Liepājas Neredzīgo biedrība ir sākusi īstenot Liepājas pilsētas pašvaldības finansēto sociālās iekļaušanas projektu "Palīdzēsim cits citam iedrošinot un praktiski atbalstot" (Nr.26/2.8.5.), lai sniegtu iespējas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un senioriem kļūt sociāli aktīviem un veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā, informē Liepājas Neredzīgo biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece.

Projekta ietvaros tiks rīkotas dažādas aktivitātes cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un senioriem, sniegta palīdzība dažādu ikdienas jautājumu risināšanai, veikts pētījums par baltā spieķa krāsas atbilstību un maiņu, izglītoti un informēti sabiedrības locekļi par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un universālo dizainu.

Ikviens no iepriekšminētās mērķgrupas aicināts izmantot Dienas centra sniegtās iespējas, kurā tiek sniegtas atbildes uz apmeklētājiem svarīgiem jautājumiem par sociālo rehabilitāciju, biedrības nodarbībām, mājokli, transportu, sadzīvi, dokumentu noformēšanu iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēs u.tml. Kad uzlabosies epidemioloģiskā situācija, tiks rīkoti arī regulāri izbraucieni uz sociālās rehabilitācijas un izziņas centru lauku vidē "Dvēseles veldzes dārzs", Ziemupē, lai motivētu izmantos sociālās rehabilitācijas lauku vidē sniegtos pakalpojumus. Dienas centra aktivitātes tiek organizētas pēc individuāla plāna.

Turpināsies arī sociālās iekļaušanas kurss "Dzīves skola", kurā, ja valstī epidemioloģiskā situācija atļaus, vidēji divas reizes mēnesī tiks organizētas saskarsmes grupas, lai kopīgi darbotos, pārrunātu aktualitātes vai tiktos ar kādu uzaicinātu viesi. Tiks rīkotas arī ekskursijas uz dažādām interesantām vietām Kurzemes novadā un organizēti dažādu iestāžu un organizāciju apmeklējumi Liepājā, kuri sniedz pakalpojumus arī cilvēkiem ar invaliditāti, piemēram, veselības, sporta, kultūras iestādes, vai rīkoti nelieli pārgājieni brīvā dabā.

Tāpat katram tiks sniegtas individuālas konsultācijas (klātienē un telefoniski) un palīdzība dažādu ikdienas jautājumu risināšanā (asistentu pakalpojumi, tehniskie palīglīdzekļi, atbalsta iespējas u.c.). Lai papildus atbalstītu cilvēkus ar invaliditāti un seniorus šajā pārmaiņu laikā, biedrība šogad uzsāks akciju "Palīdzēsim cits citam", kuras ietvaros tiks sniegta palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai. Sadarbojoties ar labdarības organizācijām un sociālās palīdzības sniegšanas organizācijām, tiks piesaistīti ziedojumi, piemēram, mēbeles, sadzīves tehnika, apģērbs un sniegta palīdzība pārtikas sagādē, vajadzības gadījumā nogādājot tos cilvēku ar invaliditāti un senioru ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā.

Biedrība organizēs arī dažādus pasākumus, kuros var piedalīties ne tikai Liepājas Neredzīgo biedrības biedri, bet arī Liepājas pilsētas iedzīvotāji. Interesenti aicināti iesaistīties vairākos sadraudzības pasākumos "Draugs – nāc draudzēsimies!", dažādās sporta aktivitātēs, ekskursijās, pludmales pieejamības kompleksa cilvēkiem ar invaliditāti apmeklējumos, Ziemassvētku pasākumā, Starptautiskās Baltā spieķa dienas atzīmēšanā – ielu akcija autovadītājiem "Cilvēks ar balto spieķi", rokdarbu izstāde un atvērto durvju dienas. Pasākumi un aktivitātes tiks organizēti atbilstoši attiecīgajā brīdī pastāvošajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

Projekta ietvaros sadarbībā ar Liepājas Universitāti tiks veikts informatīvs pētījums par palīglīdzekļa (baltais spieķis) neredzīgiem cilvēkiem krāsas atbilstību un maiņu. Pētījums tiks izstrādāts visu projekta darbības laiku un pabeigts 2021.gada decembrī. Tas kalpos, kā svarīgs dokuments un pamatojumus, kuru varētu iesniegt attiecīgā jautājuma izskatīšanai atbildīgajai Eiropas Savienības institūcijai vai pat Pasaules kongresam.

Lai informētu sabiedrību par cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, dažādu pakalpojumu sfērā strādājošajiem – veselības iestādes darbiniekiem, uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem, mācību iestādes darbiniekiem u.c. – tiks rīkoti semināri par emocionālo inteliģenci, universālo dizainu un to, kā strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti un viņu atbalsta personām.

Papildus, gan uzņēmumiem, gan iestādēm, gan privātpersonām, ir iespēja pieteikties konsultācijām universālā dizaina jomā. Universālā dizaina un sociālās iekļaušanas eksperts veiks dažādu iestāžu, ēku, renovētu ēku un jaunbūvju apsekošanu, lai konsultētu gan klātienē, gan telefoniski, gan elektroniski par vides pieejamības jautājumiem un ar to saistītu nosacījumu ievērošanu. Skolēniem, studentiem, iestāžu un organizāciju pārstāvjiem, ģimenēm un nometņu dalībniekiem būs iespēja piedalīties mācību ekskursijās "Nāc, iepazīsti manu pasauli!". To laikā gida pavadībā dalībnieki varēs iepazīt Liepājas Neredzīgo biedrību un iegūt empātisku pieredzi, izstaigājot biedrību aizsietām acīm izmantojot balto spieķi.

Visu projekta laiku tiks īstenota aktuālas informācijas nodrošināšana biedrības biedriem un plašākai sabiedrībai, izmantojot sociālo mediju, mājaslapas un biedrības avīzes sniegtās iespējas. Liepājas Neredzīgo biedrības izdevums "Gaisma Tumsā" informēs par piedāvātajām iespējām iesaistīties biedrībā un ar jaunā pielikuma palīdzību informēs par svarīgākajām ziņām/aktualitātēm cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, sociālā atbalsta iespējām, izmaiņām likumdošanā, kas skar šo mērķgrupu, u.tml.

Tā kā projekta mērķa grupa ir Liepājā dzīvojoši cilvēki ar invaliditāti un seniori, ikviens, kurš vēlas iesaistīties aktivitātēs, aicināts sazināties ar Liepājas Neredzīgo biedrības Projektu daļu pa tālruni 26056026, vai 63407141. Par konsultācijām vides pieejamības un universālā dizaina jautājumos lūgums sazināties pa tālruni 26544442 vai e-pastu: info@redzigaismu.lv.

Ikviena no šī gada aktivitātēm plānota tā, lai to īstenošana būtu iespējama, ņemot vērā valstī esošo epidemioloģisko situāciju un ievērojot noteiktos ar Covid-19 saistītos ierobežojumus, vajadzības gadījumā arī ilgākā laika periodā.