Liepājā projektā "Kurzeme visiem" šovasar papildus iesaistīti 49 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem (FT) un viņu likumiskie pārstāvji, bet līdz šim projektā iesaistītās ģimenes var turpināt saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un tos izmantot atkārtoti. To paredz šogad veiktie Ministru kabineta noteikumu Nr.313 grozījumi, kas palielina sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Projekta ietvaros maijā un jūnijā Kurzemes plānošanas reģiona piesaistītie speciālisti Liepājas Sociālajā dienestā veica 49 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību izvērtēšanu. Katram bērnam sagatavots  individuālā atbalsta plāns sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai,  saskaņā ar kuru ģimenes pašas var izvēlēties attiecīgos speciālistus. Visvairāk šiem bērniem būs nepieciešami logopēda, fizioterapeita, psihologa un masāžista pakalpojumi, bet ir ieteikumi izmantot arī Montesori pedagoģiju, silto smilšu terapiju, mūzikas terapiju, ABA terapiju bērniem ar autiskā spektra traucējumiem utt.  
 
Arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) šogad noņemts ierobežojums individuālo konsultāciju skaitam un atbalsta grupu saņemšanai. Sociālajā dienestā papildus saņemti pieteikumi no 10 cilvēkiem ar GRT, kas vēl tiks izvērtēti, nosakot, kādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus katram nepieciešams saņemt. Cilvēkiem ar GRT pieejami tādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi kā psihologs, mūzikas terapijas, fizioterapijas nodarbības u.c. Divām personām būs iespēja arī apmeklēt Sociālā dienesta Dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Šie pakalpojumi tiek apmaksāti Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" ietvaros" ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Līdz šim dažādiem atbalsta pakalpojumiem Liepājā bērniem ar FT un cilvēkiem ar GRT jau izlietots 475 000 eiro Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma.  

Paralēli ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" ietvaros tiek veikta jaunas infrastruktūras izveide sociālo pakalpojumu sniegšanai vairākās pilsētas vietās. Turpinās 10 jaunu grupu dzīvokļus ierīkošana Viršu ielā 9/11, uz kuriem rudenī pārcelsies 15 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no VSAC «Kurzeme» filiālēm «Iļģi» un «Aizvīķi». Projekta ietvaros Sociālais dienests piesaistījis astoņus sociālos mentorus, kas palīdz šiem cilvēkiem ar GRT pārejas periodā socializēties, pašiem sevi aprūpēt. Pakalpojumu nodrošina astoņi sociālie mentori no SAIF "Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs". Katram klientam mentora atbalsts pieejams piecas stundas nedēļā.  

Šobrīd jau apdzīvota un ar jaunām mēbelēm aprīkota ģimeniskai videi pietuvinātā māja Salmu ielā 53 ar nosaukumu Bērnu atbalsta centrs " Dzintari"  astoņiem bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Vēl viena šāda māja tiks uzbūvēta Kuldīgas ielā 20. Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA " A-J Energobūve", un būvdarbu termiņš noteikts 340 dienas līdz 2023. gada jūnijam.   

Ekspluatācijā nodotas Specializētās  darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, kuras beidz aprīkot ar nepieciešamajām iekārtām. Rudenī 18 pieaugušie ar GRT šeit varēs sākt apgūt jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina izstrādājumu izgatavošanā, lai mēģinātu iekļauties arī darba tirgū.

Projekts "Kurzeme visiem"  Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada , lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme". Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv  un  portālā liepaja.lv sadaļā " Kurzeme  visiem".