Mājokļa pabalsta aprēķinā ņem vērā rēķinus par īri, apsaimniekošanu, apkuri, t.sk. kurināmā iegādei, elektroenerģiju, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizāciju, sadzīves atkritumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, Nekustamā īpašuma nodokli, par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju (ievērojot normatīvajos aktos noteiktos normatīvus) utt.

Piemēram, atsevišķi dzīvojošam pensionāram ar ienākumiem 350 eiro un kopējo komunālo maksājumu summu mēnesī – 210 eiro , mājokļa pabalstu aprēķina sekojoši (109 (GMI slieksnis) x 2,5 (koeficients) + 210 (izdevumi par mājokli) – 350 (ienākumi) = 132,50 eiro, kas ir mājokļa pabalsts, ko Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam.

Savukārt mājsaimniecībā, kurā dzīvo viena darbspējīga persona, ienākumi mēnesī ir 400 eiro, kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī – 304 eiro, P (pabalsts) = (109x1,5) +304 – 400 = 67,50 eiro.

Mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli un mājokļa pabalstu pašvaldības piešķir saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".