Ceturtdien, 21. septembrī, Liepājas valstspilsētas domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi", kas nosaka vienotu šo pabalstu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. Liepājas pašvaldībā ir četri papildu sociālās palīdzības pabalsti un deviņi brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti (līdz šim svētku pabalsti), portālu informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Tā kā likums "Par pašvaldībām" zaudējis spēku, spēku zaudēja arī Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par svētku pabalstiem", Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem" un Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" izdošanas tiesiskais pamatojums. Tāpēc bija nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi" izstrādāti ar mērķi noteikt Liepājas valstspilsētas pašvaldības materiālā atbalsta veidus noteiktām iedzīvotāju grupām un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, lai veicinātu mājsaimniecību sociālo funkcionēšanu.

Pašvaldības papildu sociālās palīdzības pabalsti ir paredzēti atsevišķu izdevumu samaksai: pabalsts veselības aprūpei; pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai; pabalsts izglītības ieguves atbalstam; pabalsts krīzes situācijā.

Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti ir: bērna piedzimšanas pabalsts; pabalsts mācību piederumu iegādei; pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu; pabalsti politiski represētai personai; pabalsts simts un vairāk gadu vecumu sasniegušām personām; Ziemassvētku pabalsts; pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes; pabalsts apbedīšanai; pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai. Pabalstu apmēri nemainās, izņemot pabalstu politiski represētām personām, kurš tiek paaugstināts no 50 uz 100 eiro.   

Lai saņemtu minētos pabalstus, personai vai vienam no mājsaimniecības jāvēršas ar iesniegumu Sociālajā dienestā. Gadījumos, kad nepieciešams pabalsts krīzes situācijā vai pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai, iesniegumu ar Sociālā dienesta starpniecību iesniedz un adresē Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijai, kura lemj par pabalsta piešķiršanu.

Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kura objektīvu apstākļu dēļ ir nonākusi situācijā, kuras risināšanai nepieciešams materiāls atbalsts, kuru nesaņemot, pastāv risks būtiski pazemināties mājsaimniecības dzīves kvalitātei. To piešķir, iepriekš izvērtējot ieņēmumus, lai sniegtu materiālu atbalstu mājsaimniecībai sociālās situācijas risināšanai dažādās nestandarta situācijās. Pabalsta maksimālais apmērs vienai mājsaimniecībai kalendārajā gadā ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Pabalsta prasītājam jāiesniedz arī dokumentus, kas pamato pabalsta nepieciešamību – tie nepieciešami mājsaimniecības sociālās situācijas izvērtēšanai un nepieciešamās palīdzības apmēra noteikšanai.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimniecībai, kurai katastrofas vai citu negaidītu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, tā pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība. Šo pabalstu piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, piemēram, ugunsgrēka gadījumā. Pabalsta apmērs vienai mājsaimniecībai ir līdz 3000 eiro.

Saistošajos noteikumos aktualizēti un precizēti pabalstu piešķiršanas un saņemšanas nosacījumi, paplašināti kritēriji bērna piedzimšanas pabalsta pieprasīšanai ar mērķi sniegt atbalstu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijas Republikā saņēmuši pagaidu aizsardzības statusu. Kopš bruņotā konflikta sākuma starp Ukrainu un Krievijas Federāciju pašvaldībā reģistrēta 13 bērnu piedzimšana, kas dzimuši Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijas Republikā ir saņēmuši pagaidu aizsardzības statusu.

Tiek prognozēts, ka personu skaits, kuras kvalificējas minēto pabalstu saņemšanai, paliks iepriekšējā gada līmenī, un papildu līdzekļi 2023. gada budžetā nebūs nepieciešami.

Pabalsti tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un to apmērs ir atkarīgs no pašvaldības finansiālajām iespējām. Pašvaldības plānotais budžets saistošajos noteikumos noteikto pabalstu izmaksai 2023. gadā ir 710 485 eiro. Pašvaldības papildu sociālās palīdzības pabalstiem plānoti 204 735 eiro, pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem – 499 750  eiro.